Dato: 4. januar 1863
Fra: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

1863 d 4 Jan.

Kire gode Andersen!

Al Velsignelse i det nye Aar og hiertelig Tak for al Venskab og Godhed i de forgangne Aar. Tak for Deres venlige Brev, det var mig meget kirt at modtage Det lille Kig ind i en anden Verdensdeels ejendommelige Natur, maae have vret interessant og den heele Reise i Spanien, flger jeg med stor Interesse. Jeg har seet, at De i Juulen vil vre i Burgos[.] Deres lille indviede Voxstabel brndte foran det samme lille Madonna billed, som i Fior. Denne Juul og isr denne Overgang til et nyt Aar har vret uhyre svr for mig. Jeg erkiender saa fuldelig, og jeg fler og dybt i mit Indre, hvor uendelig meget jeg har at takke Gud for, som skinkede mig en saa nje Forening med den kire Siel og den faste Forvisning om et saligt Giensyn; men Lngselen er saa stoer og Smerten overvlder mig saa ofte. Jeg veed det Guds Villie er den eene Rette og han vil, i sin Kirlighed, forkorte denne smertens Tide, naar det er tienligst, og fr er det jo Galskab at bede om det. Gud give mig Kraft, til villig at bre hvad han i sin Naade har paalagt mig! Nogen Glde har jeg i det ydre Liv og det er den der skinkes mig, i saa mange kirlige Sieles Deeltagelse og den jeg har, ved at see andre Sieles Lykke, i det Indre, som i det Ydre. Deres Liv i Spanien tager jeg ret Deel i. Som ganske lille lste jeg en Brnebog af Mad. Genlis, hvor Scenen var i Spanien, som Halvvoxen lste jeg Galathea Gonsalvo de Cordova og don Quixote, og levede mig ved dem ind i det spanske Liv. Hyrdernes Nomadeliv, paa disse Bierge som strkke sig giennem heele Landet, gav et smukt Scenerie, de smaae romantiske Begivenheder tiltalte Phantasien og det Heele gaven Stemnings Poesie, som jeg har bevaret Indtrykket af mit heele Liv. Kroescenerne og de comiske Partier, som er tegnede med mere skarpe caracteristiske Trk, tiltalte mig derimod mindre; men de staae dog saa levende for mig, som om jeg havde oplevet det alt. Hvor det glder mig, at De faaer de deilige Morilloer at see. I enkelte Kobbere og Photographier kan man see de rene dybe Flelser hvoraf disse Billeder er udsprungne, men i Kobere efter samme Billeder, seer man ofte et saa forskielligt Udtryk, at jeg ret glder mig over at De kan modtage Indtrykket umiddelbart. Af Hauch har vi faaet Valdemar den store, omtrent i samme Form som Valdemar Atterdag. Audacias Caracteer er her smukt og delt skildret og Tendentseen i det Heele er smuk, man lser den med megen Interesse det har jeg giort ved Skidser af Hverdagslivet af Forfatteren til en ung Piges Historie og der er en god Aand i dem. Paludan Mllers Paradis har jeg ikke lst da jeg, for jeblikket, er midt inde i Dantes Paradis. Deres Hilsener har jeg bragt og har de venligste at bringe Dem igen. Sophie beder mig sige at De kan ikke forestille Dem hvor meget Deres Hilsen glder hende. Levnetsbogen er aflagt hos Reitzel. Der skal jeg og aflgge Tilbageblikket naar det kommer.

Gud holde sin Haand over Dem!

L.M.Ingemann fd Mandix.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter