Dato: 16. september 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 16 Sept 1869.

Kjre Fru Koch!

Dette Brev skulde jeg [overstr: nok] egentlig sende til Hellebk hvor De nok er og ikke til Kjbenhavn, dog jeg veed ikke ret Adressen der paa Landet; Tak og atter Tak for al Deres Godhed mod mig og al den Deeltagelse De viiste mig ved min smukke, mig uforglemmelige Fest den 6te September. Efter at jeg i Byen havde sagt Dem og Deres Lev vel, blev jeg der, som De veed, endnu nogle Dage. Jeg tog ud til Bernstorf for at bringe H.M. Kongen min Tak for hans Hjertelag mod mig og blev af ham og Dronningen modtaget saa mildt og hjerteligt; Kongen viiste mig Haven og da jeg tog bort gav han mig en Vogn til Charlottenlund hvor jeg blev en Timestid hos de unge Nygifte, der begge vare saa gode og elskvrdige mod mig. Da jeg / kom til Byen fandt jeg til mig en egenhndig deeltagende Skrivelse fra Hendes Majestt Enkedronningen; Dagen derpaa kjrte jeg da til Sorgenfri hvor jeg, som hos den vrige kongelige Familie blev saa smukt og deeltagende modtaget. Hofdamen Frken Poulsen, spurgte meget og venligt til Dem, sagde at hun havde tidligere kjendt Dem, at De i de sidste Aar ligesom var forsvundet for hende, og at hun blev glad ved at see Deres Navn komme frem ved Festen for mig. I Fredags Middag tog jeg herud til Basns, og blev, hvad De nok har seet i Aviserne, srligt overrasket ved stor Festlighed. Fru Scavenius havde ladet opreise en stor smuk report med Danebrogs Flag og brogede Lamper, den stod ved Indkjrselen foran Broen over Voldgraven; selv modtog hun mig paa Trappen op til Gaarden hvor jeg fandt Familien fra / Borreby, dernst alle Grev Holsteins fra Holsteinborg og flere Bekjendte og Venner. I Haven, hvor en stor Mngde af Godsets Folk vare samlede, blev afbrndt et smukt Fyrvrkeri, hvori mit Navn lyste i vexlende Farver. Grev Holstein talte smukt og hjerteligt og fra Mngden fik jeg tre rungende Hurra! hvorfor mon Vorherre dog under just mig saa megen Glde og Lykke! - Hils den kjre Conferensraad Hauch, som jeg er meget taknemlig fordi han ved min Fest saa venligt tnkte paa mig, ja hdrede med sit smukke Digt. Da jeg fr Festen var i Hellebk, var jeg der saa kort at jeg ikke kunde faae Tid til at aflgge et Besg, det jeg saa gjerne vilde. Jeg bliver her paa Basns til paa Lverdag, tager da til Holsteinborg / hvor jeg bliver til nste Onsdag, til begge Steder sendes Breve over Skjelskjr, Resten af Ugen er jeg paa Glorup ved Nyborg, det var deiligt om jeg, fr jeg flyver ud i den vide Verden fik et lille Brev fra Dem.

Hils Deres Brn og bring Brnebrnene en rigtig varm Hilsen fra "Ven Andersen!" - Seer De Collins, da falder det af [sig] selv at De ogsaa der hilser. Veiret er ellers nu ikke saa smukt som jeg nskede Dem det under Opholdet i Hellebek, men det kan blive bedre; forkjl Dem ikke, Hellebk er Blstens Hjrne nordpaa. Lev vel!

Hjerteligst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 328, billed 6903-06)