Dato: 27. december 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Basnæs den 27De December 1864.

Kjære Fru Kock!

Allerede er julen forbi, dog jeg er glad ved hver Dag der flyver hen af dette Sorgens og Ulykkens Aar. Jeg har en stærk Tro til at det nye Aar som nu snart kommer, bringer bedre Dage, gid det maa skee. jeg blev i Kjøbenhavn Onsdag over og hørte med stor Glæde Operaen Faust, den maa De ikke forsømme. Torsdag gik jeg med Godstoget til Sorø, hvor jeg, som altid, blev glad og hjerteligt modtaget af den kjære gamle Fru Ingemann. Hendes Døvhed er taget særdeles til, det er meget besværligt at tale med hende, men Liv og Sjæl lyser ud af hendes smukke brune Øine. Alt i Huset staaer som da jeg kom der som Discippel fra Slagelse for 40 Aar siden, men udenfor er der i det sidste Aar svarligt forandret. Gartner Rothe har ladet hugge og rive ned. De tre Haver som hørte til Rectorens, Rothes og Ingemanns Huse ere blevne beskaarne saa1edes at disse nu ligge ganske inde i selve Academi-Haven. Der var en Høi under store Træer inde i Ingemanns Have hvor Digteren saa ofte sad med sine Venner, denne Høi er nu jevnet, den store Steen Sokkel, der tjente som Bord, ligger henkastet og Træerne staae udenfor Haven paa den anden Side Kjøreveien; den nye Slægt seer ikke mere Ingemanns Have som den var, dog er hele det nye Anlæg, for den Slægt der kommer, unægteligt meget smukt; jeg beholdt dog helst det gamle.

I Løverdags kjørte jeg fra Sorø til Basnæs, om Aftenen havde fattige Bønderbørn her Juletræ og rigelig Jule-Bespiisning, vi Andre fik efter Thee, vort Juletræ. Frøken Scavenius havde hæklet til mig et stort uldent Teppe bestemt til at ligge under mit Bord i Kjøbenhavn. Juleaften gik saare stille, jeg har endnu ikke fundet ju1eglæde og nu er julen forbi. Imorgen er her stor jagt, men jeg tager jo ikke Deel i den. I næste Uge vil Ungdommen her spille Comedie, Vaudevillen "Jomfruen" skal opføres; det er den Slags Fornøielse der egentligt kun er morsom for de som skulle spille. Forestillingen er bestemt til Torsdag den 5 januar; før efter den Tid kommer jeg altsaa ikke til Byen, om der da forud kom et lille Brev til mig fra Dem, kjære Fru Kock, vilde meget glæde mig, De veed at Breve til Basnæs gaae over Skjelskjør. Nu er vel Lieutnant Henny kommet hjem, hele Familiekredsen befinder sig vel; hils dem Alle hjerteligt og godt. Hvad mon det nye Aar bringer os Alle og hver Enkelt? ja det er det store Spørgsmaal! for mig selv øl1skerjeg ret, at jeg maa hestille Noget, thi jeg har været for lidt virksom i Aaret som nu snart er gaaet. Alt Godt for Dem og Deres.

Deres inderlig hengivne H.c. Andersen.

E.S

Vil De sende Hilsen til Conferentsraad Hauchs.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 280, billed 6756-59)