Dato: 7. juni 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 7 Juni 1868


Kjre Hr Etatsraad!

De har gldet mig og Mine med tvende Breve, for hvilke vi takke Dem, da de baade stte os saa levende i Deres Frd i det Fremmede og aabne os Udsigten til et gldeligt Gjensyn. Denne Gang er Helbreden, Gud skee Lov, ikke til Hinder; jeg reiste bort efter Deres Nrvrelse her ud til min Datter paa Landet og kom mig der fuldstndig, saa at jeg er som De i en 63aarigs fulde Kraft (Deres Kn og Albue, haabe vi, ere nu fuldt helbredede). Derfor kunne vi glde os fuldstndigt til Deres Komme og jeg vil haabe, at det passer til Deres Reiseplan - hvad jeg netop i Betragtning af vor Aftale; at De vilde komme sidst i Juni - har indrettet mig paa, ihvorvel jeg seer, at De maaskee nu kunde agte at komme tidligere. Jeg har nemlig indrettet min Visitats i denne Maaned saaledes at den slutter d 19de, hvilket er ikke lidet tidligere end sdvanligt; men jeg frygter dog nu, at De ikke havde isinde at tilbringe 8 Dage i fIamborg eller paa Veien derfra - Imidlertid tr jeg antage, at De mulig vil besge et og andet Sted paa Veien, og d 19de skal jeg vre hjemme, senest til Aften; men De vil ogsaa fr den 19de finde en Vrtinde, der modtager Dem med Glde.

Vor By har vret strkt bevget ved Opstillingen af Kong Fr. Statue i Fredags - en livlig Folkefest - og Kunstvrket er paa Ansigtet nr fortrinligt, men colossale Dimensioner passe aldrig for et Ansigt, mindst for et saa fiint som hans. I denne Uge (d 10) skal Byen bevges af Skyttelaugsfesten, men saa indtrder Rolighed til Landemodet (d 1ste Juli) og Vddelbene d 22de Juli.

Vor eneste Nyhed er, at Adjunct Nielsen er bleven forlovet med Frken Kyhle hos Kocks, men den vil interessere og glde Dem som os Alle. En anden, dog endnu, er den, at Adj. Strm, der skrev Sangen til Festen ifjor, er bleven Overlrer, ligeledes til almindelig Glde. Forresten vil De finde Alt i den gamle Orden og alle Venner friske og glade.

Fra min Kone og alle Brnene sender jeg de varmeste Hilsener, og vi alle imdesee et gldeligt Budskab om Deres - :&omme efter en lykkelig og indholdsrig Reise.

Lev vel !


Deres hengivne

C. T. Engelstoft.


S.T.

Hr. Etatsraad Andersen

R. etc

Tekst fra: H.C. Andersens Hus