Dato: 28. maj 1870
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ems. Hotel Prince of Wales

den 28de Mai 1870

Kjere Etatsraad Andersen!

De har muligen endnu forinden De forlod Hibroplads erfaret vor lykkelige Ankomst til Marseille efter 54 Timers Sreise. De frste to Dage var der en meget strk Bevgelse i Skibet og gik der ei heller saa lille en Se og vare vi Alle meer eller mindre ssyge. Skibet Meandre, der er bekjendt for at rulle meget strkt, kom paa engang i en saa voldsom Bevgelse at min Mand der laa paa Sophaen i Salonen, blev kastet ned derfra, og var han saa uheldig at stde sit Skinnebeen imod Kanten af en Bnk. De veed af Erfaring hvor langvarig en saadan Historie kan blive og vil jeg kun haabe at det maa lges hurtigere end Deres Been. Vi anvendte strax vort Yndlings Middel, at lgge Hinden af en ggeskal derpaa og senere Arnika. Dette opholdt os 1 Dag i Marseille, da vi dog vilde consulere en Lge. Doctor Gerard, mente at det vil vare 4 Uger inden det blev rigtig godt, men han havde intet imod at vi reiste videre. Vi forlode Algier den 17de ankom dertil den 19de og reiste fra Marseille Lverdag den 21 og standsede samme Dag om Eftermiddagen i den gamle interessante By Avignon. Vi kom dertil i den mest ulidelige Hede, det var som om vi vare komne fra Europa ned til Afrika, istedetfor omvendt; jeg har ikke en eneste Dag i Algier flt en saa trykkende Varme, det var 28 R i Skyggen, saa kan De nok forstaa hvor vi lede i Jernbane Coupeen. Vi boede i Hotel de L'Europe, hvor der er hyggeligt og godt og den gamle Vrtinde en hist elskvrdig og venlig Dame. I Fremdenbuch fandt jeg Deres Navn, saa De vil erindre den smukke Gaard med de rige Slyng-Planter op ad Murene og den herlige Platan hvis Krone danner et hvlvet Loft, over hele Gaardspladsen. Det var en sand Nydelse at sidde her i den stjerneklare Aften og udhvile efter en meget anstrengende Dag; Luften var bleven lidt afkjlet og kom der ogsaa Friskning fra de to Fontainer hvorfra Vandet plaskede. Vi besgte det gamle Pave Palads, der nu er forvandlet til en Caserne, og hvor Soldaterne nu paa mange forskjellige Maader vare beskjftigede i de store Sale, hvor der fordum herskede en luxuris Pragt. De erindrer vist at man endnu seer vel vedligeholdte Frescomalerier af Giotto i Consitoriets Sal og i et Capel. Da jeg kom hjem i Hotellet, blev jeg overrasket ved at see Fru Ernst komme kjrende; hun skulde give en sance den nste Aften og var meget kjed af at vi ikke kunde blive og hre den. Hun er bleven udnvnet til Professor ved Universitetet i Paris, som hun var meget henrykt over og fortalte hun om det store Bifald hun har havt i Marseille hvor hun har givet 50 Forelsninger. Hun medgav mig en Avis, hvori hendes Portrait og en meget rosende Anmeldelse stod i og bad mig at vise den til Dem og til Therese. Da Klokken omtrent var 12 om Natten og Alle var gaaet til Ro, bleve vi vkkede af hie Skrig "au secours, au feu", jeg gav mig neppe Tid til at faa Ti paa men lb udenfor, hvor Alt kom i Bevgelse. De kom lbende nede fra og sagde at de vidste ei hvad det var, det maatte brnde et Sted hiere oppe, men da ld Skrigene igjen og ved Enden af en lang Gang, stod Vrelset i lys Lue.

En Dame havde ladet sit Lys brnde og var faldet i Svn; det stod saa nr ved Omhnget at det havde fnget der og en anden Dame ved Siden af i Vrelset havde frst opdaget det; da der saa hurtig kom Hjlp blev det ogsaa snart slukket og vi slap G. v. l. med Skrkken. Sndag Morgen gik vi herfra til Dijon hvor vi overnattede. Mandag Aften vare vi i Paris, hvor vi desvrre ikke bleve lnger end til den nste Dag Klokken 3 og saaledes ikke fik meget andet seet end det store Magasin de Louvre. Den nste Nat sov vi i Brssel og endelig om Onsdag Aften ankom vi hertil, hvor vi fandt det paafaldende koldt. - Det var vor Hensigt at srge for at installere Harriet og Anna her i en Familie og saa reise hjem, men nu bag efter have vi overtalt Melchior til at blive her i 4 Uger, for at bruge en Kur, for den evige Forkjlelse han lider af og mener Doctoren at her netop er Stedet derfor; jeg vil ogsaa have godt deraf og saaledes have vi da bestemt os til at blive og skal det da endnu vare nogen Tid forinden jeg skal samles med alle mine Kjere i Hjemmet, som jeg saa inderlig havde gldet mig til. Jeg haaber meget snart at see Johanne her, det vil blive en hel Fest for os. De siger i Deres sidste Brev, som jeg endnu maa takke Dem for, at De muligen vilde komme til Ems, dersom vi ikke kom hjem i Sommer; det vilde jo vre magels kjert at see Dem her men jeg troer dog at De vil hellere blive hjemme, og maa De da ikke gjre det og skulde vi da med G. H. samles ind i Juli Maaned. Jomfru Stenholt skrev meget henrykt om Dem og var srdeles glad over den store Gave De gldede hende med; jeg saae af hendes Brev at De har forladt Hibroplads i Lverdags og skulde det glde mig om De havde flt Dem rigtig tilfreds under vort Tag. Her er meget fornemme Gjester for ieblikket i Ems. Keiseren af Rusland, med et meget stort Flge, boer her lige overfor, Prinds Oscars Gemalinde, og hrer jeg at Grevinde Vanda Danneskjold og Grevinde Holstein ogsaa er her. Idag havde vi Besg af Etatsraad Suhr, der er kommet hertil med en af sine Dttre; ligeledes er her Politiinspecteur Hertz og en Hellesen med en nydelig Kone. Imorges havde jeg den re at faae en Hilsen af Keiseren, der stod ved Siden af mig i Brndsalen og drak; han er en kjn Mand hi og minder ikke saa lidt om vor Konge. Han spadserer ofte alene kun ledsaget af en stor rd Hund; idag var han med sin Sn, Storfyrst Wladimir; det er ganske forunderligt at see hvorledes hans ine bestandig skotter til alle Sider, det er en Nerveusitet hos ham, siden den Tid at man skjd paa ham, han frygter en Morder i ethvert nyt Menneske han seer; men han er godt bevogtet her; her skal vre baade preusiske og russiske Politi Spioner rundt om i Byen, som nok skal passe paa ham. Ems er en yndig lille Plet, hvor man befinder sig hyggelig og godt, kun savner jeg Blomster her, endnu har man dem kun meget sparsomt og har jeg endnu kun seet Lilieconvaller som dufter yndigt. Der er nu vist ogsaa deiligt paa Basns og kan jeg tnke at De i fuldt Maal nyder Foraaret der. Vil De bringe Deres elskvrdige Vertinde, Fru Scavenius min venlige Hilsen og skriv snart til

Deres meget hengivne Veninde

Dorothea Melchior.

Det gaaer idag den 29de bedre med min Mands Been, han og Dttrene beder at hilse paa det Venligste. [i marginen,

s. 6:] Jeg seer af et Telegram idag til Suhr, om det nye Ministerium Holstein, Fonnesbech, Haffner, Krieger og Hall.

Tekst fra: Niels Oxenvad