Dato: 15. august 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Johanne Marie Ortved
Sprog: dansk.

Conradines Lyst ved Slagelse den 15 August 1864.

Kjære Fru Ortved!

Allerede et Par Gange iaar er jeg paa Jernbanen jaget forbi Roeskilde, Tankerne have aflagt Besøg, men derved eer det blevet. Medens Hartmanns ere derude vilde jeg jo helst komme, og jeg veed jo at De, kjære Fru Ortved og Deres Mand, altid saa velvilligt og hjerteligt modtage mig, men man kan ogsaa plage sine Venner, og i hvor gjerne man modtager dog komme til Uleilighed, dette har jeg de tidligere Gange jeg tog forbi, frygtet for, da jeg hørte at De havde Besøg. Nu veed jeg ikke om det samme endnu er Tilfældet, men denne Gang vil jeg dog tillade mig at spørge derom. / ligesaa tildsfuldt og ligefrem jeg gjør det, haaber jeg De vil svare mig. Har De og Deres Mand Plads til mig? Har De ikke, da tager jeg ind i "Prindsen" og Veien derfra er da ikke saa lang til Besøg, men helst er jeg jo hos Dem. Jeg er for Øieblikket hos Komtesserne Moltke paa Konradinelyst, en nydelig Eiendom i idyllisk Natur, med Skove og Lunde; jeg bliver her til Fredag Formiddag og gaaer da over Sorø med Middags Toget. Faaer jeg nu Brev fra Dem, kjære Fru Ortved, da send det saaledes at jeg til Torsdag kan have det her, Posten faae vi om Aftenen, og Breve adresseres til "Konradine Lyst ved Slagelse", da indtræffer jeg i Roeskilde, og hos Dem, med Middagstoget som er der Fredag Eftermiddag, Tiden veed De bedre end jeg. Tre hele Dage vilde jeg gjerne blive, dersom De have Plads til mig, men er det Dem bedre en anden Tid og Hartmanns endnu blive nogle Uger i Roeskilde, da udsætter jeg Besøget og gaaer denne Gange lige tl Kjøbenhavn for derfra i en anden Uge at gjøre Udflugten. I alle Tilfælde, et par Ord fra Dem, kjære Fru Ortved, erholder jeg jo, og som sagt, aabent og ligefrem om De kan have mig eller jeg sørger for mig selv ude i Byen.

Deers hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 325-27)