Dato: 5. juli 1865
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredensborg den 5.te Juli 1865.

Kjre og histrede Ven!

Du kan vel begribe hvormegen Fornielse Dit Brev har forskaffet mig, som et nyt Beviis paa Din hjertelige Deeltagelse og Dit varme Hjerte, der forstaaer saa magelst at opfatte og gjengive, nyde og yde, fortjene og belnne. Du siger at jeg at jeg i min Bog har skjnket Dig en frisk Bgegreen, og Du rkker mig i Dit anerkjendende Brev en uvisnelig Krands, der skal bevares i min Slgt som et dyrebart Minde, ikke blot om det Bifald jeg har vundet, men om det Venskab, der bestaaer imellem mig og een af Danmarks meest inspirerende Digtere. Du har atter denne gang givet mig et lykkeligt Vardsel, thi det er nppe muligt at faae en rigere Hst af Roes og Taksigelser end den, der er bleven "Mit Theaterliv" tildeel, og nu nsker jeg ret af Hjertet, at den samme Bgegreen der tilviftede Dig en forfriskende Luftning i Maj maaned, maa - figurlig talt skjnke Dig en velgjrende Varme ved Vinterens Arne, ): gjenkende smukke Erindringer muntre Dit Sind og styrke Dit Haab til Kunstens og vort elskede Fdrelands Fremtid. Nu maa det vre nok om Bogen, lad os henvende vor Opmrksomhed paa Dine Reiseplaner: Du holder Dig altsaa til Danmark iaar og lader Portugal og Mrika skjtte sig selv for det Frste. - Jeg seer allerede hvorledes Hjemmets Alfer fryde sig derover og prsentere sig Gruppeviis for Dig, med smaa sker og gyldne Skriin fulde af nye Eventyr. Min Datter Mathilde har allerede meldt mig endeel om hine phantastiske Aabenbaringer der i grunden ere ligesaa velgjrende for Dig selv, som interessante og lrerige for os Andre, thi Du skal atter vre bleven saa elskvrdig, blid og artig, som dengang da Du ved Jenny Linds Triller fremlokkede Nattergalen og Den grimme lling af Barnehimmelens Blomsterhave, og da Engelen svang sig med den hensovede lille Elskning til Frelserens Favn medens dens Vingeslag berrte alle Jordens Folkefrd og vakte Sakuntalas Hjemstavne af sin tusindaarige Dvale! Hild den Digter der i den nrvrende Periode kan give Politiken og Theatret en god Dag og se Kraft og Trst i Naturen og - Erindringen. Jeg glder mig ret til igjen at mde Dig forfrisket og oplivet af Dine nye Aandsfostre - der skjnke Dig en evig Ungdom - og selv aldrig blive forldede; - men jeg mrker at jeg uvilkaarlig begjynder at poetisere og derved begaaer den Ubesindighed at byde Bagerbarnet Brd. Jeg vil derfor stige et Trin ned og tale lidt om det mere hverdagslige f. Ex om den heldige Bazar, vi have holdt til Fordeel for Fredensborg Brne Asy1. Denne landlige Fest frembd et ret hyggeligt Skue, med pomps Flagning, yndig Musik, Bevrtningstelte og en temmelig betydelig Menneskemasse. Udbyttet var srdeles tilfredsstillende. Dernst havde jeg den store Glde at see min Sn, bringe et pr ceteris fra sin Philosophicum, endelig fik vi den behagelige Efterretning at min Datter Augusta havde faaet en lille Pige til Erstatning for den som hun mistede forleden Efteraar. Midt i denne Strmning af lykkelige Begivenheder, gaaer der en mrk og vemodig Stribe foranlediget ved den fortrffelige Kammerherreinde lrmingers Dd! Hun bortreves alt for tidlig og efterlader et Savn der ikke kan fattes af dem, der kjendte den elskelige Forening af Forstand og Hjerte der udgjorde hendes hele Vsen. Den gamle Admiral er utrstelig, skjnt synlig fattet. - Therese har tabt usigelig meget ved den mme Svigermoders Bortgang men man trste sig med den refulde Bevidsthed at hun selv fra nu af er Den, hvorved hele Familiens Hjerter hnge. - Hun vil vist gjre Alt for at fortjene denne Tillid og Yndest. Sommeren glider hen under bestandig Venten paa Regn og Varme - der klages allerede meget men man haaber at Vorherre - uagtet vi nok kunde trnge til lidt Revselse - vil lade Naade gaae for Ret og ikke reent slaae Haanden afvort arme Fdeland! - Jeg har tilbragt disse sidste Maaneder i en elskvrdig Leddiggang og samler Krfter til Efteraaret, der som jeg venter skal blive rigt paa Beskjftigelse, da jeg, som Du veed, har lovet at stte tre ldre Balletter i Scene. Conservatoriet, Fjeldstuen og Kermessen Alt inden den 20 October, saa trkker jeg mig tilbage i mit Sneglehuus, begraver mig i Bger og proberer paa at skrive en ny Bog, der formodentlig frst meget seent skal see Lyset. Nu siger jeg Dig Farvel for Dennegang, bring min Hilsen til Mathilde og hendes Elever, samt min rbdige Compliment til de dle Herskaber, der have den Glde at eie Skjalden under deres Tag.

Din hengivne Ven August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter