Dato: 16. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Basns den 16 Juni 1870.

Kjre, hjertensgode Ven!

Dit meget kjrkomne Brev modtog jeg i forgaars aftes, jeg skriver i Dag uagtet jeg er meget lidt oplagt der til, Du veed vel af vor Ven Robert Watt at jeg ikke er rask, ja endnu ganske lidende; men naar Noget ligger mig paa Sindet kan jeg ikk eudstte det med at skrive. Det vil vre mig kjrt om det lod sig ordne saaledes at Du blev min Huusvrt. I det Forhold vi derved komme maa vi staae aldeles forretningsmssige over for hinanden, at vi begge kunne vre tilfredse og at vi flytte sammen for ikke saa snart at flytte fra hinanden. Vort Venskab har meget at lidt at gjre med, dog maa det snarere styrkes end slappes, og derfor tale vi hver just reent ud af Posen. Jeg synes godt om Stedet du foreslaaer, Hjrnet af Holbergsgade og Tordenskjoldgade, 1ste Sal, men beklager meget at jeg ikke kan erholde flere end to Vrelser, dog deri vil / jeg for en Tid kunde finde mig, naar Vrelserne ere nogenlunde rummelige, isr Dagligstuen, men efter dit Brev tyder det paa, at disse ikke staae i Forbindelse med hinanden, jeg behver altsaa at gaae over Gangen, maa have to Kakkelovne og kan ikke, som jeg pleier om Vinteren aabne Dren fra Stuen ind til hvor jeg sover og erholde den Smule Varme et Sovevrelse hos os dog behver. Jeg maa ndvendigvis have eget Brndekammer. I mit forrige Brev skrev jeg op hvad jeg hos Frken Hallager havde maanedligt for 25 Rdlr. 2 Vrelser og et Brndekammer; Vrelserne vare fuldstndigt meublerede paa det nr jeg selv medbragte, saaledes egen Seng, Skrivebord, Reoler & - jeg fik to Haandklder hver Uge og to Gange rene Lagener om Maaneden, jeg havde der til Opvartning, der bestod i at man tillavede mig min Kaffe, dkkede Frokost og Aftenbord, jeg havde et Skab hvor mine Fdevarer, l og Viin stod henstillede, og Pigen brstede Stvler og Klder, gik ogsaa et enkelt rinder; (at jeg naturligviis uden Forpligtelse, belnnede hende eftersom hun var flink og skikkelig, faldt af sig selv). Det er alle disse Betingelser jeg sprger, om Du og din fortrffelige / Frue kunne og ville gaae ind paa. Jeg nsker at vi ikke i lang Tid komme til at sige hinanden op, men derpaa maa dog ogsaa tnkes og da mener jeg at det ikke br skee under kortere Varsel end to Maander. Jeg nsker at kunne sfltte ind fra den 1ste September ; dog fremfor Alt, kjre Ven, jeg maa forud see Leiligheden og de vi nu allerede er over Midten af Juni og jeg kommer til Byen i Juli, jeg skal indrette det saa at jeg indtrffer de 2den eller 3die Juli det er altsaa om meget kort Tid, da kan jeg see Leiligheden og naar Du gaer ind paa de ovenfor nedskrevne Ndvendigheder, saa tager jeg glad i mod Forslaget. Fru Colin kommer vel ogsaa tidligere end jeg til Byen, det vil Du kunde erfra hos Jonas Colin, eller hos din Onkel i Sparekassen, (der er han hver Onsdag). Rart var det om hun saa Leiligheden / og talte med Dig, hun er en prgtig Kone og er os begge velvillig stemt. Du skriver at Du er tilfreds med den foreslaaede Betaling om Maanenden, som jeg gav den til Frken Hallager, kan Du skaffe mig et lille Vrelse flere end de to (og Brndekammer) da betaler jeg naturligviis mere efter Vrelsets Strrelse og Forbindelse med de andre. Gid at det Hele nu maa stille sig til Glde og Tilfredshed for os begge og at Din Frue, som er svagelig, ikke faaer for stor Uleilighed af Leieren, men jeg antager Du har "en flink og villig Pige", som det kaldes, eller en Karl, det sidste er nu ikke saa ndvendig. Skriv mig snart et Par udfrlige Ord, jeg bliver paa Basns til den 25de Juni, tager derpaa over til Holsteinborg (til begge Steder gaae Brevene over Skjelskjr) og om Gud vil er jeg da, som sagt i Kjbenhavn, seent paa Aftenen den 2 Juli. Hils din Frue og min lille Gudsn. Bring Robert Watt min venlige Hilsen, ligesaa din Fader, Broder og vore flles Venner. Din hengivne

H. C. Andersen

[langs kanten:] Gjem dette Brev med de opskrevne Betingelser!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 405-08)