Dato: 25. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Andersen
Sprog: dansk.

Basns ved Skjlskjr den 25 Juni 1869.

Kjre Ven!

Tak for Deres venlige Brev ! det glder mig at De synes om mit lille Digt og troer at det ikke vil staae til skamme melem de andre Forfatteres Digtninger i Nytaarsbogen. Jeg sender igjen til Dem Korrecturen, jeg veed Ingen bedre. Der var kun n Feil som jeg har rettet, ikke sandt, det hedder "blindet" ): "at blive gjort blind". Jeg har paa de fire Smaasider sad, 1.2.3.4, da jeg frygtede for, eftersom der ikke var sad Pagina, at Versene af Stteren kunne ved Omtrykning blive skillede galt; Tallene have ikke andet at betyde. Hele Digtet, [/] som De seer, bestaaer af tre Vers, hver er en Situation, jeg vilde derfor gjerne have at man saae Versene hver for sig og ikke som her, hvor de or iet lbe ud i hinanden; jeg mener at Versene kunne skilles mere ad for Eksempel ved en Streg, [overstreget: det, henover:] de jeg i Korrecturen har antydet. Vil De ikke nok vre saa elskvrdig at tage en Korrectur endnu paa det, saaledes som det bliver naar det skal gives til Udhngs Ark og , ikke sende mig samme, men selv lbe det igjennem og vre forvisset om at det er i sin Orden.

Meget glder jeg mig til at lse Elionor Ulfeldts Fngselserindringer, fra hvem komme disse? De ere jo gte?

Omtrent den 6 Juli kommer [/] jeg til Byen og boer paa "Rolighed". Der bliver jeg til ind i August, da veed De, reiser en Deel af Familien til syd Frankerigs med ung Anna; jeg bliver hjemme til ud i September. Den 6te er det da 50 Aar siden jeg som Dreng kom frste Gang til Kjbenhavn; et Par af mine Venner have bedet mig blive den Dag her endnu for at feire den; - jeg vilde nske at min Fest i Odense havde vret henlagt til dette Aar, til Afreisens Dag fra Odense, det havde rundet sig saa smukt; nu har jeg , som De veed, affattet "mit Livs Eventyr" for den amerikanske samlede Udgave af Skrifterne med Festen i Odense. Helst fli jeg iaar strax i August til Udlandet, ogsaa der kunde jeg tnke paa det uendelig Meget Gud forundte mig i 50 Aar i Kjbenhavn. Hils paa Deres hjerteligste Deres Kone. Venskabeligst

H. C. Andersen

Til

Hr Carl Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm