Dato: 13. februar 1868
Fra: Chr. Thorning Engelstoft   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 13 Febr. 1868

Kjære Hr. Etatsraad!

Deres Brev og Send else har vakt stor Glæde her i Huset, og det er mange hjertelige Taksigelser, jeg har at bringe Dem baade for de altid kjære Portraiter og for de smukke Tanker, af hvilke de vare ledsagede. Vi besidde Dem nu i en Mangfoldighed af Billeder, og medens et kan have et Fortrin, et andet et andet, tiltale de os alle i een Grundtone af kjær og venlig Erindring og fornye idelig Længselen efter Originalen, i hvis Liv og Aand det virkelige Billede foresvæver os alle. Det har ogsaa været som en kjær Reminiscens fra skjønne Dage, naar vi have læst Deres Gudfaders Billedbog; jeg har nu Intet at anmærke mere og finder det at være en tiltalende Ide og meget smukt udført; men jeg glæder mig dog mere ved den Nydelse, den yder Andre, for hvem maaske Historien er mindre præsent; thi De har den Tilfredsstillelse af dette Digt eller denne Skildring, at den modtages med levende Interesse - og skeer det her ude i Provindserne, maa det vel endnu langt mere være Tilfældet i selve Kjøbenhavn.

Nu stunder jo Foraaret til, og med det imødesee vi forhaabentlig atter glade Dage, dersom De vil tage Bolig som sidst i vort Huus og i en Familiekreds, der saa inderlig vil glæde sig derved. Den objective Side af Sagen overlader jeg til Andre og Dem selv, og jeg seer det meest fra den subjective Side som et Besøg, hvortil vi glæde os her. Jeg indskrænker mig derfor til at meddele, at vi og jeg have Udsigt til at være hjemme ei blot hele Marts, men ogsaa det Meste af April, nemlig med Undtagelse af Paaskeugerne, og den eneste Vanskelighed, der for Øieblikket er tilstede, i et alvorligt Sygdomstilfælde i vort tjenende Personale, vil forhaabentlig være hævet i Løbet af et Par Uger. Det maa væsentlig være Deres egen Plan for Sommerreiser, der bestemmer Deres Valg af Tiden: et tidligt Foraar bebudes herovre af mange Tegn.

De vil finde (forhaabentlig) Alt i vor gode By som forrige Gang, da her ingen Forandringer ere foregaaede i Familierne. Fru Schlegel er omsider bleven helbredet, men er dog svag endnu. Fuldmægtig Haugsted (hos Mourier) er bleven forlovet med Raadmand Holbecks Datter.

Min Kone og jeg have nylig tilbragt nogle Dage hos vor gifte Datter og havt den Glæde at finde hende meget raskere end hidtil. Peder, som laae, da De reiste, kom sig snart, og en gjennemgaaende Skoldkoppe-Epidemie, som har berørt de fleste af Ungdommen, er forlængst forbi og let forvunden.

Vi ere altsaa nu kun i glædelig Forventning og haabe, at Deres Befindende og Reiseplan maa stemme med de Ønsker, som her brænde. Mit hele Huus sender Dem Alles venligste Hilsen, særlig min Kone og

Deres hengivne

C. T. Engelstoft.

S.T.

Hr. Etatsraad Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus