Dato: 1. februar 1863
Fra: Christian Winther   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1ste Febr. 1863.

Kjre Professor Andersen!

Der ligger nu paa mit Bord fem Ansgninger om det Ankers ske Reisestipendium.

Ansgerne ere: 1) Fr. Paludan-Mller, 2) Brosbll, 3) Kaalund, 4) O. C. Lund og 5) C. Andersen. Til denne Sidste giver jeg min Stemme ved Valget, og jeg haaber, at han ogsaa vil erholde Deres Votum. - For Enhver, der blot med lidt Opmrksomhed har lst det Ankerske Testament og Bestemmelserne for Legatets Uddeling, vil det blive klart som Dagen, at Stifteren selv ene og alene har tnkt sig yngre Talenter, der skulde gives Leilighed til "Dannelse og Udvikling", som Testamentets Ord lyde. Der tales ikke et Ord om at skaffe ldre Mnd deres Krfter igjen ved Badereiser; der tales ikke om at belnne Fortjenester. Er nu dette Stifterens Mening, - og der kan ikke fornuftigviis tnkes nogen anden, - saa kan hverken Paludan-Mller eller Brosbll nogensinde komme i Betragtning ved Valget. Begge ere de ikke lnger unge, og have Begge - isr den Sidstnvnte - udgivet en stor Rkke af Skrifter, og man maa da ndvendigviis forudstte, at deres Talent allerede forlngst maa have naaet den Grad af Udvikling og Dannelse, som det kan naae. Thi det er, som sagt, en grov Misforstaaelse af Testators Mening, og et Misbrug af Legatet, naar dette gives til gamle, fuldfrdige Poeter, - et Misbrug, som jeg hverken vil eller kan gjre mig skyldig i. - Hvad nu endelig Kaalund og O. C. Lund angaaer, da synes det mig dog at ville vre et altfor strkt Stykke at stte Nogen af dem over C. Andersen; ikke at tale om, at Kaalund alt er over de 40 A. - C. Andersen bliver altsaa efter min Overbeviisning den af de fem Ansgere, som - naar Ret skal vre - br have Legatet. Han blev Hjor tilsidesat for den forskruede, affecterte K. Arentzen; men han har hvnet sig ved i Aar at udgive et smukt Arbeide, der tydeligt lgger for Dagen, at han er i Fremgang; og denne Fremskriden burde der hjlpes paa. - Maaskee kommer De hjem fr Valgdagen; men skulde dette ikke blive Tilfldet, saa glem endelig ikke at sende Deres Votum enten til mig eller til en anden Ven. Det vilde vre mig smerteligt, hvis vi ikke denne Gang bleve enige; thi jeg maatte da udtrde af Comiteen. Men i dette Tilflde vilde jeg da ogsaa offentligen gjre Folk Rede for min Udtrdelse, for Grunden dertil, og oplyse Publikum om, hvorledes det Ankerske Legat blev uddeelt. - Prof. Rung har atter indsendt Ansgning; men jeg tro er dog, at man er saa retfrdig og fornuftig atter at lade ham falde. - Med Hensyn til Paludan-Mller kan jeg - entre nous - sige Dem, at Man har henviist ham til os, for, naar han ikke gaaer igjennem, at have en Grund til andetsteds fra at forskaffe ham Penge til en Badereise - Saa! -

Vi leve her som sdvanligt, "so fein brgerlich, eben leidlig dumm". Her ligger en Bog og et lillebitte Honorar til Dem; at Honoraret er saa lille, er Deres egen Skyld. Jeg havde med Glde optaget hver Linie, De vilde have sendt mig. Det sidste yndige lille Vers om Zigeunerinden, kom desvrre forsilde. - Hvis Collin endnu er i Paris, saa hils ham fra mig. Fra min Kone og Datter de venligste Hilsener til Dem ved

Deres hengivne

Christian Winther.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter