Dato: 19. maj 1872
Fra: Dorothea Melchior, Harriet Melchior, Johanne Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 19de Mai 1872

Kjere Etatsraad Andersen!

Af Overskriften vil De see at vi have ombyttet vort Vinter Ophold med det kjere Rolighed, hvor Alt seer saa friskt venligt og hyggeligt ud. I de sidste Dage har det vret raat og temmelig koldt og da jeg desuden har havt en Deel at foretage inden Dre har jeg endnu ikke rigtig kunnet nyde den friske Foraarsluft. Jeg har dog den frste Dag vret Haven rundt og srligt efterseet de smaa Beplantninger af Skovmrker, som staae frodige og med Blomst, men mrkelig nok have de ikke udbredet sig, som jeg havde tnkt mig, men Gartneren mener at Jordbunden ikke egner sig ret dertil da de i Skovene voxe i det gamle Lv, hvor de bedst trives. -

Jeg maa nu frst sige Dem min Tak for Deres kjere Brev fra Venedig, som jeg modtog igaar; det maa have vret en glad Overraskelse for Block at komme til Venedig, denne bermte interessante og romantiske By, saa rig paa gamle Minder. Den har jeg endnu tilgode at see. Jeg gldede mig over at De ikke mere omtalte det lille stikkende Vaaben, som skulde have forvildet sig i Deres respektive Hals og Mave. Hvor dog Indbildningen kan have en stor Magt, isr over et saa phantasirigt Gemyt, som Deres. Maaskee frer det til at vi faa et lille Eventyr om den vandrende Digter, der blev forvandlet til et Naalehuus. - - Jeg vil haabe at naar disse Linier naae til Dem, at De da har modtaget mine 2 Breve, som ere sendte poste restante til Innsbruck. I Lverdags skulde vi have flyttet herud, men da det blev vedvarende Regn, ventede vi til Sndagen den 12te. Om Mandagen kom Johanne med Poul og Charlotte herud for at vre her nogle Dage medens de indrettede deres Bolig paa "Elyseum", De kan tnke Dem at det er en Fryd for mig at have dem her og jeg finder ogsaa at Johanne med hver Dag gaaer lidt fremad; hun bevger sig endnu kun meget besvrligt, men Appetit og Humeur er fortrffeligt. - I Onsdags ankom Doctor Marcus med Kone og yngste Datter og ere nu Roligheds Gjester, medens deres gifte Datter med 2 Brn bo paa Teglgaarden. De have deres Vrelse ved Siden af vort Sovekammer, da jeg ikke vil give Deres 2 Stuer bort, de staa og vente med Lngsel paa at blive beboede. Naar kan jeg vente Dem? Jeg glder mig inderlig til at gjensee Dem og jeg behver ikke at sige Dem at De vil vre hjertelig velkommen til enhver Tid.

Om Torsdag Morgen kjrte vi Alle til Byen for at lyknske Herr og Fru Trier til deres Slvbryllup. Det gjorde mig ondt at jeg havde glemt at minde Dem om at de skulde feire denne Fest den 16de da De ellers vist havde sendt dem en Gratulation, men det kan maaskee skee endnu. De vil erindre at jeg den 17de Juni fik mange Blomster, man saadanne Blomster isr Rosentrer som de fik har jeg aldrig seet Mage til. Jeg talte paa Trerne 150 af de skjnneste Sorter. Festen der var srdeles animeret og vellykket stod ude paa Ravnsborg hvor der var ligesaa stort Antal Gjester, som hos os. Det vil imidlertid blive for vidtlftigt at indlade mig paa nogen Beskrivelse, den maa skee mundtlig. - I Fredags Aftes afreiste min Mand, han gaaer en eller 2 Dage til Paris, derfra til London, hvor han har noget at udrette og endelig er det hans Agt at reise til Torquay for at hente Brnene, saa at han formodentlig vil kunde vre herhjemme igen den 7de eller 8de Juni, altsaa nogle Dage forinden Industri Udstillingens Aabning den 13de. Jeg fulgte min Mand til Banen og da jeg kom hjem blev jeg glad overrasket ved Carl Block og Kones Besg. De vare, som altid elskvrdige og behagelige. Jeg inviterede dem herud til 1te Pintsedag, og de toge da den heroiske Beslutning at bringe lille Poul med, men da det nu imorges trak op til Regn, fik jeg en lille Billet hvor de skrev at de frygtede at Veiret var for daarligt til at kjre saa langt med Barnet. -

Mandag d. 19de

Saa langt naaede jeg igaar dog med mange Afbrydelser. Vi havde en meget gemytlig Dag med Jhnckes, Lunds, og Doctor Marcus. Imorgen Aften gaaer "de hvide Roser" for frste Gang, jeg haaber at vi skulde faa Billetter, hvilket dog maaskee vil blive vanskeligt nok. Fru Bloch fortalte mig at lille Pouls Fdselsdag var bleven feiret hos Bedstemoder Falbe, hvor Hedt havde oplst med stor Virtuositet 4 af Deres Eventyr. I forrige Uge havde Thea Examen og morede det mig at hre Brnene fortlle forskellige af Deres Eventyr i den danske Time hos Pastor Rasmussen. Thea fik udmrket Vidnesbyrd og var hun meget flink. I dette ieblik bragte Postbudet Brev fra min Mand fra Cln, han har havt en udmrket Overreise. Hvor det bliver morsomt for Hgg at trffe min Mand i London. Johanne var kjed af at jeg afsendte mit Brev forinden hun har faaet skrevet til Dem og takket Dem for Deres Elskvrdighed at skrive hende til jeg har lovet at hilse fra hende og fra Tante Mille, der fster Piger. Jeg har saa uendelig mange Breve at skrive saa De maa tage tiltakke med dette indholdslse og daarlige Brev, som jeg nsten skammer mig at afsende men De er vel saa elskvrdig at tilintetgjre alle mine Skrivelser som kun ere beregnet paa at give Dem lidt Underretning om Forholdene i min snevre Kreds. Bring Herr William Block min venlige Hilsen og siig ham at ingen vil glde sig mere end jeg dersom hans Stykke vinder Bifald; - Jeg maa ikke glemme at fortlle Dem at den unge Theodor Trier fra Altona er bleven forlovet med en ung kjn Pige, Johanne Ahrenheim her fra Kjbenhavn; de ere i den 7de Himmel, hvor jeg vil haabe at der altid skal vre Plads for dem. Sophie Melchior er meget taknemlig for Deres Hilsen og skriver snart til Dem. Billes ere i Wien og more sig herligt. Nu for Alvor lev vel og behold i venlig Erindring Deres altid hengivne

Dorothea Melchior.

Kjere Etatsraad Andersen!

Lige nu staaer jeg i Begreb med at kjre ud paa Teglgaarden, men vil dog ikke undlade at sende Dem en hjertelig Hilsen i Mamas Brev. Det glder mig hver Gang Mama faaer Brev, det er saa morsomt at flge Dem paa Deres Rejse. Hvor mrkeligt at De har haft nogle saa kolde Dage, her er det heller ikke rigtig varmt endnu, men er her saa dejligt grnt og foraaragtigt. Om 3 Uger eller maaske fr vente vi Papa Anna og Louise hjem, og De kan tro, at jeg glder mig magelst dertil. Jeg haaber at det ikke havde noget at sige med Knappenaalen, og at De vil modtage disse Linier glad og vel til mode. Med mange venlige Hilsener til Deres Rejseflle forbliver jeg Deres Dem hengivne

Harriet Melchior.

Kjre Etatsraad Andersen!

Hvor det var elskvrdig af Dem at sende mig et lille Brev, tak, ja mange gange tak derfor, og for al den Interesse, som De ved alle Lejligheder viser mig og mine, Gud give at De maa have en rigtig yndig Rejse og at vi ved Deres Hjemkomst maa finde Dem vel og fornjet men helst ganske uforandret. Sally & Poul takker for Hilsenen [fortsttes i marginen:] Tag tiltakke med denne lille men velmente Hilsen fra Deres hengivne

Johanne Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad