Dato: 18. juni 1870
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ems. Lustgarten d. 18de Juni 1870

Min kjere Etatsraad Andersen!

For at vore Breve ikke igjen skulde krydse hinanden, har jeg dennegang oppebiet Deres, for dog engang at kunne besvare det; men alligevel har jeg maattet opstte det nogle Dage, da min Tid og mine Tanker i de sidste 8 Dage have vret optaget af min kjere Johanne og hendes Mands Besg hos os. De kan tnke Dem hvilken gjensidig Glde det var for os at mdes efter 10 Maaneders Adskillelse. Jeg blev glad overrasket med hendes Udseende, som jeg efter hendes langvarige Sygdom frygtede at finde meget forandret; hun var sd og munter og var bleven meget beroliget ved Traubes Forsikkring om at det var et aldeles nerveust Tilflde og at en Kur i Schwalbach vilde gavne hende meget. De vil paa Kortet see at dette Badested ligger meget nr ved Ems, men Befordringen mellem disse to Steder er endnu saa daarlig at man behve 5 Timer om at komme dertil, hvilket jo er en stor Skuffelse for Harriet og Anna, der havde gldet sig til at faa dem i deres Nrhed; men saaledes vil de ikke saa hyppig kunde sees. - Jeg beklagede af Deres seneste Skrivelse af 12te Juni, at see at De havde vret lidt upasselig, dog det haaber jeg nu er aldeles forvundet og at De atter er i godt Humeur. - Vor Plan med Hensyn til Hjemreisen er forelbig bestemt saaledes at vi den 29de reiste herfra og vilde vi vre i Hamborg den 1ste Juli og muligen enten den 3die eller 4de vre i Kjbenhavn. Det vil blive en Fryd, atter at samles med saa mange Kjere og glder jeg mig ogsaa magelst til at gjensee Dem, kjere Ven, og at have Dem som Gjest paa Rolighed. Jeg har imidlertid slet ingen rigtigt Begreb om hvorledes det staaer til derude i den nye Bygning og faaer jeg vist en Deel at tage vare, med Hensyn til Indretningen af Huset, muligen ere Gjestevrelserne endnu meget friske, og da jeg ligeledes vil blive saa optaget af de mange Besg, jeg faaer, til "Velkomst", saa troer jeg at det vil blive det behageligste for mig, naar jeg turde faststte den 20de Juli til at modtage Dem i vort kjere Hjem, hvor jeg efter bedste Evne skal forsge at gjre Dem Opholdet behageligt. De skrev forleden at De agtede at vre i Kjbenhavn den 2den Juli, men vilde det da ikke passe Dem bedre at aflgge Deres Besg frst paa Frijsenborg, da behvede De jo ikke at reise frem og tilbage; men jeg behver neppe at tilfie at dersom De alligevel flger Deres frste Plan at vre hjemme den 2den, at jeg inderlig vil glde mig til des snarere at hilse paa Dem og da ret hyppig at faa Dem paa Rolighed. - - Min stakkels Mand har vret i fuldkommen Fangenskab her i Ems, han har frst i de sidste Dage begyndt at gaae lidt ud. Saaret er nu paa en lille Ubetydelighed nr lgt, men forinden det er ganske lukket er man ikke ganske sikker. Det har vret stor Skade for ham, thi Kuren har ikke den Virkning naar man ikke kan spadsere meget, og det er ogsaa et stort Savn for min Mand, der altid er saa meget i Bevgelse. Vi have nu vret saa heldige at finde en dannet nydelig Familie hvor Harriet og Anna skulde vre, naar vi forlade dem. Familien bestaaer af Mand og en ualmindelig indtagende og behagelig Kone med to Dttre; de have en lille Skole og nogle flere unge Pensionaire; de hedde Kans, og have udmrkede Anbefalinger; dersom her ikke bliver altfor hedt, tnker jeg at de skulde blive her indtil ind i August og da rimeligviis i Efter Sommeren vre i Schweitz, men det er endnu ikke rigtig bestemt. De vil af Fru Grevinde Holstein have hrt at jeg har overbragt Deres Hilsen til den unge Comtesse, som blev meget glad dermed. Jeg havde nemlig et lille Brev fra Grevinden, hvor hun bad mig at besrge en lille Ting fra Algier; kun Skade at jeg ikke er der lngere jeg skulde da bedre have kunnet forskaffe hende det. Hun omtalte at hun ventede Dem den 15de. - Her blev meget forandret paa Promenaden efter Keiserens Afreise, men nu vil her atter blive meget livligt, nu da Kongen af Preussen kommer, enten imorgen eller Overmorgen; her er en stor Travlhed med at oprette resporte for ham og indrette Alt festligt; det er meer end jeg under ham. Imorges skal Hertugen af Glcksborg vret kommet hertil. - Af Danske er her ikke saa faae. Jeg har vist nvnt Dem i forrige Brev at Etatsraad Suhr med Datter er her; den unge Pige seer meget angrebet ud og har nu frst, siden det er bleven varmt begyndt at vise sig paa Promenaden. Med hendes Fader, der har vret hist elskvrdig med sine Besg hos min invalide Mand, har jeg gjort nogle lange Morgentoure, da han ikke lader sig nie med at trippe frem og tilbage i Kurhaven, som jo er det Almindelige. Skuespiller Schram med Kone og Datter har jeg talt med, idag er Fru Lders, Hvidts Datter kommet med Fru Stenberg, saa De seer at Danmark er temmelig strk representeret; jeg veed ikke om jeg har omtalt Grev Danneskjold, Staldmesteren, med Gemalinde og en meget sygelig udseende ung Grev Danneskjold. Igaar blev jeg gjort opmrksom paa at Offenbach, var kommet og efter Beskrivelsen morede det mig at jeg selv kunde finde ham ud. Han er ualmindelig styg og markeret, men har dog noget genialt, som jeg kjendte ham paa. Her er givet flere s[c]ener af hans Operetter, men jeg har ikke flt Lyst til at lukke mig inde i Salen, i det varme Veir og har jeg foretrukket at tilbringe al den Tid vi havde tilovers til at drikke Bjergluft, som man nyder her i fuldt Maal; jeg spurgte forleden Kukkeren hvormange Aar De havde at leve i og han gav Dem 24, det kan man da kalde en fornuftig og galant Gjg, den forstod det bedre, end den De selv spurgte. Her er henrivende yndigt i hele Omegnen og skulde vi nu, min Mand er bedre benytte den korte Tid vi have her tilbage til at see lidt deraf. Jeg maa endnu skrive nogle Breve idag og maa derfor bede Dam tage tiltakke med disse lidet indholdsrige Linier. Dersom De endnu er paa Basns da bring min venlige Hilsen til Fru Scavenius. - Hvad synes De om at man har bestjaalet dem ude paa Petershi; det var en Tugthuusfange, der var bleven lsladt Dagen i forveien. Det maa have vret en dannet Tyv, thi han stjal [fortsttes i marginen, s. 6:] Deres Breve, De havde skrevet til lille Marie. De hilses af Deres hengivne D. M.

[i marginen, side 5:) Min Mand og Brnene hilse.

Tekst fra: Niels Oxenvad