Dato: 3. maj 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 3die Mai 1872

Min kjere Etatsraad Andersen!

Med Nd og Neppe kan jeg samle mine Tanker og jeg vilde dog saa gjerne skrive Dem et Brev, som De ikke skulde blive alt for kjed af. Den velsignede Bazar, som nu G.s.L. skal begynde paa Sndag og vare i 4 Dage, har givet mig alt for meget Arbeide, altfor meget at tnke paa, saa det lber rundt i Hovedet paa mig og jeg maa tilsidestte mange af mine kjereste Beskjftigelser. Der gaaer ikke 5 Minutter imellem at Klokken ringer og da bringes der Gaver, som skal noteres og sttes Priis paa, og da opbevares, dertil Besg hele Dagen og endelig Besrgelser til Landet, hvorhen vi agte at flytte til allerede paa Lverdag, saa De kan tro at det har vret med den strste Anstrengelse at jeg har naaet at komme til at passiare lidt med Dem og at sige Dem at jeg igaar med megen Fornielse modtog Deres, som altid hjertelige, udfrlige og kjerkomne Brev, som jeg i et Par Dage med lidt Utaalmodighed havde ventet paa. Det er deiligt at De ikke fler Dem meget trt og besvret af Reisen og at De fremdeles er godt forniet med Deres Reiseflle. Fru Bloch fortalte mig at han skriver saa srdeles begeistret hjem om Dem og om Alt det Skjnne og Nye han ved og med Dem faaer at see. Hvor det gldede mig at hre lidt om den kjere Hgg, som maa have vret lyksalig over at trffe en saa trofast og beundret Ven og Beskytter, som Dem, kjere Andersen. Det opfrisker Sindet, naar man har prvet lidt af Verdens Modgang som han vistnok allerede nu i Begyndelsen af sit Vandrerliv har erfaret lidt af, at tale med dem man har rigtig kjer. Igaar havde vi samlet en lille Kreds af hjlpende Aander, i Bazarens Tjeneste, nemlig Herr og Fru Lund, Fanny Emmerson, Sophie Melchior, Elise, Agnes Salomonsen og Cabiro; Damerne arbeidede hele Dagen, Herrerne kom frst til Middag og om Aftenen tegnede Lund og Cabiro lste for os Dandserinden af Paludan Mller. Han lser udmrket godt og behageligt. Han har lovet mig at skrive en Feulleton til Bazaren. Blocks kom ikke, da deres Tjeneste Pige var syg og de ikke havde Mod til at forlade deres Brn. Det store Billede er nu snart frdigt, han er selv meget tilfreds dermed og jeg vil ogsaa tro, naar mit eget Osteribillede ikke altid foresvvede mig, at jeg vilde vre lige saa begeistret derover, men vort er kjnnere, jeg maa bemrke at jeg ikke har seet det fuldendt. Jeg var forrige Lverdag Aften til en udmrket Concert i Casinos store Sal, givet af de danske og lundensiske Studenter, hvor der blev opfrt en ny og meget mgtig og brillant Composition af gamle Hartmann, "Vlvens Spaadom" der gjorde stormende Lykke. Hartmann blev modtaget med jublende Bifald af det ttbesatte Huus. Han lod til i al sin Beskedenhed at blive meget glad overrasket og saae meget undseelig ud, omtrent som De kjere Andersen pleier at see ud, naar Deres Skaal uformodet bliver udbragt. Desuden blev der sunget en Serenade til Welhaven, med Text af Bjrnson og Musikken af Grieg, den var srdeles yndefuld og tiltalende; vor danske Qvartet bar ubetinget Prisen, Tollerlund, Christian Lund, Mller og - ja hans Navn mindes jeg ikke. - Et Par Gange er Figaro gaaet paa Scenen og for begeistret Publikum, isr skal Frken Pfeil vre ypperlig og man glder sig over at hre Mozart igjen. Jeg sender indlagt Rollebestningen i Block og Bghs "Hvide Roser" som vil komme til Opfrelse i denne Saison; det er alle vore bedste Krfter, saa det vil nok komme til at gaae godt. Fru Rosenkilde, som jeg sad ved Siden af forleden Aften til Badet i Dieppe, sagde at hendes Mand synes godt om Stykket. Paa Lverdag, altsaa imorgen, reise Billes. Etatsraadinde Levy, flger med dem til Wien. Jeg fik [ved?] ikke om jeg har fortalt Dem at Tetens har faaet et stort Embede i Frederits og at vi skulde miste det rare Menneske som vi holde saa meget af. Han reiser frst i Slutningen af Mai. Min Svigersn har i disse Dage kjbt en deilig Eiendom paa Gammeltorv, den hvori min Broder boer lige over for Suhrs Gaard. Det er gldeligt at han nu endelig kommer bort fra Toldbodveien, hvor han nu maa see til at slge Stedet. Johanne kjrer nu hver Dag en lang Tur i min Vogn og mrker man endelig nogen Fremgang i hendes Befindende. Vi vare for nogle Dage siden i Charlottenlund Skov, hvor der var ubeskrivelig deiligt, med en endnu ganske frisk Skovbund; det var frste Gang jeg saae den. Store udsprungne Bgegrene og et stort Stykke Skovbund fulgte hjem med og prydede Vognen. Paa Sndag har Christian Ferie, idet han for anden Gang skal giftes; han har maattet leie sig en Leilighed i Frederitziagade, da han ikke havde Plads nok i Huset til sin store Familie, han har 3 Brn. Det er gldeligt at see at Prindsesse Thyra nu er ude af Fare, der udgaaer ikke mere Bulletin. Da jeg igaar kom hjem fra Byen, laa Grevinde Holsteins og Bodils Kort oppe, de havde ladet sprge om jeg var hjemme, det var meget uhldigt. - - Idag staar der i alle Blade et meget stygt Opraab til alle Arbeidsklasser at give Mde paa Sndag paa Nrrefllled, "til Kamp imod Kapitalen". Det er aftrykt efter "Socialisten" og Indbyderne ere Stormester Pio, Kasserer Geleff og Brix. Jeg troer ikke at det er klogt at alle vore Blade have optaget det, men forhaabentlig vil det blive forpurret af Politiet. - Rygtet om Maleren Rosenstands Forlovelse er ubegrundet, der er intet derved. Jeg saae hans Malerier paa Udstillingen, som jeg fandt srdeles tiltalende. Igaar blev en Niece af mig Rosalie Henriques forlovet med et meget net ungt Menneske en Herr Wagner. Mindes De hende? Hun er meget svr og ikke kjn, men en rigtig rar Pige. Hvor heldigt er det ikke at "Guden, den Stakkel er blind", han er bleven forelsket i hende. -

Fra Carl havde vi et meget rart Brev igaar, han er som altid glad og forniet, det er temmelig lnge siden at Louise har skrevet, men jeg haaber at Alt er godt, thi var der noget iveien, var der altid nogen der kunde skrive. - Vi er pludseligt, som ved et Trylleslag forsat ind ind i den varmeste Sommer, 14 Grader i Skyggen og G. veed hvormange i Solen; det er sjeldent frst i Mai. Det er et glimrende Syn at see det unge friske Lv, paa Trerne paa Slotspladsen. Det gaaer bedre med Fru Drevsen og hos Collins have de det godt. Brandes har begyndt en ny Rkke Forelsninger over de franske Dramaer; som jeg gjerne vilde have hrt, men nu maa alt vige for Forretninger. Den frste Forelsning skal have vret fortrffelig. Der kjmpes endnu fremdeles med hvasse Pile og Spydigheder, baade i Dagbladet og Fdrelandet imod ham, men han giver ikke saa let fortabt; at han er eminent dygtig kan ikke betvivles, han burde kunde gjre Videnskaben stor Gavn, men han maa frst blive lidt mere ustdig. Hils nu den kjere Block og Hgg, dersom De trffer ham igjen og vr selv hjertelig hilset af Deres tro hengivne

Dorothea Melchior. Undskyld dette [ulseligt ord] Jaskeri! (s. 1, f.o.:]

Torsdagsgjesterne og mange flere Venner sende Hilsen, baade min Mand, Harriet Brnene Mose og Jette

Tekst fra: Niels Oxenvad