Dato: 2. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edgar Collin
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 2den Juni 1870

Kjre Ven!

I denne Aften, det er neppe et Qvarteer siden, modtog jeg din venlige Skrivelse og jeg stter mig strax ned for med Sort paa Hvidt at sende Dig min Tak! Hvor det dog er lnge siden jeg saae et Brev fra Dig! Det vkker gamle Minder. Jeg vil nu frst besvare alle dine Sprgsmaal, siden tale om andre Sager. Fr jeg forlod Byen var jeg hos Frknerne Raassing, ja Navnet husker jeg ikke ret, men det er to ikke ganske unge Sstre som have et slags Hotel Garni i Tordenskjoldsgade, her kan jeg for en rimelig Priis, erholde to Vrelser, og dernst Spise og Drikke om jeg nsker det. Der blev imidlertid ingen Aftale gjort, jeg sagde at jeg vilde tage min Bestemmelse naar jeg, rimeligviis i Juli kom ind til Byen. Fra den Side er / saaledes Intet til Hinder for at Du og jeg kunne blive enige. Hos Frken Hallager betalte jeg hver Maaned 25 Rdlr og havde for disse de to smukke Vrelser til Gaden Du har seet. Jeg eier Seng, Skrivebord, Bogreoler med Bger, Billeder og Nips, det vrige, der hrer til [overstr: et] ordenligt meublerede Stuer leverede Frkenen, ligesom ogsaa to Gange om Maaneden rene Lagener og hver Uge to rene Haandklder; desuden havde jeg et rummeligt Brndekammer og som sagt Opvartning. I Alt dette jeg havde der hrer til det Ndvendige kunde jeg denne Gang erholde endnu et tredie lille Vrelse i Forbindelse med de to, betaler jeg naturligviis noget Mere. - Det er min Bestemmelse at ville boe i det ny Quarter, men helst nrmere Theatret end du nu boer. Maaskee har a Porta ikke leiet Vrelserne bort, i hvilke Frken Hallager boede. Jeg boede jo henved en Snees Aar hos Fru Anholm, og at jeg flttede fra Frken Hallager var hendes egen Skyld, da / hun sagde at det blev hende besvrligt med sine Indtgter at beholde Leiligheden, jeg er saaledes ikke af de Mennesker der flyver fra Sted til Sted, men dog vil jeg nok vre saa fri, at jeg kan sige op i passende Tid forud, f.Ex. om det stillede sig saaledes at jeg reiste til Udlandet og blev mere end 4 Maaneder borte. - Jeg vil ogsaa gjerne vre sikker paa ikke at blive sagt op under Vinteren og aldrig paa een Maaneds Varsel. Du seer jeg taler lige ud af Posen. Jeg maa ogsaa ndvendigviis selv see Vrelserne fr jeg tager dem, og som sagt, boe nr Torvet; og med noget Solskin, maa det vre. Tnk nu venligt derover og lad mig hre derom. Fru Jette Colin har altid i den Slags Ordninger vret mig meget deeltagende, nu er hun uheldigviis i Hellebk, ellers bad jeg hende /

med Dig tage sig af Sagen. Fr Juli kommer jeg neppe til Kjbenhavn, men da bliv[er] jeg om Gud vil en heel Maaned paa "Rolighed" hos Melchiors, og da kunne vi sees naar det skal vre. Gaae nu disse Punkter igjennem, det vil glde mig om vi saaledes kom tilhuse, men det er ndvendigt at have Alt paa det Rene, jeg maa kjende Stedet, vide hvad Du kan forskaffe mig og hvad jeg har at betale, samt andre gjensidige Forpligtelser. Hils Din elskvrdige Frue og din prgtige Dreng.

Tak for de tilsendte Nummere af "Dagens Nyheder", de kom efter Aftale i Sndags, men kun de 3 sidste for Ugen, jeg fik ikke de 4 frud (Lrdag, sndag , Mandag og Tirsdag). Paa Sndag haaber jeg at intet Nummer mangler. Hils den kjre Robert Watt og Vennerne om Dig.

Din hengivne

H. C. Andersen

[langs kanten:] NB i det mindste det strste Vrelse ud til Gaden og ikke gjerne hiere oppe end paa anden Saal

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 400-03)