Dato: 26. december 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Marcus Spring
Sprog: dansk, engelsk.

Copenhagen 26 December 1866

[brevet er oversat af Martin Henriques, se Brev]

My dear, dear friend!

It is a very long time since you and your excellent lady have had any news from me, but be assured that you both have been often in my innermost thoughts. I have a very great correspondence and that is the reason why I have been but a poor correspondent for the later years, I have had no special occasion to write, that I have got today; you will, I am sure, pardon me that the object of my letter is a supplication for a countryman to you and your noble lady on his behalf. But let me, before coming to the point, squeeze your hands, thank you for your friendship, and beg you to bring my best complipents to the friends I have in your vicinity. This summer I got a letter from Longfellow, who sent me his newest book through a young American Gentleman, whose aquaintance I had no opportunity to make, being myself about on a voyage. I have travelled much during the last years, two years ago I visited Spain through and through from arcelona to Malaga, stayed for a short time in Africa and the greater part of this year I have lived in Holland, France, Spain and Portugal. Our Danish consul in the last named country, George O Neill, and his brother are aducated in Copenhagen with the admiral Wulffs, certainly known to you by the relation of Jette Wulff. The Consul invited me, ad I was in Lissabon, Cintra and St. Uebes about three months. I have written a great deal for the later yars, partly for the scene, and partly a great many tales, their number exedes for the present 150, they fly all over the world. The number of my frieds at home and abroad augments, but those of the deares to me, also dear to Marcus and Rebecca Spring, are no more, our dear Jette Wulff and the excellent Frederikka Bremer. The last names I saw in September 1865. I visited her in Stockholm it was the last time I saw her. This winter I am domesticated in Copenhagen, but often I fly to my friends in the country, where I know many of our great lands proprietors. I have spent Christmas time with one of them, the count Holstein of Holsteinborg; the count and the countess are noble, christian and patriotic, and are doing much good. Now I come to the point I mentioned in an earlier part of my letter. One of the servants of the count, a young small fellow, got the inclination a year ago, to go to America, he did not succeed, without faults from his side, he has written several times to the count, who has an interest in his welldoing and who asked me to write some recommending words to you on his behalf. If you could do something to put him into a better situation, I am sure you will do so. I have heard much good of him, and of his nice exterior. I should be so glad if you would favour me with a few words from your hand

yours truly

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 457-59)

Kjøbenhavn 26 December 1866.

[paa skrå over øverste del:] Hr. Markus Spring paa Eagle Wood ved Ny York.

Kjære, dyrebare Ven!

De og Deres fortræffelige Hustru have i mange Tider ikke hørt fra mig, men vær forvisset om De have begge varmt og inderligt været i min Tanke; jeg har en for stor udbredt Brevvexling og bliver derfor i de senere Aar en ikke flittig Korrespondent; en særegen Anledning maa næsten altid frembydes og en saadan har jeg i Dag, De vil tilgive det er en Bøn, et Par venlige Ord jeg har at skrive til Dem og Deres ædle Hustro for en Landsmand i Amerika; men før jeg kommer til Sagen maa jeg trykke Deres haand og takke Dem for Deres Venskab for mig og bede Dem bringe Hilsener til de Venner jeg har i Deres Nærhed. I denne / Sommer fik jeg en lille Skrivelse fra Longfellow der tidligere sendte mig sin nyeste Bog ved en ung Amerikaner, hvis Bekjendtskab jeg dog ikke fik gjort i det jeg selv var paa Reise. I de sidste Aaringer er jeg saaledes meget paa Reise; for to Aar siden besøgte jeg Spanien paa Gryds og tvers fra Barzelona til Malaga, var en kort Tid i Africa og nu hele 1866 fra Januar til September, har jeg levet i Holland, Frankerige Spanien og Portugal. Vor danske Konsul der, Georges O Neill er med sin Brode opdraget i Kjøbenhavn hos Admiral Wulffs, hvorom Jette Wulff vistnok har fortalt Dem, indbød mig og jeg var i Lissabon, Cintra og St Ubes en 3 Maaneder. Jeg har i de sidste Aar skrevet en Deel for Theatret, desuden mange / Eventyr, deres Antal ere voxne til over 150 og flyver ud over Verdens Lande. Mine Venners Antal hjemme og ude voxe, men to mellem de Kjæreste, ere borte, Venner ogsaa af Marcus og Rebekka Spring, vor kjære Jette Wulff og den fortræffelige Frederikke Bremer; hende saae jeg sidste Gang i September 1865, da besøgte jeg hende i Stockholm. Jeg lever nu stadigt, det vil sige denne Vinter, i Kjøbenhavn, men flyver ofte paa Landet hvor jeg har vore største Jordgods Eiere, har flere Venner, een af disse Familier er Grev Holsteins paa Holsteinsborg, Mand og Hustru ere ædle, christelige og [overstr: dansk] meget fædrelandsksindede Mennesker som gjør meget godt. Een af /deres Tjenere, en ung flink Mand, fik for et Aarstid Lyst til at gaae til Amerika, det gik ham, uden egen Skyld ikke godt; han har skrevet flere Breve til Holsteinborg hvor det grevelige Herskab have en interesse for mig og jeg lovede nu at skrive for ham et Par anbefalende Ord til Dem. Kan De gjøre Noget for ham at han kan komme i en bedre Stilling end den han for Øieblikket er i, da vil De det tilvisse. Jeg hører meget godt om ham! hans smukke Udvortes og personlige gode Væsen vil vist være ham til Gavn. Glæd mig engang med et lilel Brev. Gud glæde og velsigne Dem og Deres ædle Hustru.

Deres Ven

H.C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 304, billed 6846-49)