Dato: 19. april 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hibroplads 19 April 73

Kjere Etatsraad Andersen!

Atter idag havde jeg den store Glde at modtage et kjert Brev fra Dem, hvorfor min bedste Tak; det er saa herligt at ledsage Dem i Tankerne paa Reisen, og det kan jeg jo saa godt, naar jeg fremdeles kjender Reiserouten. Jeg vilde nske at De kunde kaste et Blik herind i Stuen, da vilde De fra Vinduet blive et ganske usdvanligt Skue vaer. Udenfor Hotel Royal er der sort af Mennesker, 5 kongelige Equipager komme kjrende for at afhente det japanesiske Gesandtskab, der skal til Taffels hos Kongen paa Kristiansborgslot til Middag. Nu stige de i Vognene, men desvrre ikke i deres nationale Dragter, de bre Officeers Uniformer. -

Imorgen skal der vre Gilde for dem paa Brsen, som skal koste 15 Rbd pr. Couvert. Min Mand er med i Commiteen. - Nu kjrer den kongelige Familie over Slotspladsen; hvergang jeg lfter iet fra Papiret farer der et nyt Billede forbi. Det er som et levende Caleidoscop. Sporvognene krydse hverandre, Folkemassen lber fra den ene Port til den Anden for ikke at gaae Glip af noget Seevrdigt. Den deilige, ja varme Eftermiddags Sol giver hele Maleriet et straalende Udseende. Kongens Livgarde i de rde Uniformer tager sig glimrende ud ved de grnne Plainer, som de netop passerer. Saaledes er Situationen i dette ieblik, lydelige Udraab fra alle Tilskuerne her i alle Vinduer, saa jeg forundrer mig selv over at det er muligt at skrive, men De maa have Brev fra mig i Frankfurth, og hele Formiddagen har jeg gjort Pligt Besg, saa jeg har kun faa Minutter endnu inden Posten gaaer. Sophie Melchior var meget glad over at have talt med Dem; jeg havde Brev igaar. Ligeledes havde jeg en lille Skrivelse fra Fru Scavenius, som foresprger hos mig om De havde modtaget Blomster og Brev fra hende d. 2. April; hun havde intet hrt siden og nu vilde hun vide hvorledes De havde det, hun vidste ikke at De var reist, hvilket jeg nu i et temmelig langt Brev fortalte hende og jeg undskyldte Dem paa bedste Maade at De ikke havde skrevet Svar. I Aften er der Concert i Musikforeningen, frst Klokken 8 1/2. Igaar hrte jeg den lille Rdhtte, som gik godt. De Kongelige vare [i] Theatret. Imorgen Aften skal Japaneserne hen og see Napoli og gteskabs Politik. Vi havde en yndig Torsdag, nsten kun Unge; foruden dem jeg sidst nvnede var Fanny Emerson, William Block Fru Melchior Cabiro, Carl Bloch og nogle Unge endnu af Familien. Ved Bordet blev et begeistret "Leve" udbragt for Dem, kjere Andersen og Deres kjere Reiseflle. Igaar havde jeg Besg af Oxen og Veber. Den Sidste havde stor Glde af at have mdt Dem i Odense han havde havt det rart hjemme. Hvor tungt at den prgtige Tetens i en saa ung Alder skulde gaa bort. Det var uhyggeligt for Dem at erfare det, i de korte ieblikke De var i Fredericia, jeg havde haabet at De ikke fik det at vide. Jeg saae igaar paa Gaden et morsomt lille Optog. Midt paa stergade kom Fru Jerichau slbende med sin Mand under Armen, ligesom om hun vilde vise ham frem. Hun gik med ham som en lykkelig Brud med sin Brudgom og saa lyksalig ud. Kan De tyde det? Klokken er 6 1/2 endnu en kjerlig hjertelig Hilsen, en lykkelig Reise og behagelig Ankomst til Bestemmelses Stedet. Hjertelig Hilsen til Bgh og undskyld mit afjaskede Brev.

Deres hengivne

D M.

Tekst fra: Niels Oxenvad