Dato: 12. november 1869
Fra: Dorothea Melchior, Louise Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Algier den 12te November 1869

Hotel de la regence.

Kjere Etatsraad Andersen!

Vi modtoge igaar Deres kjere Skrivelse fra den 6te hvorfor jeg siger Dem min bedste Tak; det var endnu ikke Svar paa mit sidste Brev, som jeg strax efter vor Ankomst afsendte til Dem, efter Deres egen Opgivelse, poste restante Wien. I Deres Brev igaar nvner De at De venter at forefinde Brev fra mig i Mnchen, og antager jeg at De har beordret dem sendt dertil fra Wien. Er det ei saa? Det er ganske besynderligt at hre tale om Iis og Snee, ja Kakkelovns Varme, naar man selv bliver beskinnet af Afrikas brndende Sol, ja tnk blot, jeg sidder i en nydelig hyggelig lille Salon for aabne Altandre og seer at Thermometeret i dette ieblik viser paa 25 R. rigtignok i Solen, men imorges Klokken 8 var det alt 15 i Skyggen; paa Bordet pranger to deilige Bouquetter af Roser Hiliotrop og herligt duftende Blad Planter, den Ene fik jeg sendt af en meget net ung fransk Dame, der nogle Dage boede her i Hotellet, den Anden er en Forring af vor nette Vertinde. Dttrene ere nu efter Frokosten gaaet ud at spadsere og vil jeg benytte en rolig Time til at underholde mig med Dem og sige Dem, hvad De vistnok vil vide at jeg flger Dem overalt med den strste Interesse og jeg ikke ganske har opgivet Haabet om at De endnu skulde bestemme Dem til at komme hertil, thi det er vist som der staar i Digtet. "Og har man frst Reisen overstaaet, fortryder man aldrig Lbet." Er De frst i Marseille kan Overfarten med et af messageries imperiales Skibe gjres paa 38 Timer og tnk saa, hele Vinteren at drikke Solskin og see en af de interessanteste Byer i Verden. De troer ikke at Algier har det afrikanske Prg, som Tanger; det troer jeg dog alligevel; Civilisationen har jo rigtignok grebet kraftigt ind, men den franske Befolkning er dog kun en ringe Deel af Folkemngden; thi for hver Europeer, seer man mindst 100 af de Indfdte, i de mest forskjelligartede Coustumer og forstaa de at bre de mest lurvede Pjalter, i hist maleriske Folder; her er Stof for en Maler som intet andet Sted og seer jeg i Aanden hvilke Billeder Bloch kunde skabe her, og troer jeg virkelig ogsaa at De kjere Andersen skulde blive inspireret til at skrive; jeg har lst her af Carrit Etlar, Arabere og Kabyler, som jeg finder srdeles godt skreven, og giver et smukt Billede af Algier og de andre Byer langs Kysten, thi dybere inde i Landet har vel hverken Finantserne eller Modet tilladt ham at trnge ind. De siger at De ikke som Fru Jerichau havde Mod til at gjre saa lange Udflugter, men tillige at det kun hidrrer fra at Humeuret er daarligt; altsaa naar man veed hvoraf denne Modfaldenhed er opstaaet, saa skulde vi i Flledsskab raade Bod derpaa, naar De kommer over til os, skulde vi nok faa Tiden til at gaa og ved Hjlp af den velsignede Varme, af Orange Duft og herlig Luft skulde Gigtsmerter og andre saadanne smaa Plager aldeles forsvinde. Jeg vil imidlertid ikke overtale Dem naar De ikke fler Lyst til den lange Reise og hvad De end bestemmer Dem til, saa vil jeg haabe at De maa fle Dem rigtig glad og tilfreds og glder jeg mig alt i Tankerne til at vi skulde gjensees til Foraaret, ja fr end i Begyndelsen af Juni tr vi vel neppe tnke paa at komme hjem. - Frend jeg fortller om os maa jeg gjre Dem opmrksom paa at Bertha Wegmann den unge Malerinde i Mnchen, er reist hjem, paa Grund af hendes Faders alvorlige Sygdom; det var morsomt at faae at vide hvad Kaulbach og hendes Lrere sige om hendes Talent, muligen kunde det komme paa Talen. Af Aviserne seer jeg at der er Tale om at rive Burgtheater i Wien ned og opbygge et andet; det er mrkeligt at det ikke er skeet tidligere. - Ligeledes lste jeg at Lange ved Folketheatret skulde have sit 25 aarige Jubileum, tillige med en meget net Biographie af ham, skrevet i Dagstelegraphen. Seer De de danske Blade? - - Det er mig en Glde at kunne sige Dem at vor kjere Anna synlig gaaer fremad; vi have antaget en Lge, Doctor Bruch som er bleven srdeles godt anbefalet, men varede det lnge forinden vi bestemte os til at antage ham, da vi ikke vidste at raade os, da man havde nvnet i det Mindste 6 andre som de Bedste. Han har kun vret her eengang og mente han at hun ikke havde anden Medicin ndig end den friske Luft og Gjedemlk; han er en temmelig ung Mand, der seer meget alvorlig ud. I Lverdags oprandt den Dag for mig, som jeg saa lnge havde frygtet for, nemlig den Dag paa hvilken jeg skulde tage Afsked fra min kjere Mand, for ikke (i det lykkeligste Tilflde) at see ham frend om 4 Maaneder igjen, han blev noget lngere hos os end han havde bestemt, da han ikke vilde forlade os, forinden han vidste os vel installeret; vi havde frst til Hensigt at leie en Villa paa Landet og kjrte vi en Dag op til Mustapha superieure, noget lignende som vort Klampenborg hvorfra man har den mest henrivende Udsigt over det mrkeblaa Hav, og seer man hist og her Villaer, tildeels mauriske og tildels moderniserede; man viste os et deiligt og meget interessant maurisk Landsted, som var tilleie; man kom fra Landeveien op af en bred med blaa Porcellains Steen belagt Trappe, en 3 a 4 Tommer tyk Jerndr, som var grnmalet, frte ind til Gaarden, som var belagt med Steenmosaik. Lige over Dren var der i Muren anbragt Skydehuller, hvor i forrige Tider, Vagten, der bestod af Eunucher var posteret og havde Ordre til at give Ild, naar nogen Uvedkommende skulde vove at trnge ind i Helligdommen. Kvinderne havde deres Vrelser verst oppe med tt tilgittrede Vinduer. En Deel af de gamle mauriske Zirater prydede endnu de med tykke Tpper Gardiner og couleurte Glas Ruder forsynede Saloner. Midt i Gaarden var en Fontaine og paa begge Sider stode to hie Orangetrr, der bugnede under Vgten af Frugter og Blomster. Jeg kunde naturligviis strax see at det ikke var noget som vi 4 Damer kunde vre tjent med men jeg lod dem alligevel vise os det fra Top til Taa, da det var alt for interessant. Senere have alle Mennesker raadet os fra at bo paa Landet, da man har saa besvrligt med at faae gode Tjenestefolk, og desuden vilde det blive for trist og ensomt at bo alene; vi bestemte os da til at blive her i Hotellet og have vi det nu meget hyggeligt og behageligt. Igaar havde vi nu den store Glde at modtage et langt og veltilfreds Brev fra min Mand, der havde havt en magels deilig Reise saa han kunde skrive ombord og sagde han at Havet var saa glat, som en Inds! - I Marseille i Grand Hotel de Louvre et de la paix, hrte han at Watt og Peter Hansen havde spurgt efter ham; Klokken var 8 om Morgenen, men da han hrte at de havde forlangt at blive vkket Klok 9 var han mere betnksom end Fru Jerichau var med Dem, han vilde ikke fortyrre dem forinden, og skriver han at det var muligt at han vilde blive i Marseille for at tilbringe denne Dag sammen med de to Herrer. Han gaaer over Paris til London, og haaber at vre i Kjbenhavn i Slutningen af denne Maaned, indtil da er hans Adresse "Hintz & Gllich London". - Fra Kjbenhavn have vi havt to meget bedrvelige Efterretninger, nemlig at vor kjere gamle Bedstemoder har endt sine Lidelser og blidt var hensovet til den evige Hvile; min Svoger Mose og hans Sster vilde savne denne dle Veninde mest thi de hang ved hende med megen Veneration og Kjerlighed og er det, som jeg skrev til Mose, at det maa vre en tilfredsstillende Flelse for ham at vide at han med sin Hengivenhed for hende har bragt Lys i hendes Livs Aften, der ikke har vret Morgenen lig. Foruden dette Sorgens Budskab meddelte de os ogsaa at Professor van Deen fra Holland, Fru van Herwerdens Fader pludselig var afgaaet ved Dden og at Israel Melchior, der lige var kommet hjem fra en Provindsreise, nu var reist over til Grnningen for at vre tilstede ved Begravelsen. Det er meget tungt for Datteren, De erindrer hende den unge hollandske Pige, som De havde tilbords paa Rolighed, og som De saa elskvrdig tog i Forsvar; hun staar nu ganske ene i Verden; det er ikke rimeligt at hun tager til Ssteren. Fra mine Brn hjemme hre jeg G v l kun godt, skjndt Johanne ikke lader til at have faaet Bugt endnu med sine Smerter. Jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem den vigtige Begivenhed at hun har sendt sin gamle Jomfru bort, hvilket har gldet mig meget, da hun [over linjen tilfjet: Johanne] aldrig vilde vre blevet selvstndig naar hun havde beholdt hende. De seer at jeg tager mig den Frihed at behandle Dem som en kjer Ven, jeg tr vove at meddele slige huuslige Anliggender, men De har jo ved saa mange Leilighed(er) vist hvor megen Interesse De nrer for os, at jeg derfor ikke tager i Betnkning at skrive herom. Jeg havde fornyligen Brev fra Martin, som jeg atter har skrevet til, han fortller at Neruda for tredie og jeg vil haabe for sidste Gang har forlovet sig med Zetti. Fra Fru Lund, der ogsaa har skrevet til Dem havde jeg Brev, ja det er en Festdag, naar Posten ankommer tre Gange om Ugen. Og nu Farvel, nste Gang skal jeg fortlle Dem om hvilke Bekjendtskaber vi have stiftet her; i dette ieblik begynder Musikken, som hver Dag paa denne Tid spiller uden for vore Vinduer. Med hjertelige Hilsener fra alle Dttrene og med de kjerligste nsker om at disse Linier maatte trffe Dem glad og tilfreds forbliver jeg som altid Deres hengivne

D Melchior

[Tilfjelse p frste side:]

Kjre Etatsraad! Pladsen som Mama idag har levnet mig er meget lille, men dog stor nok til at sige Dem min hjerteligste Tak for Deres rare Brev som blev modtaget med megen Glde. Naar De tillader det skriver jeg snart lngere og forbliver indtil da, som altid Deres Dem meget hengivne Louise Melchior.

Tekst fra: Solveig Brunholm