Dato: 27. december 1865
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredensborg den 27.de Decbr 1865.

Høistærede og kjære Ven!

Tilgiv at jeg ikke paa staaende Fod besvarede Din kjærlige Julehilsen og bragte Dig min hjerteligste Tak for de venlige Tanker, Du sender mig og min Familie; jeg kom hjem fra Paris den 21.de og var allerede herude Dagen derpaa for at feire den glade Juul i mit hyggelige Hjem, men da jeg foruden de huslige Forretninger, havde foranstaltet en Concert til Fordeel for vort Børne-Asyl, blev Helligdagene temmelig besatte med de fornødne Arrangements og det er først i dag, efter vel overstaaet Præstation at jeg kan hellige mig til Correspondancer, hvis Pligter have optaarnet sig til en foruroligende Høide. Du maa derfor undskylde mig, at jeg i dag ikke give Dig en udførligere Beskrivelse over min Parisertour, der nu om stunder ikke er omstændeligere end i gamle Dage en Reise fra Haderslev til Kiel; kun saameget vil jeg fortælle Dig, at jeg har benyttet min Tid vel, seet og hørt en stor Deel og dyrket saavel gamle som nye Bekjendtskaber. - Hvad den slemme Bussemand "Choleraen" angaaer har jeg ikke hørt et Qyæk om den siden jeg forlod Kbhvn, og ikke fundet et eneste Menneske der brød sig om a;t nævne denne ubehagelige Gjæst.

Dersom Du altsaa vil drage mod Syd i denne Vinter, skal Du ingenlunde lade Dig afskrække af Avisberetningerne men dristig give Dig Gud i Vold af sted didhen hvor Din Digterlængsel fører Dig. Du kan ellers være fuldkommen forvisset om at hvor Choleraen engang har været, hører den aldrig fuldkommen op, saa den kan ramme Dig ligesaavel i Kbhvn som i Lissabon og Paris. Pas bare godt paa Din Mave og plag Dig ikke selv med Ængstlighed. - Desuden, kjære Ven, vi vandre Begge paa den sidste Snees, en Død ere vi Vorherre og Nationen skyldige, lykkelig naar man som Du allerede i levende Live har erhvervet sig Udødelighed! Og hermed et glædeligt og lykkeligt Nytaar fra mig, min Kone og os Allesammen.

Din hengivne og forbundne Ven

August Bournonville

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter