Dato: 17. juli 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: J. Frederik Rasmussen

NO 1

Lissabon den 17 Juli 1866

Kjre Hr Rasmussen!

Fra Setubal, hvor jeg tilbragte en heel Maaned, hos venlige Mennesker og i den deiligste Natur, skrev jeg Dem til; jeg veed ikke om De har faaet min Skrivelse, jeg huskede ikke Deres Adresse, havde ikke Deres Brev ved Haanden og sendte derfor mit til Konsul Kirstein i den Forvisning at saa kom det sikkert til Dem. De har imidlertid vret saa venlig at sende mig en heel Deel af senere Dagblade, og herfor takker jeg Dem srdeles; nu tnker jeg imidlertid paa Hjemreisen, gaaer jeg tilses, som nok er det fornuftigste, da det er for varmt at reise med Kourer over Land, saa tager jeg fra Lissabon med det Dampskib som den 14 August skal til Bordeaux, men / hvorledes er Sundheds Tilstanden der. Igaar blev fortalt mig at der var Kolera i Bordeaux, Aviserne have Intet derom, jeg haaber saaledes at det kun er et falsk Rygte, giv mig et par Ord herom, samt i hvilke Byer paa min Hjemfart (Bordeaux, Paris, Kln &) man siger den ulykkelige Sygdom er. De er kommet mig med saa megen Velvillie imde, at jeg ikke tager i Betnkning med saaledes at uleilige Dem. Jeg formoder at Jernbanefarten mellem Kln og Haarburg er aaben, veed De Beskeed dermed da siig mig det, men snarest. Veiret er meget uroeligt, kun et Par rigtig gode Dage har jeg prvet, men som oftest tager jeg endnu om Aftenen in tykke Vinterfrakke paa for ikke at forkjle mig. Det er som en god dansk Sommer, ikke den Ild og / Gld jeg havde ventet og frygtet. I Setubal boede jeg hos Karlos O Neill der har et rigt velindrettet Huus med en deilig Have; fra min Balcon saae jeg ud over den til det store Ocean; flere Toure til sels har jeg gjort, [besgt rettet til:] seet gamle Klostre og kasteller, vret paa Sen, besgt det i Sandet begravne Troja, et heelt Pompey; i morgen reiser jeg med O Neills til Coimbra og om nogle Dage til Cintra. Efterretningerne fra Krigs Skuepladsen og nu om Cholera, forstyrrer mig i min paradisiske Ro. Gid vi snart, sunde og tilfreds, mdes i det livlige Bordeaux; men snarest faaer jeg jo en lille Skrivelse fra Dem adresseret til vor danske Konsul Georg O Neill i Lissabon; Hils Her Jrgensen og hans Familie, ligesom Kirsteins og mine franske Venner; fra Deres Dem hengivne

H.C. Andersen.

E.S.

Kjender De vor Landsmandinde Fru Roberedo fdt Zahrtmann; hun gaaer den 25 med Dampskibet fra Bordeaux her til; seer De hende, da hils! -

/

No 2 skrevet nogle Timer efter!

Kjre Hr Rasmussen!

I dette ieblik bringer Tjeneren mig Brev fra Dem, inderlig Tak derfor! nu skulde jeg tilvisse begynde et nyt Brev men maaskee det dog ogsaa er naturligt at De erholder det frst skrevne og da i disse tilfiede Ord, som jeg har benvnet Skrivelse No 2 lgger kun midt venskabelige Haandtryk.

Maaskee trffer det sig saa at vi kunne gjre Hjemreisen eller en Deel af samme med hinanden. Det vil afhnge af min Ankomst til Bordeaux, om jeg indtrffer der i August eller September. Forund mig imidlertid en Skrivelse og i den Besvarelsen paa de mange Sprgsmaal jeg har plaget Dem med

af ganske Hjerte

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 298, billed 6823-26)