Dato: 23. august 1871
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 23de August 1871.

Min kjere Etatsraad Andersen!

I dette ieblik bragte Postbudet mig det norske Aftenblad i Korsbaand, som De var saa opmrksom at sende mig; Tak baade derfor, som og for Deres kjere Brev af 15de og Skrivelsen til min Mand der Alt i hi Grad har gldet og interesseret mig. Dog maa De ikke tro at De var den Frste der meddelte os om den skjnne Fest! alle Bladene havde allerede givet en ganske udfrlig Beskrivelse og havde Berlin[g]ske fra iaftes hele Meddelelsen, som der staaer i de norske Blade. Hvor De maa have vret bevget over den hjertelige skjnne og begeistrede Tale, som Digteren Jrgen Moe holdt til Dem; ved at lse derom syntes jeg at jeg selv havde vret tilstede, det forekom mig at jeg saae Taarerne i Deres ine, ja jeg fik dem selv, og vilde gjerne have trykket den Mands Haand, der saa inderlig og rigtig havde opfattet Deres Vrd og som var den Frste der i Ord havde tolket Dem hele den norske Nations Anerkjendelse og Kjerlighed til Dem. Der gaaer jo et lille Anstrg af Bebreidelse igjennem hans Ord, over det lnge opsatte Besg, men det bliver jo kun smigrende. Det er vist en stor Skam at jeg ikke kjender noget af denne Digter, man tr vel neppe tilstaa det; men nu har jeg faaet Interesse for ham og vil gjerne lse noget af ham; hvad har han skrevet? har De nogen Idee om hvorlnge De bliver borte? Saa meget jeg end glder mig til at gjensee Dem raader jeg Dem dog til ikke at forhaste Dem; De har jo Tiden for Dem og der er vist saa uendelig meget Skjnt endnu at see at det vilde vre Synd at forsmme noget. De maa endelig hilse paa Amtmand Collet og hans elskvrdige Frue, Hanne Collet, som De vel erindrer at have truffet flere Gange hos os; de bo i Hommerens by, som vel er i Nrheden af Christiania. Det er mrkeligt at de ikke havde sendt Depechen til Dem til Festen, det var dumt af Folkene i Hotellet. - - -

Idag ere alle tre Dttre kjrt ud til Pedershi, hvor de havde lovet at tilbringe Dagen. Anna har det ret godt, altid betydelig bedre end ude i Vestindien. Vi tale meget om at lade hende reise til Syd-England, maaske til Torqay hvor der skal vre et meget ensartet Clima, Gjennemsnits Temperaturen skal vre om Vinteren 6; det ligger beskygget mod Nordst af Bjerge. Louise er ogsaa temmelig bestemt paa at ville flge med hende, men endnu have vi ikke kunnet trffe noget Valg til en ldre Ledsagerinde. Vi have ogsaa den Plan maaskee at lade Carl komme i en Pension i Schweiz for grundigt at lre Sprog. Vi have forelbig taget ham ud af Skolen, da vi ikke mene at han skal tage Studenter Examen. Det er vanskeligt at komme til noget Resultat, man vil helst vlge det Bedste, det Rigtigste men hvorledes skal man finde det Rette, man famler som i Mrke, og saa kommer det an paa om man er en Lykke-Peer, om man trkker et godt Nummer i Livets Lottori. I Mandags Morges reiste min Mand og hans Broder Moses ned til Glorup, og havde uheldigviis daarligt Veir hele Dagen. Igaar var det smukt og havde de gjort Ture omkring paa Eiendommen. Min Mand kom hjem i Aftes, jeg hentede ham Kl. 10 1/2 paa Jernbanen hvor der var en magels Bevgelse af hjemvendende Ferie Reisende. Min Svoger blev til imorges, da han i Korser skulde mdes med Capitain Hammer med hvem han skulde besge nogle Venner paa Landet, jeg veed ikke hvor. Greven har det lidt bedre end ifjor og var srdeles glad over sine Gjester og vilde gjerne beholde dem lnger. Han sendte mig en af sine Kjmpe Meloner. Da jeg kjrte fra Stationen forleden Morgen, kom Fru Bille lbende efter mig, hun var lige kommet til Byen for at flge Brnene i Skolen, Anna skal blive hos Frken Jacobsen og da reiser hun endnu nogen Tid tilbage til Hellebk. Hun var bleven meget solbrndt og saae godt ud. Af Cabiro var der en meget livlig lille Reise Beskrivelse imorges, fra Tyrol, han har gjort en herlig Tur, som jeg saa nie kjender. Dagens Nyheder havde i Sndags en meget lang Artikkel om "Bladenes Vrdighed" hvor han kommer Ploug strkt tillivs. De sprger hvad man dmmer om den Sag. Der er vist kun een Mening om at Rosenberg har den strste Feil, skjndt rigtignok Fdrelandet tog Parti for ham. - Jeg troer ikke at De har hrt noget om Slvbrylluppet; det var en rigtig hjertelig smuk Dag. De veed at Doctor Marcus med Kone og to Snner var kommet hertil i den Anledning og boede paa Rolighed; det er srdeles gemytlige Mennesker og havde vi nogle yndige Dage sammen med dem; kun temmelig faa, de reiste efter 4 Dages Ophold, men han kunde ikke lnger undvres i sin Praxis; den Lge der gik for ham i Altona, havde vret 7 Gange ude om Natten og gjort 85 Besg paa en Dag. Altsaa den 16de om Morgenen toge vi til Byen, hvor alle Sdskende gave Mde. Klokken 8 indfandt sig en Debutation fra Blinde Instituttet, der bad om de maatte udfre en Cantate, som var skrevet og componeret i Anledningen. Det gjorde et vemodigt Indtryk at hre den deilige Hornmusik og Sang, der blev udfrt af baade kvindelige og mandlige Blinde; I nogle hjertelige Ord udtrykte de for ham deres Taknemlighed for hvad han har gjort for at lindre de Ulykkelige. Et Bord med Forfriskninger var dkket til dem ved Siden af Spisestuen hvor vi Andre indtog en elegant kold Frokost. De fik sjelden smukke Forringer, der pyntede godt i det ny malede og ombyggede Huus, men et saadant Blomsterflor som her var har jeg intetsted seet fr, det overgik langt hvad der var til vor Fest. Klokken 5 1/2 vare vi indbudne til Teglgaarden, hvor der i Havestuen var dkket til 50 Personer. Haven var festlig smykket med Flag og om Aftenen var den ved Herr Rothmanns Hjlp forvandlet til en Vauxhall med Buegange, behngt med Lamper og belyst med Blaalys. Fra Schoushoved og hele Omegnen vare en Masse Mennesker strmmede til og de gik ganske ugeneert omkring og morede sig. Middagen var meget livlig, Adler udfoldede en Veltalenhed, som begeistrede os Alle, ligeledes talte Moses Melchior med sin vante Hjertelighed. 4 Sange hvoraf en meget nydelig af Sally Meyer for "Teglgaarden". Ved Slutningen af Maaltidet, blev der meldt en Debutation og to Huus-Nisser kom ind, (Henriette og Thea Meyer) De var meget fornrmede paa Brudeparret at de havde forladt Hjemmet uden at tage dem med, nu havde de fundet Vei herud og medbragte en Pose fuld af Forringer. - Jeg kan kun daarligt gjengive det men blandt Gaverne var et Par Briller, som vare sendt tilbage af en Patient [overstreget: blind], der ikke lnger trngte til dem, en Anden sendte ham en Pen hvormed han kunde skrive bedre, (han skriver saa utydeligt) og flere morsomme Ting i rimende Vers, der var skrevet af "Familiens gode Hoved" Sally Meyer. Jeg frygter for at jeg har trttet Dem med min vidtlftige Beskrivelse, det er nsten ubeskedent at optage Deres kostbare Tid, men jeg trster mig med at De kan lade vre at lse det igjennem, De veed omtrent forud at De intet taber derved. Jette bad mig sige Dem at det gjorde hende meget ondt at De ikke var hjemme hun vilde saa gjerne have havt Dem med. Fru Block har vist os den re at besge os med Poul og Ida. Sally har i 14 Dage Gud vre lovet vret fri for Krampe. Paa Fredag den 25 er det Annas Fdselsdag, den 17de var det Emils, den 6te Carls. De behver ikke at gratulere, det er for mange Pligter. De hilses af Deres hengivne

Dorothea Melc[ior]

Tekst fra: Niels Oxenvad