Dato: 21. oktober 1869
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hyres d. 21de Octob: 1869.

Hotel du parc

Min kjere Herr Etatsraad! Forgjeves har jeg i nogen Tid ventet Svar paa mit Brev, som jeg fra Valence sendte poste restante til Wien, men jeg havde ikke destomindre sendt Dem tidligere nogle Linier, dersom vi havde fattet nogen Beslutning med Hensyn til vort Vinter Ophold. Jeg vil have skrevet Dem at vi i Marseille vilde erkyndige os om Forholdene i Spanien, da Barcelona af alle Mennesker blev fremhvet for alle andre Steder. Vi delte Reisen fra Vevey til Marseille i 4 Dage, for ikke at overanstrnge Anna for meget, men desuagtet havde hun ikke kunnet taale Kjrselen og kom temmelig angrebet dertil i Sndags 8 Dage, saa vi atter her vare ndsaget til at raadsprge en Lge, og vare vi saa heldige at blive anbefalet en Mand, som tiltalte os srdeles meget; hans Navn er Doctor Gerard, og er han bekjendt for sin Dygtighed; han talte meget beroligende til hende gav hende Medicamenter og forsikrede at der aldeles ikke var Grund til ngstelse at hendes Sygdom meget godt kunde cureres naar hun iagttog alle Forsiktighedsregler. Han mente at vi ikke havde ndig at gaa til noget sydligere Punkt end til Hyres, som efter hans Mening var den bedste Plads, han havde naturligvis intet imod Barcelona, men det var jo for ieblikket en Umulighed at gaa til Spanien hvor Oprret jo stadigen tiltog; vi talte i Hotellet med en Mand der Dagen i Forveien var kommet fra Barcelona, han sagde os at der var meget uroligt, altsaa det var bestemt opgivet. Vi havde nu Catania og Algier tilbage, men da vi havde skrevet hjem og ventede Svar fra Professor Melchior, bestemte vi os til forelbig at gaa hertil da Gerard meget foretrak Hyres for Nizza og Mentona; paa det sidste Sted skal det vre hist uhyggeligt med de mange Syge, der ere alle samlede paa en temmelig lille Strkning og den eneste Fornielse, eller lad os kalde det Adspredelse, som Folk har der er de mange Ligbegjngelser. - Nu ere vi engang her og rimeligviis blive vi her for det Frste; Imorgen tager min Mand og jeg ned til Cannes, hvor Familien Raphael fra England, Fru Adlers Sdskende opholde sig, vi ville engang see hvorledes det tiltaler os der; vi kom hertil i Lverdags tog frst ind i Iles d'or men da Vrelserne ikke tiltalte os gik vi omkring i Byen for at see paa Leilighed; man blev ieblikkelig omringet af villige Aander der anbefalede meublerede Vrelser eller Villaer, men da vi ikke saa hurtig ville bestemme os for hele Vinteren toge vi ind i Hotel du parc, hvor vi have en yndig Leilighed paa 3 Vrelser i rez-de-chauss, saa vi lige kan gaa ud i Haven; her er en magels Vegetation aldeles tropisk og det tyder dog paa et mildt og godt Clima. Hie Palmer med ttte Klynger af Dadler, Orangetrer med Frugt og Blomst paa engang, Granat bler, Magnolia og Plataner, samt Oliven Trer ere de fremherskende Vxter ikke at tale om de mange sjeldne Blomster, der opfylde Luften med en Aroma, der gjr godt at indaande. Saisonen her er endnu ikke ret begyndt, men her ventes mange Fremmede til Vinter; Dronningen af Spaniens Moder har leiet en deilig Villa her i Nrheden. Det er meget muligt at vi endelig tage den Bestemmelse at blive her, dog skal De hre nrmere fra mig saa snart den endelige Beslutning er taget. Jeg er ganske ulykkelig over denne Uvished, man veed ikke hvem man skal rette sig efter, thi man kan ikke vre ganske sikker paa at Lgerne ikke tage mere Hensyn til deres egen Interesse end til Patientens Tarv, og enhver Lge paa Stedet raader naturligviis helst til det Sted, hvor han skal opholde sig. De seer kjere Andersen at jeg har vret temmelig vidtlftig, men det skeer for at stte Dem ind i Situationen. Byen har en deilig Beliggenhed, tildels nede i Dalen og tildels bygget op ad Bjerget. Fra mange forskjellige hie Punkter har man en herlig Udsigt over Middelhavet, der omtrent er en halv Miil bortfjernet her fra Byen; de smalle Gader, som man ved en bestandig Stigning naar op til, ligne meget Byerne i Sabinerbjergene, kun ere de langt venligere ligesom ogsaa Folket her er baade smukkere og see langt fredeligere ud her end der. Her var noget for Bloch at gjre. Skulde vi nu blive her da haaber jeg at vi skulle have den Glde at ogsaa De kom hertil, da det for Dem dog maa vre lige saa behageligt at blive her som i Mentona. Jeg seer af Bladende at det nsten overalt i Europa har vret meget koldt, ja endog i Marseille have de fyret i Kaminen i Hotellerne; medens det her, skjndt Luften nok har vret meget afkjlet efter et Par Dages Regn, dog ikke har vret mindre end 10 Graders Varme om Morgenen til Klokken 10 og idag indtil Klokken 2 var 16 Grader i Skyggen og 29 i Solen. Hjemmefra har jeg stadigen gode Efterretninger, det gaaer G.v.l. bedre med Johannes Smerter; den 25de October fylder lille Poul 1 Aar. Fra Bloch og hans Kone havde jeg et yndigt Brev og var Bloch saa elskvrdig foran i Brevet at sende os en srdeles vellykket Pennetegning af hans Frues Portrait; han er nu frdig med et Par af Billederne til Frederiksborg og har han alt afsendt dem. Ligeledes havde jeg et rart Brev fra Fru Lund, ja der gaaer ikke en Dag uden at Postbudet har noget at aflevere til os. Fra Peter Hansen fik vi en Opfordring til at medgive ham en Anbefaling til vore Bekjendte i Egypten, da han skulde reise ned til Suez Canalens Aabning, som Referent for Dagbladet, hvortil han med Rette gldede sig meget. - Jeg seer af Bladene at der paa Casino skal gives "paa Langebro", ligeledes at en Datter af Christian Smith paa Sndag skal debutere. Den 13de eller 14de October feirede Skuespiller Rosenkildes deres Slvbryllup og hrer jeg at det gaaer fremad med hans Befindende, saa der er Haab om at han vil kunde spille i Vinter. - Jeg maa dog fortlle Dem at vi atter i Marseille havde den Fornielse at vre et Par Dage sammen med de elskvrdig O'Niels; de bade mig bringe Dem en venlig Hilsen. Vi gjorde flere smukke Ture sammen, saae en Deel af den skjnne via corniche, og boede de i samme Hotel, som vi i Grand Hotel de Louvre et de la paix, hvor man har det fortrffeligt. De reiste til Barcelona og vilde gaa over Cadix hjem til Portugal. Nu er jeg meget begjerlig efter at hre lidt om Dem, jeg haaber at De ved godt Helbred maa nyde Reisens Behageligheder og at De ret snart lader hre fra Dem. Jeg skriver dette meget sildigt om Aftenen, og maa jeg derfor bede Dem undskylde den daarlige Skrift, thi det er skrevet halvt iblinde, da inene ngte mig deres Tjeneste. Brev poste restante Hyres vil trffe os og vil blive modtaget med Taknemlighed af Deres altid hengivne Veninde

Dorothea Melchior

Fra min Mand og Dttre venlige Hilsener

Desvrre er ei alene Skriften, men Indholdet ogsaa baade fattigt og slet og maa jeg atter tye til Deres Overbrenhed. Det hjlper maaske lidt at jeg selv kan indsee at det Brev som saa mange jeg skriver ikke ere vrdige at sendes Dem.

Tekst fra: Niels Oxenvad