Dato: 25. maj 1868
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 25de Mai 1868.

Min kjere Herr Etatsraad! Skjndt jeg endnu ikke har faaet Svar paa mit sidste Brev til Paris vil jeg dog idag underholde mig lidt med Dem og endnu engang sige Dem min bedste Tak for Deres kjere Meddelelser af 15de. Jeg fik Indtrykket af at De ikke havde stor Glde af Opholdet i Paris; jeg var ogsaa forundret over at De ikke omtaler det store Operabal; men muligen at det har vret forinden De kom dertil; min Broder og Svigerinde skriver magels begeistret derom. Jeg overbragte Deres Hilsen til Grev Moltke, som netop var hjemme for at sige Farvel. Han troede at jeg havde paa egen Haand tilfiet "hjerteligst" i Deres Hilsen og spgte jeg da med ham og tvang ham til at stte sine Briller paa for med egne ine at overbevise sig om at det var Deres eget Udtryk. Han venter Grevinden hertil og kan hun da heller ikke udeblive da han den 10de Juni feirer sin 70 aarige Fdselsdag. Jeg er i denne Tid beskjftiget med at arbeide et Tppe til ham. - - - Forrige Tirsdag maatte jeg da ud til Casino for at gjensee Deres velbekjendte skjnne Digtning Mulatten, til Trods for at jeg var halvdd af Trthed efter den sidste Indpakning til Landet. Huset var godt fuldt og jeg sad i en spndt Forventning og jeg kan ikke ngte i nogen Frygt for hvad jeg vilde faa at hre og see. Fru Heibergs, Herr og Fru Nielsens melodiske Stemmer lde endnu i mine ren forinden Tppet rullede op, og da kan jeg ikke ngte at det var en Skuffelse at hre Frken Lerche og Frken Theils temmelig belagte Organ. Skjndt at Critikken har vret streng imod den Sidste, saa holder jeg dog paa hende og troer sikkert at hun under en god Veiledning engang bliver god. Hun seer godt ud, er fri pa Scenen og sagde enkelte Replikker meget net, hvorimod hun deklamerede daarligt og var det nsten parodisk at hre hende sige "Ngen uden Guld og Brillanter". Stigaard var Stigaard, og lidt af Horatio, men Andersen, som Palme fandt jeg ypperlig, han bar egentlig hele Stykket. Jeg maatte tnke paa at De dog i Grunden havde ladet Deres gode Hjerte Lbe lidt af med Dem, da De tilstod Stigaard at opfre det; thi det burde dog kun hre det kongelige Theater til, som kunde lade det komme til sin fulde Ret, ved at give de smukke Characteertegninger i Hnder, som kunde magte dem. Der er en saa stemningsfuld Duft og Poesie, der gaaer igjennem hele Digtet at man henrives deraf og tildels glemmer det mindre gode Spil, og Folk morede sig; der har jo ogsaa vret ret fuldt hvergang. - Alle Bladene ere enige om at rose den unge Debutant Abrahams, jeg har ikke seet ham, han skal vre fri og ugenert dog mangler han Varme i sit Spil. Saisonen slutter med Elverhi paa Fredag, men jeg foretrkker at blive paa Rolighed for at gaa i min Plads, som jeg nok finder Liebhabere til. Fru Lund boer herude i disse Dage; hendes Mand har vret 8 Dage i Besg ved Holbk, men kommer formodentlig hjem idag, da han har faaet en Indbydelse af Lohse til at reise over med ham til Festen i Lund, som vistnok bliver storartet. I Sndags var Block, og den unge Fru Schousbo fra Vestindien, Frken Trepkas Veninde, herude. Han var hist elskvrdig og rar, erkyndigede sig med megen Interesse om Dem og bad mig om han maatte lgge et Brev til Dem i mit, hvilket imidlertid endnu ikke er kommet. Han lo saa hjertelig da jeg lste for ham at De havde skrevet: "Fra Watt har jeg havt Brev, Bloch veed jeg maler". Det er forunderligt hvor det trkker i Langdrag med hans Bryllup, han siger at Grunden er fordi Snedkeren ikke er frdig med Mblerne. Jeg sagde ham at han var ndt til selv at angive en Tid, ellers blev det aldrig til Noget. Idag er det et yndigt velsignet Veir, jeg sidder for aabne Havedre og skriver. Her er en Blomsterduft, Fuglekvidder og en Fred og Ro over hele Naturen, at man maa fle sig vel og lykkelig derved. Haven staaer nu i sin fulde Pragt, Syrener, Guldregn og Frugttrerne bugner nsten under Vgten af det rige Blomsterflor. Jeg var igaar nede at see til Deres Trer, mine Pleiebrn. Den ene Cactus har faaet store Skud, den Andet kun et ganske lille, Passionsblomsten breder sig ganske godt, men lader ikke til at ville blomstre, dog maaskee senere paa Sommeren. Jeg indeslutter nogle Frugtblomster, som skulle bringe Dem en sommerlig Hilsen og vise Dem hvor langt fremrykket vi er iaar i Mai Maaned. Det har vret temmelig trt indtil for et Par Dage siden, da der faldt nogen Regn, som da ogsaa afkjlede Luften. Mathiesen var henrykt derover, da han frygtede for at Jordbrrene skulde afbrndes, de lover et rigt Udbytte. Vore Asparges ere fortrffelige og jeg beklager kun at de vist ere forbi, naar vi atter have den Glde at byde Dem Velkommen paa Rolighed. Naar troer De at vre hjemme? Erindrede De at det var Blocks Fdselsdag den 23de? Han fik af sin Hjertenskjr en Buket Blomster og en Flaske Gammel Rum. Hvor prosaisk! der var jo rigtignok Sprit, men ingen Poesie deri. - Efter Pintsen flytte Collins og Lunds til Hellebk, jeg seer ogsaa at Krigsministeren skal bo der, ligeledes Fengers, Hornemanns og Billes. Therese er nu ogsaa flyttet paa Landet, og haaber jeg at hun skal samle Krfter derude, som hun jo trnger til. Jeg veed ikke om jeg fortalte Dem at Tops havde havt Bryllup den 14de. Der skal have vret magels morsomt, hvortil Bille ikke bidrog mindst; han skal have vret hist elskvrdig. Vi gjorde Besg om Sndagen i deres lille, men yndige Hjem; de bo i Boldhuusgade. Forleden Dag kom Anna og Thea meget begeistrede hjem fra Skolen. Bjrnson havde nemlig lst hit for dem, noget af en "glad Gut" og flere forskjellige Ting; jeg saae ogsaa her af Bladene at De havde lst i Paris, for Scandinaverne. Hvad lste De? - Forleden Middag spiste her Moltke, Formndene Bruun og Petersen fra Odense, som blev meget glad da Greven gav sit Samtykke til at udstille "Niels Ebbesen" nogle Dage i Odense. Den 24de blev Udstillingen lukket og er det nu sendt afsted. Har De af Bladene seet at den unge Grev Moltke Hvidtfeldt i Sverrig har mistet en lille Pige paa 6 Aar af Meslinger; det var en stor Sorg.- Jeg seer at H.P.Holst har navngivet sig, som Forfatter til "De har en Datter", han trder nu fra som Instructeur og beholder Fru Heiberg og Bournonville Marken aaben for dem selv; nu kunde vi vel glde (?) os til at hre Charlotte i alle Operaerne. - Fra Mose Melchior have vi srdeles rare Breve; han er nu tilligemed Herr Schousbo reist en 3 Dages Sreise til Temerara men gaar da tilbage igjen til St. Croix. Han fandt Jrgensen uforandret desvrre, og er det muligt at han lader ham reise med "Dorothea Melchior" Capitain Harbo, til Ostindien. Gud veed om der er nogen Frelse for den Stakkel. Henriette er for ieblikket i Utrecht, men vil atter den 4de Juni vre i Hamborg, hvor Ida Melchior skal have Bryllup med en Doctor Arndt. Imorgen og de to flgende Dage skal jeg til Byen for at overvre Brnenes Examen i Frken Zahles Skole. Jeg glder mig ret med at betragte Deres Buste, som staaer foran mig paa Bordet; jeg finder den saa liig og udtryksfuld. Jeg haaber nu at det bliver efter Aftalen at De strax ved Deres Hjemkomst flytter ud til os, thi jeg antager ikke at min Svigerinde fra Hamborg kommer fr senere paa Sommeren. I August tnker jeg at min Mand flyver lidt ud, formodentlig til London. Efter Pintsen kommer Anna Kjellerup herud, som lader hilse, ligeledes Fru Lund, Johan[ne] og alle Brnene, som kommer her idag. I Sndags var der en magels morsom lille Fortlling i Figaro, efter Thackeray "En lille Middag" ligeledes havde illustreret Tidende, en hist Interessant Biographie over Fru Jerichau af Frederik Bgh. Jeg lste i et af Bladene at der i Basns Have var opreist en Statue for Jacob Brnnum Scavenius, ligeledes opreises der nu i nsten alle Provindsbyer Statuer for Frederik den VII. Brnene vente paa mig vil skulde i koldt Bad, jeg fryser ved Tanken. Lev vel vr hilset af alle Beboerne herude og isr af

Deres

Dorothea Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad