Dato: 26. april 1868
Fra: Dorothea Melchior, Louise Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 26de April 1868.

Kjere Herr Etatsraad! Skjndt jeg ikke har noget af srlig Interesse at meddele Dem, vil jeg dog gjerne at et Brev fra mig skal naae Dem, forinden De forlader Deres Fdeby, hvor De vistnok har tilbragt nogle srdeles behagelige Dage; thi det gjr jo altid Hjertet godt at fle at man er inderlig velkommen og dertil at have den tilfredsstillende Flelse at man veed sit Talent, ja, jeg vil kaldet det sin "Guds Gave", kan baade glde og gavne Andre. - Tak for Deres kjere Linier, som det gldede mig at modtage; det var rrende med de to Bnder, der til trods for den store Afstand, dog kom for at hre Dem lse. Igaar Aftes kom min Svigersn hjem, men jeg har endnu ei talt med ham. - Jeg vil nu forsge at holde Dem lidt jour med hvorledes Tiden er gaaet siden De forlod os. - Da vi Mandag Aften kom hjem fra Collins sagde min Mand til mig at han havde isinde at flge Dem paa Jernbanen, dersom han kunde komme op i rette Tid. Jeg var flere Gange vaagen og saae paa Uhret om Natten og Klokken 6 vkkede jeg min Mand og paa samme Tid bankede Louise paa Dren. Jeg fik naturligviis ogsaa Lyst til at flge med og troede at Toget frst gik Klokke[n] 7, men nu kan De tnke at jeg ikke havde lang Tid til at gjre Toilette. Klok: 6 1/4 vare vi allerede paa Gaden, hvor vi heldigviis fik en Drosche ellers havde vi neppe naaet ud. Jeg var forbauset over det Liv og den Bevgelse, saa tidligt paa Morgenen, men jeg antager at det var i Anledning af Flyttedagen. Da vi havde tilkastet Dem vort sidste "Farvel" og seet det dampende Tog bortfre vor kjere Trkfugl spadserede vi hjem. De kan tro at jeg ordentlig satte Skrk i alle Huusbeboerne; de ere nemlig altid meget silde paafrde og da jeg Klok: 7 1/4 ringede paa Dren og Pigen lukkede op, gav hun nsten et Skrig fra sig, thi hun troede at det var mit Gjenfrd hun saae, de havde ikke hrt os gaae bort. Om Middagen spiste Grev Moltke og min Broder Martin hos os. Han var hist elskvrdig og i godt Humr. Medens vi sadde ved Bordet kom hans Jger over med en Tallerken fuld af de deiligste Jordbr, som han havde faaet sendt fra Glorup. Han er srdeles tilfreds med Tegningen som Bertha Wegmann har gjort og sagde at han havde Lyst at hun skulde male et lille Genre Billede derefter. Jeg raadede ham at han skulde vente med at lade hende udfre det, indtil hun havde uddannet sig meget mere. Om Aftenen kom Formanden Bruun og Herr Petersen fra Odense og fik Herrerne da en gemytlig L'hombre. - - Om Onsdag Aften havde vi en sjelden Nydelse i Musikforeningen. Joachim spillede som en Engel; det er virkelig himmelske Toner han kan frembringe. Paa Torsdag giver han selv Concert og imorgen spiller han paa Musikforeningens sidste Concert, hvortil jeg ikke lidet glder mig. Vort Torsdags Selskab bestod af Carl Andersen, Fru Bramsen, Anna Kjellerup, Lunds, og Doctor Brandes. Bloch bad sig undskyldt, da hans Forlovede skulde vre hos hans Forldre. Skjndt at vi havde det rigtig rart, saa forekom det mig dog saa tomt og forunderligt ikke at have Dem ved min Side tilbords. Vi undlode ikke at tmme et Glas paa Deres Vel og paa de bedste nsker for Dem at De maatte have en lykkelig og behagelig Reise. Jeg lovede at overbringe det lille Selskabs Hilsen. - Som De af Bladene vil have seet, var der jo meget levende Debatter i Landsthinget om Valgmenigheds Loven og var der atter Mde Tirsdag Aften, Klokken 10 kom Melchior hjem derfra med Bille, der i en Fart nd lidt Aftensmad, for derefter at gaa paa Contoiret og give et Referat til Bladet. Loven skal nu gaa til tredie Behandling, og man er meget spndt paa Udfaldet, da man frygter at Ministeriet gaar af. - Jeg bragte Therese Deres Hilsen, hun var i Fredags Aftes hos Rubens sammen med Joachim, som hun var meget indtaget i. Igaar havde Dronningen udbedet sig, som en Naade at han vilde komme og spille hos hende. Her er for ieblikket en Sster af Kongen her i Byen. - Vognen staar forspndt og jeg skal i Formiddag kjre en Deel Visitter i Anledning af Confirmationen, jeg maa derfor bede Dem tage tiltak[ke] og vre overbrende med mit uinteressante Brev. [i marginen, s. 4:] Med hjertelig Hilsen fra hele Brneflokken forbliver jeg Deres hengivne

D. Melchior. [i marginen, s. 1:]

Kjre Etatsraad Andersen! Modtag mine hjerteligste Hilsner og nsket om at De maa have en rigtig behagelig Rejse og vende rask og forniet tilbage til Deres Venner i Kjbenhavn. Med Tak for Deres Brev og Hilsen til mig forbliver jeg Deres Dem hengivne

Louise Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad