Dato: 8. november 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk.

[delvis dansk kladde til Brev

Kjøbenhavn 8 Nov 1868

Dear Sir!

Iforgaars modtog jeg Deres ærede, venlige Skrivelse, som jeg meget takker Dem for. Inddelingen og Samstillingen af de samlede Skriver overlader jeg ganske til Dem og De vil bedst og lettest gjøre det ved [at] være i Besiddelse af den danske Udgave, denne har jeg for en halv Snees Dage siden lade besørge over Hamborg til Amerika, de modtager i Bogpakken 24 Dele, og vil da kunne gjøre Udvalget til Oversættelse. Før Maanedens Udgang skal jeg endnu sende fire Dele til som i disse Dage udkomne og ved hvilke mine danske "samlede Skrifter" da udgjør 28 Dele. Af de dramatiske Arbeider troer jeg ikke bør gjengives flere end to eller tre, f.Exempel Hyldemor, og Kongen drømmer. Af Digtene et strængt Udvalg i en god Oversættelse. Med hensyn til Romanerne, Reiseskildringer, Eventyr, Billedbog osv. staaer i Deres Skrivelse at De vil sammenligne Originalen og de tidligere engelske Oversættelser og da hjælpe paa Manglerne i disse. Her maa jeg gjøre et Spørgsmaal, jeg kjender ikke Forholdene, i literair Henseende, mellem Engeland og Amerika, kan man benytte en anden Boghandlers Udgave, som sin. Jeg vil ikke bære Ansvaret. --- Men har rigtignok saa godt som i alle Lande oversat mine Skrifter og oftest uden at spørge mig ad eller saagar uden at ssende mig et Exemplar. I Engeland ere næsten alle mine Skrifter, med Un[d]tagelse af Digtene og de dramatiske Arbeider udkomne i flere Udgaver og har forskjellige Forlæggere

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 125)