Dato: 6. februar 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Winther
Sprog: dansk.

Paris den 6 Februar 1863

Kjre Professor Winther!

Ligesaa glad som jeg blev ved at modtage et Brev fra Dem, ligesaa bedrvet flte jeg mig ved at lse Hovedsagen deri; De siger mig, at dersom jeg ikke er enig med Dem i at stemme paa Carl Andersen, da trder De ud af Comiteen og vil offentligen gjre Folk Rede for Grunden til Udtrdelsen og oplyse Publicum om hvorledes det Ankerske Legat bliver uddeelt; hvad dette sidste angaaer, da maa Enhver udtale sig efter sin Overbeviisning, jeg veed at jeg samvittighedsfuld har fulgt min, uden at tage Hensyn til Stemning eller Tilbielighed. Da frste Gang Legatet uddeeltes vare vi to enige om den Digter det burde tilfalde, ifjor vare vi det ikke og de andre Herrer i Comiteen lagde deres Stemme til min; dersom disse nu iaar, eller et tilkommende Aar, slutte sig til Dem, vil det aldrig falde mig ind at blive vred eller trde ud af Comiteen, fordi at ikke min Villie gaaer igjennem; De derimod siger utrykkeligt, at er jeg ikke enig med Dem, da trder De fra. Dette ligger mig tungt paa Hjertet, det er jo et formeligt Brud mellem os, og jeg stter saa megen Priis paa Deres Venskab, paa det gode Forhold jeg altid har troet var imellem os, at, dersom jeg ikke, ligesom Bissen der ifjor var i Udlandet og af den Grund ikke stemte, ogsaa kan vre fri, jeg da heller iaar, fr Afstemmelsen skeer, trder ud af Comiteen. Heiberg og jeg bleve indsatte af den afdde Anker, Heiberg gik bort og De valgtes i hans Sted, lad nu ogsaa mig vre dd og borte, lad en Anden indtage min Plads, thi jeg vil ikke, kjre Professor Winther, at det gode Forhold mellem os hves og det synes at maatte blive Tilfldet, thi jeg er ikke enig med Dem og kan ikke ved nogen Slags Trudsel forandre min Overbeviisning om at jeg handler Ret idet jeg stemmer for Paludan-Mller, dersom jeg iaar skal stemme; Maa altsaa efter Deres Anskuelse De i den Anledning trde ud af Comiteen, da forund mig heller at jeg gjr dette Skridt, viis mig det Venskab at De bliver og at jeg trder af fr det kommer til Afstemning. Tiden for denne haaber jeg, at man snarest underretter mig om og at De altid bevarer et venligt Sindelag mod

Deres hengivne

H.C.Andersen.

E.S. Vil De bringe Deres Kone og Datter min hjertelige, rbdige Hilsen!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 198-99)