Dato: 15. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

[delvis offentliggjort i Dagbladet, se Brev]

Leyden den 15 Marts 1866

Kjre Ven!

Da jeg forrige Gang var i Udlandet fik De Brev fra mig, de maa De ogsaa denne Gang uagtet jeg ikke tr tro, at Deres Tid tillader Dem at glde mig med en Skrivelse igjen. Deres lille Pige har vret syg skriver Henriques; jeg vil haabe at hun er i god Bedring, ja nu aldeles vel, hils hende og min lille Gudsn, ikke at forglemme Der s elskvrdige Frue. Endnu er jeg ikke kommet lnger end til Leyden; De synes nok jeg groer fast i Holland, hele fire Uger har jeg tilbragt i [overstr: Holland] Amsterdam, men Alt har vret saa hjemligt, jeg har meest hrt og talt mit Modersmaal, hver Dag seet danske Aviser og da De fleste af mine Skrifter ere oversatte paa Hollandsk og som der siges, meget lste, saa har jeg mdt en Velvillie en Opmrksomhed jeg aldrig drmte om. Hvad der endnu mere rrer og oplfter / mig er den inderlige Deeltagelse Hollnderne udtale for Danmark og os danske. Da jeg fra Utrecht hvor jeg allerede strax fandt Venner, naaede Amsterdam blev jeg modtaget af vore Landsmnd, Brdrene Brandt, hos den ldste af disse har jeg nu boet i fire Uger. Han har et rigt, velindrettet Huus, hvor jeg havde den hyggelige Fornemmelse at jeg var en velkommen Gjst; De kjender Hr Brandt, veed hvor gldende dansk han er i Sjl og Sind, hans Kone [overstr: er en sjlden] Hollnderinde af Fdsel og af een af de bedste Familier, er hist elskvrdig og fortrffelig, hun, ligesom ogsaa Snnen, taler dansk, saa godt som Nogen i vort Land. Flere Danske der i lang, lang Tid have levet i Amsterdam sgte mig her op og hvor jeg hos [overstr: selv] Hollndere er blevet indbudt har man altid paa en eller anden Maade smukt berrt min Nationalitet. I Selskabet Felix meriter, der svarer til vor Musikforeningen, er / Komponisten Verhulst Dirigent, han elsker og Beundrer vor Landsmand [overstr: Gade] Niels Gade, hvis Musik derfor er meget kjendt og afholdt i Holland, i dette Aaar er nsten ved hver Koncert givet Kompositioner af Gade, saaledes "I Hiland" og [overstr: Ham] Ouverturen til Hamlet, jeg har hrt denne og en af Symphonierne, Opus 5, de bleve modtagen med et stort Bifald, [overstr: og] det gik mig gldeligt gjennem Hjertet. Directionen for Amsterdams [overstr: store] Theater viiste mig den Opmrksomhed at sende mig, for hver Aften, en Billet til een af de frste Pladser, jeg benyttede den ofte og finder at det hollandske Skuespil staaer ikke saa ringe som det tidt omtales; [overstr: derimod er Balletten derimod med al dens Pragt lrte mig kun endnu mere at skatte Bournonvilles Smag og digteriske Begavelse. Skuespillet har to betydelige Personligheder, Hr. Peters / og Fru Klien, jeg har seet hende udfre Hovedrollen i Van Lenneps: De Vrouve van Wardenburg, det var mesterligt, man sagde ivrigt at hun i denne Rolle mindede meget om Ristori i dennes Fremstilling af Elisabeth. Den meest omtalte og hdrede Digter i Holland er for ieblikket prsten Ten-Kate, hans seneste Vrk "Skabelsen" vil snart blive trykt, men er allerede meget kjendt og beundret i det han for Betaling har lst det op i de fleste strre hollandske Byer, og derved [overstr: allerede] iaar fortjent sig 10 000 Gulden; hans Menighed bygger ham nu et nyt Huus i Amsterdam en Forring til den feirede Digter. Jeg har vret en Deel sammen med ham og han viste mig i den samlede Udgave af sine Vrker [har han viist mig sin] en vercificeret Oversttelse af flere af mine Eventyr [overstr: disse er ] srdeles tro og dertil saa metrisk smukke. [overstr: Jeg har] i Selskab hvor vi / mdtes hrte jeg ham lse enkelte af disse og et Par Gange [overstr: har jeg] maatte jeg give de samme paa Dansk. [overstr: som jeg har skrevet dem] En af Hollands hdrede Forfattere van Kneppelhout stiftede jeg allerede Bekjendtskab med da jeg for 19 Aar siden viste denne Vei til Engeland, vi have i den lange Tid ikke skrevet til hinanden, men saa snart han hrte at jeg kom til Amsterdam, sendte han mig strax Brev med Indbydelse at boe hos sig i Leyden, den Tid jeg [rimeligviis] opholdt mig der. Han hrer til de lykkelige Forfattere hvem Vorherre ogsaa har sat til at vre riig og ved sin Rigdom gjr meget godt. Igaar reiste jeg fra Amsterdam; jeg var ganske bld om Hjertet ved at forlade det Hjem jeg havde fundet her; her i Leyden har igjen et nyt aabnet sig for mig, her er rigt og dog saa hyggeligt; strax i gaar til Middag saae her en stor Kreds af hollandske Venner, her vare flere Professorer, de talte med meget Venskab om Conferentsraad Thomsen og Forckhammer, men ogsaa af de endnu levende bleve / hjerteligt nvnede og omtalte her, srligt Professor Steenstrup. Jeg talte med Enkelte der kunne lse dansk men ikke tale det. Van Kneppelhout havde i Anledning af mit Besg skrevet paa hollandsk et Eventyr, dediceret det til mig, ladet det trykke, lste det op og derpaa uddeelte det til Gjsterne som en Erindring om denne Festdag for mig. De seer saaledes at jeg nsten har det altfor godt og jeg maa daglig tnke: Hvorfor forunder dog Gud mig saa megen Glde og Velsignelse; om nogle Dage reiser jeg til Haag og derfra til Brussel og Paris. Bliv nu ikke trt ved dette maaske noget lange, hurtigt nedskrevne Brev. Hils Deres Frue, Brnene og vore flles Venner, srligt Melchiors og Henriques.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 215-20)