Dato: 25. juni 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 25 Juni 1868


Kjære Hr Ven!

Atter skulde vi igaar skuffes i de Forventninger, vi knyttede til Dagen idag! jeg maa jo vel erkjende, at Lægen gjør ret i at iagttage al Forsigtighed, men nu haabe vi da, at Forsigtigheden maa have naaet sit Maal, og vi imødesee nu hver Dag et andet Telegram: at De er afreist og kommer her Kl 4½. Imorgen, overmorgen, hver Dag skal det være velkomment. Tak for Deres Brev, som jeg havde haabet at besvare mundtligt: det lod mig endnu i Uvidenhed om Deres Bopæl, men da det nu havde Datering Altona, sender jeg dette til Altona Posthuus, haabende at det desto før skal komme i Deres Hænder. Mit forrige af 20 Juni, som gik til Hamborg med Reserve-Adresse Hotel de l'Europe, har forhaabentlig fundet Dem. Som jeg er uvidende om Deres Adresse, saaledes ogsaa om Værtens Navn; denne brave Families Omsorg for Deres Velbefindende er imidlertid bleven omtalt i vor Avis i Mandags, hvor der blev givet Meddelelse om det Uheld, der har forsinket Deres Komme. Igaar var Mourier her og vilde sikre sig Dem en af de faa Dage, De vil tilbringe her; foreløbig af taltes Løverdag; men nu har jeg sendt ham Telegrammet, ligesom jeg ogsaa i det Hele forberedte ham paa, at De mulig kunde ville hvile nogle Dage i Stilhed indenfor Bispegaardens Enemærker. Ogsaa endnu et Brev fra Fru Melchior venter paa Dem her - jeg tør som sagt - ikke betroe dette fremmede Gods til den usikkre Gang uden sikker Adresse.

Alle her leve vel, og vi haabe at erfare, at Deres Been nu ogsaa er bleven lægt og karsk, at De kan nyde den skjønne Sommer, som det nu er her, i danske Venne-Arme. Overalt møder man Dem : sidste Nr. af Illustr. Tidende har en Logogryph om et ægte humoristisk Eventyr, som jeg har løst ved Keiserens nye Klæder. Det Huus, hvori De virkelig er født, er blevet photographeret og lithographeret - men desværre er det ikke noget tiltalende Billede. Jeg har derved faaet den Idee, at hellere burde Tegningen af det andet Huus i Deres Mappe behandles paa denne Maade - hvorom Mere, naar De kommer! Gid det maa være snart! Lev vel! Mit Huus og Alle hilse.

Deres hengivne


C. T. Engelstoft.


S.T.

Hr. Etatsrd Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus