Dato: 15. maj 1867
Fra: Dorothea Melchior, Louise Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 15de Mai 1867

Kjere Herr Professor!

Jeg antager nsten at vi samtidig have modtaget hinandens Breve og siger Dem min bedste Tak for Deres Skrivelse af 11 Maj. Man mrker strax den forskjellige Indvirkning af Paris's beklumrede Luft imod den deilige friske Bjergluft, hvor man i Guds fri Natur fler sig lykkelig og aander lettere. Saa meget jeg end for mit eget Vedkommende glder mig til at gjensee Dem og atter nyde Godt af Deres behagelige Selskab, saa synes jeg nsten at det kan gjre mig ondt at De saa hurtig skal forlade det uforlignelige Schweitz, men jeg maa dog sige Dem at jeg veed at De vil blive indbuden til Slvbryllupsfesten, naar De kommer hjem. Professor Melchior har idag talt med Oxholm og han var aldeles fortumlet over Tilberedelserne da der endnu intet er rigtig bestemt, han havde sagt at det var en Selvflge at De erholdt en Indbydelse, da man jo holder saa meget af Dem ved Hove, dog ikke alle Professorer blive indbudne. 2000 Mennesker er der forelbig paa Listen der skal indbydes, men der vil vist komme langt flere. Kan De tnke Dem noget saa forkert, som at Oxholm mente at Couren om Aftenen skulde vre paa Amalienborg; der var jo intet Naturligere end at den maatte afholdes i Riddersalen, saa megen re burde der dog vises deres hie Gjester, som jo vilde indfinde sig. Her bliver talt frem og tilbage om hvad der skal skee, men man veed ikke andet end at Majestterne om Morgenen tage til Gudstjenesten i Frue Kirke, hvorefter Cour paa Christiansborg, som maaskee er Grunden til at man ikke saa godt om Aftenen kan benytte Riddersalen. Her bliver meget festligt i Byen, Musik i Gaderne, Fyrvrkeri, formodentlig paa Nrreflled, og Illumination. Min Mand kommer med baade i Egenskab som Rigsdagsmand og som Borgerreprsentant; jeg har foreslaaet ham at han skal overlade mig den ene Egenskab, da jeg ikke kan vente at faa en Invitation, da jeg jo har undslaaet mig for at vre i nogen Commit. Han overlod mig det gjerne da han aldeles ikke stter Priis derpaa. Altsaa Resultatet bliver at De reiser hjem og det er vist overfldigt at forsikkre Dem om at De vil hilses med et hjerteligt "Velkommen". Igaar havde vi et lille Herreselskab, hvortil blandt andre Grev Moltke, Etatsraad Stephensen, Carl Andersen og Capitain Kummerlehn vare tilstede. Den Frste er meget elskvrdig og ridderlig imod mig og aflgger meget hyppig Besg; han var atter heroppe i Formiddag for at sige Farvel, da han paa et Par Dage reiser til Glorup. Capitain Kummerlehn er vendt tilbage fra Vestindien efter at have passeret Atlanterhavet 100 Gange altsaa gjort 50 Reiser i Rhederiets Tjeneste, paa 2 Gange nr at han seilede for et andet Huus. I den Anledning fik han en smuk Forring ved sin Hjemkomst, nemlig et Slv Service paa en Bakke med Indscription paa. Jeg talte med Grev Moltke om at det gjorde mig ondt at hans Sn ikke havde presenteret Dem for Keiseren, saa spurgte han om De de havde opfordret ham dertil, hvortil jeg svarede at det vidste jeg at De ikke gjorde; "havde jeg vidst at De nskede det" svarede han mig skulde jeg med Glde have udrettet det, naarsom helst jeg talte til ham derom skulde det skee. Denne Gang var det jo bagefter, men De kommer nok igjen til Paris. Fru Bille, der gik herfra i dette ieblik, sender Dem en venlig Gjenhilsen; hendes Mand reiser i Aften til Paris. Paa Sndag slutte vi Vinter Saisonen med et stort Rigsdagsgilde hvilket jeg ret beklager at De ikke er hjemme til; men skal jeg ikke forsmme med en eller anden af Deres gode Venner at tmme et Glas tilbunds for en lykkelig Hjemreise.- Hvad synes De kjere Professor om det Srsyn den 13 og 14de Mai at see Gaden bedkket med et tykt hvidt Sneedkke og om Morgenen 3 Grader Kulde. Det er til stor Skade for Landmndene og frygter jeg for at vore deilige Asparges der var begyndt at komme, maa have lidt meget, ligeledes vil det tage Tid forinden Plainerne, hvor vi have saaet nyt Grs, ville blive grnne. I Sndags Aftes var jeg i italiensk Opera til Benatis [overstreget: Af] Benefice, og morede jeg mig fortrffeligt; hun er yndigere hvergang man seer hende og bliver man vel tilmode ved at lytte til hendes rene og ungdommelige Klokketoner. De gave 2 Acter af Barberen, 1 Act af Rigoletto og sidste Act af Lucia med Andreffi. Jeg maa bemrke at det nu har culmineret med Buketterne og er gaaet til den anden Yderlighed, hun fik nemlig ikke en Eneste. Igaar gav Padilla sin Benefice for aldeles udsolgt Huus. Man venter endnu opfrt "un balla in masca" hvori alle Damerne optrde og tnker jeg at De endnu kunde faa den at hre. Man taler om at Kongen Aftenen efter Festen vil tage hele Casino og vil lade dem spille for Hoffet alene. Jeg veed ikke om Therese har skrevet Dem noget om at hun har vret til Slvbryllupsfest hos Consul Salomonsen i Fredags, som skal have vret en srdeles vellykket Fest, hvortil vare 60 Personer tilbords. - Udstillingen vil forblive aaben til aften den 26de i Anledning af de fremmede Gjester man venter hertil. - Mine ine ere endnu ei rigtig gode og smerte mig naar jeg skriver lnge, tag derfor idag tiltakke med dette, som sdvanlig uinteressante Brev. Farvel kjere Professor til vi om ikke lnge med G H sees, kom glad og munter tilbage og vil sikkert ingen mere glde sig derover end

Deres hengivne

Dorothea Melchior

Undskyld at indlagte Papir ikke er mere proper, men der fandtes kun den der var handlet ilde med.

D.S.

Kjre Professor Andersen!

I Mamas Brev sender jeg Dem mange hjertelige Hilsner. Jeg glder mig meget til snart at see Dem herhjemme igjen; jeg kan ej tnke mig at det er over en Maaned siden at De forlod os, men Tiden gaaer hurtig, og fr vi vide af det have vi Sommeren igjen, som skal bringe os flere kjre Venner tilbage til det kjre Hjem. Paa Fredag vente vi vi Johanne og hendes Mand, og om kort Tid kommer ogsaa Sophie Melchior, som har tilbragt en yndig Tid i Manchester London og Hamborg. Den kjre Professor, seer jeg med Guds Hjlp ogsaa meget snart, og bliver det morsomt, Alle at samles igjen, efter at have vre skildt ad i nogen Tid. Indtil da Levvel, endnu engang mange Hilsner sendes Dem af Deres Dem hengivne

Louise Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad