Det er med ærbødig Hengivenhed at vi takke Hr Professoren for den til vor 22ste Concert forfattede Prolog som stedse vil erindre om det kjærlige Digterhjærte, der slog saa varmt for vor Sag og han atter var beredt til at lægge Troen til den Unges Haab.

Kjøbenhavn i Bestyrelsen for Euterpe den 23de Marts 1865.

Edvard Grieg. Chr. Emil Hornemann.

G. Matthison-Hansen

Rikard Nordraak

Til

Hr Professor H. C. Andersen R. D. mm.

Tekst fra: Solveig Brunholm