Dato: 21. maj 1868
Fra: Dorothea Melchior, Louise Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed, den 21ende Mai 1868

Kjre Etatsraad Andersen! Det har saalnge vret min Hensigt engang at skrive til Dem, men har jeg bestandigt opsat det, da jeg var bange for at De vilde finde det ubeskjedent af mig, naar jeg forlangte, at De skulde spilde Deres Tid med at lse mine ringe Linier. Jeg behver vel ej at sige Dem at vi savner Dem, tidt tnke paa Dem, og at Samtalen ofte, isr om Torsdagen drejer sig om Dem, hvorledes De tilbringer Tiden, hvor De nu mon frdes, og hvornaar vi atter skulde see Dem rask og forniet, som da De forlod os, her ude paa Rolighed. De vil allerede af Overskriften have seet, at vi ere flyttet ud; det er idag frste Dag, at vi ere herude, her er saa smukt. Haven staaer i sit fulde Flor, og er Vejret saa skjnt, som man kun kan nske det. Vi have i en 3 Ugers Tid haft fuldkommen Sommer; ifjor omtrent paa denne Tid laae Sneen hjt paa Gaderne, ja den hindrede endog al Jernbanekrsel, og iaar er Varmen lige saa sjelden paa denne Aarstid, som dengang Kulden. Gartneren klager meget over, at Regnen udebliver saa lnge, han siger vi faae ingen Jordbr, naar Jorden ej snart befugtiges, Blomsterne trre aldeles hen. Vi have allerede spist nogle; dog ej herude fra Rolighed; Grev Moltke bragte Mama forleden Dag en Trkasse fuld af de skjnneste Br; de kom direkte fra Gloerup, og var det morsomt at see hvor omhyggeligt hvert enkelt Jordbr var indsvbt i hvidt Silkepapir for at de ej skulde lide ved Transporten hertil. Mama bragte Grev Moltke Deres Hilsen da han var oppe for at sige Farvel; Rigsdagen er nu forbi, og er han nu rejst hjem for at tilbringe nogle af Sommermaanederne paa sit Gods. Vi vare da henne at see Mulatten den frste Aften den blev givet. Theateret var propfuldt, og vare Folk meget begejstrede og tilkjendegav deres Bifald, saavel under Stykket som efter Tppets Fald i sidste Akt. De har vel hrt derom fra forskjellige Kanter, og vil jeg ej trtte Dem med Gjentagelser eller med min intetsigende Kritik om Stykkets Udfrelse; kun vil jeg sige Dem, at jeg morede mig udmrket, jeg har ej seet det fr; Sproget og Tankerne ere jo gjennemgaaende saa smukke under hele Stykket, at man maa glde sig ved at hre dem, om det end ikke ligger i Skuespillernes Magt at fremsige dem paa en Maade, saa de kommer til deres fulde Vrd. Igaar Aftes debuterede den unge Abrahams i Elverhj; jeg har endnu intet hrt derom, men han har vist nok gjort Lykke, da han har et behageligt Ydre, og en smuk Stemme. De spurgte i Deres Brev om hvilken af Professor Abrahams Snner det var; han heder Severin Abrahams og er forlovet med Frken Gammeltoft. Den nyeste Forlovelse i Kjbenhavn er den unge Fritz Hartmann med Frken de Jonquiere, det er et nydeligt Partie; kjender De hende, hun er som yngre kommet hjem til os. Hun var tillige med sin Sster for flere Aar siden en Formiddag inde hos os, for at hre Dem lse hjt. Thyra Hamerichs Forlovede har vret her i Byen et Par Dage, men er nu rejst ned til Lund, hvor han skal disputere, Thyra, hendes Fader og Broder havde isinde at tage derned, for at overvre hans Disputats. De skulle vist have Bryllup til Efteraaret. Idag er det Torsdag; her kommer imidlertid ej Nogen herud, da vi endnu ej ere rigtig i Orden; Bloch har hidentil vret her hver Torsdag, men kommer han nu vist nppe mere, da han jo nu snart skal have Bryllup, og senere ej vil binde sig til nogen bestemt Dag; hvornaar det bliver veed Ingen, maaske er det endnu ej bestemt, i al Fald vil han ej have det bekjendt. Vi havde for nogle Dage siden Brev fra Onkel Moses i Vestindien, han er ankommet dertil efter en god Rejse og har der godt. Han havde talt med den unge Jrgensen; han fandt hans Tilstand omtrent, som da han forlod Kjbenhavn, dog snarere bedre end daarligere; der var Tale om, at han skulde gjre Sreisen med Captain Harboe til Ostindien; det vilde vist vre meget gavnligt for han. Min Tante Jette har vret i London og Manchester, er nu taget til Utrecht til Herverdens, og rejser derefter til Hamborg for at overvre en Nieces Bryllup. Mama vil tilfje en Hilsen, og vil jeg derfor slutte for idag i det Haab, at De ikke er bleven kjed af min lange Snakken, og at vi snart hre fra Dem at De har det godt. Med hjertelig Hilsen fra Alle herhjemme, min gifte Sster hendes Mand og Brn og fleste fra mig selv forbliver jeg Deres Dem hengivne

Louise Melchior

[nedenunder har DM tilfjet.] Jeg vil ikke lade Louises Brev afgaa uden at tilfie en hjertelig Hilsen og Tak for Deres kjere Brev fra Paris; som blev modtaget med megen Jubel da jeg nsten begyndte at blive lidt urolig, da det forekom mig saa lnge siden jeg havde hrt fra Dem. Jeg haaber at De har erholdt min Skrivelse, mit andet Brev til Paris. Jeg har vret meget beskftiget med Udflytningen i de sidste Par Dage og har derfor ikke kunnet flge mit Hjertes Tilskyndelse at underholde mig med Dem, hvilket skal skee en af de frste Dage. Louise har jo tildels besvaret Deres Sprgsmaal. Her er saa foraarsfriskt og yndigt paa Rolighed, Gid De kunde see det. Lev vel. Deres

Dorothea Melchior [tilfjet s. 1 f.o.:]

Sophie Melchior takker for den tilsendte Hilsen, De hrer vist snart fra hende selv; hun har bedt mig hilse igjen naar jeg skrev.

Tekst fra: Niels Oxenvad (ogs lig med microfilmscan 78, 426-35)