Dato: 12. marts 1863
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

370. Fra Adolph Drewsen.

sterbro 12 Marts 1863.

Kjre Andersen!

Edvards ere vel nu komne til Paris, naar De faaer disse Linier, da De skriver, at De venter dem til den 15de; i saa Fald maaDe bringe dem mine kjrligste Hilsener. Det vilde jo vre rart, om De kunde vre nogen Tid sammen, i Paris. De maa ellers have vret en Fristelse for Dem at gjre en Afstikker til London for at see Alexandra Indtoget; det maa vre forunderligt for en Dansk at see London overalt prydet med Dannebrogsfaner; og at finde dansk. Indskrift der paa Transparenter, som iflge Bladene idetmindste var Tilfldet etsted. Her har vret en formelig Alexandra Feber og 10 Marts lader til at vre feiret over hele Landet. Jeg var den Dag tilsagt til Kongens Taffel; det heed sig, at Enkedronningen og Caroline kom der, men der kom kun Grevinde, Danner med 2 Hofdamer. Kongen udbragte Skaalen smukt. Efter Taffelet gik jeg over GI. Torv, nedad Vimmelskaftet, stergade. og Bredgade; der var saadan Trngsel for at see Illuminationen, at jeg flere Steder i lang Tid slet ikke kunde komme frem, og det uagtet det var en meget kold sten Storm, som ud blste nsten alle uden paa den engelske Ministers Huus anbragte Lamper; men da det Meste var indenfor, tog Huset sig dog godt ud. Alle engelske Ministre i Udlandet havde faaet Ordre at illuminere og udhnge det danske Flag; han i Frankfurth kunde ikke opdrive noget dansk Flag og skrev hertil om et, og der sendtes ham et af de strste, der kunde opdrives i Marinen, nemlig et til et Orlogsskib. -- Poeterne have just ikke vret saa meget frugtbare; jeg lste en Sang af Paludan Mller til Festballet, men syntes slet ikke om den. Det smukkeste Digt til Prindsessen har jeg lst i - incredibile dictu - Sandhedsfaklen; det var et indsendt. Nu nok om den Sag.

Det er en Selvflge, at ingen af de Breve, jeg har modtaget fra Dem, blive trykkede, hverken: det Hele eller nogen Deel deraf. De indlagte Breve til Frken Mathilde rsted ere strax sendte hende; jeg traf hende forleden paa Gaden, hun bad mig hilse og takke Dem.

Deres Usynlige paa Sproggjr i denne Tid Lykke paa Casino; jeg veed ellers intet mrkeligt Theaternyt at fortlle, da jeg nsten aldrig kommer i Theatrene og i Reglen kun seer Theodor om Tirsdag Middag" siden vi ere flyttede herud.

Min Kammerat, som De altid kalder ham, Cfr. Brstrup har faaet sin Afsked fra 1ste April, og .Efterretningen er ingen Aprilsnar, ,thi det staaer idag i Berling ; Justitsraad Crone Politimesteren i Helsinger, er udnvnt til hans Eftermand; man vilde ikke lade Br. gjennemfre den store Politireform, der skal trde i Kraft fra 1stejuli. - Han er bl. Geheime-Conferentsraad, og Crone Etatsraad; der er febrilsk Clima paa Politikamret; nogle vente Afsked, Andre Forfremmelse, men alle Noget. For nogle Dage siden havde j eg den srgelige Forretning at flge Thieles Datter, Fru Wilde tiljorden; hendes-Dd har lnge vret forudseet, men de stakkels 4 Brn, hun forlader, og som ere saa svagelige! [ . . . ]

Her hjemme er Alt omtrent ved det Gamle; der arbeides paa Kraft i Rosenvnget, og paa Flytningen. Viggo er nu her hjemme, inene fremdeles daarlige; i disse Dage kan han slet ikke gaae ud, ikke om Dagen, fordi der ligger Snee (i de sidste 5-6 Dage have vi havt Vinter med skarp stenvind, men nu ter det) og ikke om Aftenen for Lampeskjret; han brer det med stor Taalmodighed; Harald concurrerer til Slvmedaillen og har meget travlt.

Om Politik skriver jeg Intet, da den i lang Tid ganske har hvilet, deels for Styret, Preussen har hjemme hos sig, deels for Alexandra Begeistringen, jo - det er dog sandt, den holstenske Stnderforsamling har klaget over Danmark til Frankfurth, og det vil nok give Vrvl, naar Tiden kommer, c: naar Tyskland finder ieblikket gunstigt til at pine os. De har vret saa naive i Forsamlingens Adresse til Kongen at sige, at det, som det egentlig kommer dem an paa, er igjen at faae Slesvig forbundet med Holsteen. Derfor kunde Kongen naturligviis ikke tage mod Addressen, og derfor er det, at de have klaget til Frankfurth over deres retslse Tilstand under denne Regjering! Nette Karle! - Dette bliver vel sidste Brev, snart sees vi, vil Gud

Deres

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost