Dato: 20. marts 1864
Fra: H.C. Andersen   Til: Kristian Arentzen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 20 Marts 1864

Kjre hr Arentzen!

Strax efter at have modtaget den mig tilsendte "biografiske Skizze" lste jeg samme og tilfiede et par Rettelser; i mine Optegnelser sgte jeg at finde til Dem de forlangte Oplysninger om min Virksomhed fra det Punkt hvor "Mit Livs Eventyr" ender, men derved blev det! jeg udsatte det at besvare Deres venlige Skrivelse, ja jeg har endogsaa faaet denne fornyet og nu frst hrer De fra mig. Dag for Dag er gaaet, tilgiv! ellers er det slet ikke min Natur saaledes at udstte til imorgen og atter tilimorgen men i disse tunge Dage fler jeg mig saa betynget, saa betaget, jeg kan Intet bestille. Dette maa forklare Dem min Langsommelighed, men det kan ikke undskylde den.

Med Hensyn til Deres Sprgsmaal om det var i 1849 jeg tilligemed Paludan Mller, Henrik Herz og Christian Winther fik den saakaldte Digtergage, maa jeg henvise Dem til Rigsdagstidende i den staaer Sagen forhandlet og De vil see at det frst er flere Aar efter at jeg havde den Lykke at blive stillet jvnlige med disse ovennvnte Digtere, det var Hr. Biskop Monrad der, som Kultusminister, der tog sig af mig og hele mine Sag.

Deres hengivne

H. C. Andersen

----------

1855

Den anden April blev mit "Mit Livs Eventyr", der slutter frste Oplag af: "Samlede Skrifter [afsluttet]. I Juli besgt Tydskland og Schweiz.

1856

Den Samling af "Nye Eventyr og Historier", som ved hver Juul, lige op til det sidste Aar er udkommet, bragte denne Gang et af strre Omfang: Dyndkongens Datter

1857

Udkom Romanen: "At vre eller ikke vre"; men maa henregnes til min Virksomhed Aaret forud. I Mai 1857 reiste jeg, efter Indbydelse af Charles Dickens, til London og tilbragte en lngere lykkelig Tid hos denne elskvrdige Digter.

1858

Tilbragte en Deel af Sommeren i Schweitz; efter Hjemkomsten blev skrevet een af mine meest danske Smaafortllinger: Valdemar Daae.

1859

Besgt Jylland, srligt Vestkysten, heelt op til Skagen; overalt blev jeg modtaget med utrolig Velvillie og Goder; Frugten af denne Reise blev "En Historie fra Klitterne" der saa vel herhjemme, som i Engeland, ved Oversttelse vandt meget Bifald.

1860

I dette Aar traadte jeg paa en Maade frste Gang offentligt frem og foredrog mine Eventyr; det var tidligere kun skeet i Studenterforeningen, nu lste jeg i Arbeiderforeningen, hvor disse Digtninger sloge godt an; da jeg ud paa Sommeren atter besgte Schweitz og paa Udreisen blev et Par Dage i Snderborg, lste jeg ogsaa her, efter Opfordring, for vore Soldater, der lnnede mig med Tak og Hjertelighed.

1861

Besgte jeg for fjerde Gang Rom; under Opholdet der, hvor jeg sluttede Venskab med Bjrnstjerne Bjrnstjerne [sic], skrev jeg et par Eventyr og Historier, det betydeligste er vistnok Psychen. Hjemreisen gik over Schweiz, hvor jeg i de senere Aar flere Gange havde tilbragt Dage og Uger, dennegang blev jeg her endnu lngere isr i Montreaux og hvorfra jeg dette Aar hjembragte det store Eventyr Iisjomfruen, der saa vel i Amerika som i Engeland, riigt illustreret, har fundet stor Udbredelse. I dette Aar dde fra mig min Velgjrer og Ven Conferentsraad J. Collin.

1862

I dette Aar tilbragte jeg nogle Maaneder i Spanien, bereiste landet fra Barcelona til Gibraltar, besgte Tanger og vendte igjen tilbage over Cadiz, Sevilla, Toledo og Madrid.

1863

Begyndelsen af Aaret tilbragtes i Sydfrankerige, hvorfra jeg over Paris kom i April til Danmark, hvor jeg nedskrev og udgav senere, ved Juletid: I Spanien. I Lbet af Sommeren fuldendte jeg tillige et lille originalt Lystpsil "Han er ikke fdt", der i disse Dage er under Indstudering paa det Kongelige Theater. Denne Tid hrer til een af mine meest frugtbare, ogsaa for Casino leverede jeg en fire Acts Folkecomedie "Paa Langebro, efter Musus og Kotzebue (Eventyret den stumme Kjrlighed).

1864

Den Friskhed og Arbeidslyst jeg nyligt flte er som taget fra mig, jeg har under Dagens tunge tryk og Prvelser slet Intet udrettet, kun et Par lyriske Digte som ieblikket gav den, er min hele ringe Virksomhed.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 83, 5-6)

Kjbenhavn den 20 Marts 1864

Kjre hr Arentzen!

Strax efter at have modtaget den mig tilsendte "biografiske Skizze" lste jeg samme og tilfiede et Par Rettelser; i mine Optegnelser sgte jeg at finde til Dem de forlangte Oplysninger om min Virksomhed fra det Punkt hvor "Mit Livs Eventyr" ender, men derved blev det, jeg udsatte det at besvare Deres venlige Skrivelse, til jeg igjen har faaet denne fornyet, Dag for Dag er gaaet, vr ikke vred derfor, frst nu hrer De fra mig. Det er ellers slet ikke min Natur saaledes at udstte til imorgen og atter til imorgen men / jeg fler mig i disse tunge Dage saa betaget, saa betynget, lever kun i Aviislsning og kan Intet bestille; det maa forklare Dem min Langsommelighed om det ikke kan undskylde den.

Med Hensyn til Deres Sprgsmaal om i hvilket Aar jeg fik den saakaldte Digtergage, kan jeg med Bestemthed svare at jeg ikke fik den paa sammae Tid som Paludan Mller, Henrik Herz og Christian Winther liig med disse Herrers, men frst flre Aar efter. De vil i Rigsdagstidende finde denne Sag forhandlet, det var Biskop Monrad, som Kultusminister der talte min Sag.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 53,54)

Kjbenhavn den 20 Marts 1864

Kjre hr Arentzen!

Strax efter at have modtaget den mig tilsendte "biografiske Skizze", lste jeg samme og tilfiede i den et Par Rettelser; jeg saa ogsaa efter i mine Optegnelser for at finde til Dem de forlangte Oplysninger om min Virksomhed fra det Punkt hvor "Mit Livs Eventyr" ender, men derved blev det, jeg udsatte det med at besvare Deres venlige Brev, Dag for Dag er gaaet, ja De har endogsaa fornyet Deres venlige Skrivelse og frst nu kommer jeg med Svar. Tilgiv mig, jeg har denne Gang slet ikke handlet efter / min sdvanlige natur, jeg kan Intet bestille, jeg lever i Aviis Lsning, fler mig saa betaget, saa betynget det maa forklare Dem min Langsommelighed om det ikke kan undskylde den.

Med Hensyn til Deres Sprgsmaal om det var i Aaret 1849 jeg fik den saakaldte Digtergage, kan jeg med Bestemthed svare at det var senere, jeg fik den fler Aar efter at Paludan-Mller, Henrik Herz og Christian Winther havde erholdt den. Biskop Monrad talte min Sag, som Kultus Minister.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 55-56)