Dato: 29. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 29 Mai 1870.

Kjre Fru Melchior! Iaftes fik jeg et lille Brev fra Deres Svoger, Hr Moses Melchior; han meddeelte mig at De og Deres nu ere komne til Ems . har det Haab at jeg nu meget snart hrer fra Dem, idet jeg antager at mit forrige Brev, det jeg sendte til Marseille og lod der aflgge i Grand Hotel, er kommet i Deres Hnder. Af et tidligere Brev, jeg strax efter min Ankomst til Basns modtog fra Deres Svoger, veed jeg at Deres Mand ved Overfarten til Europa, havde det Uheld at stde sit Skinnebeen, saa at det i flere Dage generede ham; jeg vil imidlertid haabe at det ikke er saa slemt som jeg prvede det i Ems, og hvorefter jeg endnu har Fornemmelse den Dag i Dag. Deres Mand er tilvisse ogsaa klogere og forsigtigere dermed, end jeg var. Gud skee Lov, ivrigt, at De nu er os saa nr! Jeg er meget begjrlig efter at vide hvor nr Hjemreisen til Danmark stiller sig. I mit forrige Brev skrev jeg, om jeg hus Jeg ker ret, at jeg efter min mindre behagelige Vinterreise ikke flte stor Lyst til at flyve ud igjen, helst blev i Ro herhjemme, men erfarede jeg for vist at De ikke kom hjem til "Rolighed" i Juli-Maaned, at Deres Ophold ude havde forandret Bestemmelse, da havde jeg stor Lyst til at flyve ned til Ems for at vre et Par Dage sammen med Dem og Deres Dttre; denne Lyst har jeg endnu, men jeg tager dog ingen Beslutning fr jeg hrer fra Dem eller Deres Mand; han bliver jo nu 14 Dage, ja maaskee henimod fire Uger i Ems for at bruge en Cuur, skriver Deres Svoger. Jeg antager da at De flger hjem med ham, og derom er det jeg saa gjerne vil vide Beskeed. Pindsen har jeg lovet Fru Scavenius at blive her paa Basns, jeg vilde da ikke fr midt i Juni naae Ems, og kom De da allerede i Juli hjem til os da var det urimeligt af mig at gjre Reisen, den jeg ene og alene reiser for at naae Ems og derfra igjen tilbage; jeg vil ikke besge Fru Serre i Dresden, Sletingen [slet ingen] besge, og dog vil Udgiften blive henved en 300 Rdlr, dem jeg saa gjerne gav for at samles med Dem og Deres faae Dage; kom De ikke sikkert til Kjbenhavn i Juli og blev en Tid paa "Rolighed"; hellere gjemmer jeg da mine Sparepenge til en senere Udflugt, der bringer et fjernere Mde. Jeg skriver dette aabent og ligefrem. De og Deres Mand billiger det ganske vist. Sees vi i Juli er det urimeligt at jeg reiser ud for at sige: God Dag, velkommen! Deres Mand lser jo dette lille Epistel, han skulde egentligt have modtaget Brev fra mig, dog om De eller han faaer dette er det samme, og snart, meget snart, modtager jeg en Skrivelse fra Een af Dem, sendt til "Basns ved Skjelskjr". Her har jeg nu netop vret i otte Dage; efter Pintse er jeg indbudt til Holsteinborg og i Sommerens Lb, naar jeg selv vil, til det smukke, prgtige Frijsenborg. Greven er nu fri for de mange statlige Forretninger, men endnu have vi intet nyt Ministerium; Grev Holstein-Holsteinborg er ifrd med at danne samme. Fru Scavenius, som veed at jeg i Dag skriver til Dem, beder mig srdeles at hilse! hun nsker meget, naar De og hun i Vinter mdes, at pleie Bekjendtskabet. Det er endnu stadigt koldt Veir, jeg gaaer i min tykke Vinterfrakke, som jeg bar under Opholdet i Nizza, men der bar jeg den endogsaa inde i Stuen. Forleden da jeg gik i Skoven hrte jeg Kukkeren og spurgte strax "hvor mange Aar skal jeg endnu leve?" Tnk, saa kukker han kun to Gange, det fandt jeg altfor kort og bad ham vre saa god at kukke om igjen det gjorde han og var saa hflig at kukke hele 12 Gange; det lod sig hre. Har han nu ikke narret mig da har jeg her paa Jorden endnu hele tolv Leveaar. Een af de sidste Dage fr jeg forlod Kjbenhavn var jeg til Middag hos General Raaslff og traf sammen med vor Consul fra New-York General Christensen en hist elskvrdig, elegant Mand, som bragte mig mange smigerende Efterretninger om mit Talents Erkjendelse i Amerika og forsgte strke Overtalelser for at faae mig til at gjre Reisen derover en tilkommende Sommer. Deres Svoger arbeider paa det samme, men jeg reiser nppe over de store rullende Vande. - Seer De, i Ems, Venner af mig og mine Skrifter, da hils disse; fortl mig ogs hvilke Bekjendtskaber De der har gjort. Seer De paa Promenaden eller i Concertsalen den unge Komtesse Bodil Holstein fra Holsteinborg, da hils hende fra mig, hun er i Ems med sin sygelige Sster Grevinde Wanda Danneskjold; ogsaa hende min hjertelige Hilsen! Igaar fik jeg Brev fra Gehejmeetatsraad Trap; han meddeelte mig at den hollandske Digter Ten-Kate er blevet udnvnt til Ridder af Danebrogen, det gldede mig meget; De vil erindre at han saa smukt har oversat, i Vers en Deel af mine Eventyr. Endnu har jeg imidlertid ikke i Aviserne seet Udnvnelsen. Hils Deres kjre, fortrffelige Mand, ligesaa Frken Louise, Harriet og Anna. Gid at det i Ems ikke maa vre saa koldt som hos os. Fortl mig om Annas Befindende og som sagt srligt om Deres og Frken Louises Hjemkomst, thi jeg tnker at Harriet og Anna nppe komme; fortl mig om Arangementet for disse, naar Efteraaret kommer. Flyver ogsaa Moderen da igjen med, til Africa? Gud glde og bevare Dem!

Deres taknemlige, rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad