Dato: 9. oktober 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Bloch
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 8 October 1866

Kjære Ven!

Nu er jeg allerede paa anden Uge borte; de første Dage har jeg tilbragt paa Holsteinborg, nu er jeg paa Basnæs; Solen skinner; der er en Rigdom af Farver i Træer og Buske, saa at det er en Lyst at see. Humlen slynger sine Ranker med store brungrønne Kopper høit op i de gulnede Træer, den røde Hyben og Benved har en Glød som vare de blevne til under en varmere Sol end vor. Jeg har en Glæde af at gaae om i denne Efteraarets store Billedbog; var det kun ikke saa koldt Morgen og Aften! jeg tænker at vi have Vinteren før vi vente det; de mange Svaner ude paa Stranden synge [overstr: allerede] derom og at Nordlysene allerede blusse er jo ogsaa en Bebudelse! om ikke længe er jeg inde i Byen; jeg gad nu vide / hvorledes jeg vil føle mig hyggelig i mit nye Hjem paa Torvet. Jeg glæder mig til at see Venner og Veninder og særlig glæder jeg mig til at samles med Dig kjære Ven og see hvor velsignet og mægtigt du reiser Skandser i vort "Kunstens Dannevirke"; ja, nu maa Kunst og Videnskab give vort lille Lands Soldater, de værne om det [overstr: lille Land] og vise dets Kraft og Betydning! Du er isandhed een af vore bedste Aandens Soldater og derfor er jeg glad for Dig og Du er saa god, saa naturlig, saa jævn og ligefrem, som enhver sand Kunstner altid er, holder jeg uendeligt meget af Dig! Dog hvorfor skrive det til Dig. Du vil vide og forstaae det om det kun er Dage siden det er ret gaaet op. Niels Ebbesen og Geert ere vel nu saa levende at de kunne træde / ud af Billedet? Jeg har, ved dig den hele Begivenhed, som om jeg selv kunde have staaet med Pagen bag Døren og seet til. Jeg er ogsaa ganske flittig, men det har ikke den Betydning, jeg skriver nu sammen fra mine Optegnelser paa Reisen, at disse kunne samles i Heelhed og siden gjenemarbeides; flere Timer om Dagen er jeg ved Skrivebordet; det er altid herude paa Landet jeg faaer det meste Arbeide fra Haanden. Frederik Bøgh er vel nu kommet til Byen? Hils ham. Hr og Fru Melchior vil du ogsaa bringe min hjertelige Hilsen; jeg er overvældet ved deres Velvillie og Godhed mod mig; det er tungt ikke at være stillet saaledes at man ret kan gjøre Gjengjæld. Det var i Sandhed som Festdage for mig jeg tilbragte paa "Rolighed", der faldt mange Solstraaler i mit Hjerte og til &Rolighed' knøtter / sig ogsaa vort "Broderskab", men naar jeg ikke skal komme til at sige, at Du er "en stolt Karl", saa husker du at Dit Du bliver herefter lidt tydeligere. Men jeg lader Pennen løbe, den sladdrer og Du faaer dog kun saa lidt ud deraf, dog det vil og maae du faae, at jeg inderligt holder af Dig, som Kunstner og Menneske, Gud bevare Dig længe for Danmark og dine Kjære

Hjerteligst

H. C. Andersen

Til Carl Block!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 282-85)