Dato: 29. december 1862
Fra: Adolph Drewsen, Ingeborg Drewsen, f. Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 29 Dec 1862.

Kjre Andersen!

Det gamle Aar maa dog ikke gaae til Hvile, uden at jeg har takket Dem for Deres Brev og sendt Dem en Hilsen fra Deres Fdreland. Paa dettes Vegne, navnlig paa dets Climats Vegne, som De saa ofte har bandet og hvet Sydens, havde jeg, - det tr jeg ei ngte - en ondskabsfuld lille Glde over, at De har fundet Madrid, under Spaniens gldende Sol, med et lige saa bandsat Veir, saa at De endog har besjunget det. Efter Ordre har jeg ikke meddeelt Bladene det. - Her er Veiret i Dec. usdvanligt, T og Frost afvexlende, slemme, meget slemme Storme, der have gjort endeel Ulykke, men desuagtet har jeg dog hidtil bestandig kunnet arbeide i min Have, der beskjftiger mig meget. - Om vort Fdrelands Stilling kan jeg ikke sige Noget Nyt; det lader til, at man i Tyskland og Holsteen ikke er stemt for Execution, og endnu er det stille, men i Januar skal de holstenske Stnder sammen, og saa skal vi jo have Rumohr! Der tnkes meget mere paa Prindsesse Alexandras Forlovelse, som dybt har grebet Befolkningen; Hannina Falbe skal flge hende til England, som Hofdame; det volder naturligviis endeel Omtale, og siges at vre lavet i England af Falbe ved Legationen der, thi da Prindsessen ei maa beholde sit danske Flge derovre, afskediges de derovre, med Pension fra England. Der siges, at flere adelige Damer, bl. andre Henny Danneskjold, havde eftertragtet den re. Er det meldt Dem, at Wanda Zarthmann er bl[evet] forlovet med Sophus Danneskjolds ldste Sn, som har taget cammeralistisk Examen? De vare sammen i Tablaux hos Prinds Christians, hun var hans gode Genius; det menes at have slaaet Ild. Idag fortlles, at Jmf. Smidt er bleven forlovet med Paetz; et Smkkys, de gav hinanden forleden i en Sndag paa Amager, mener Nogle er det, der har slaaet Ild. - - Deres Meer end Perler og Guld gaaer i denne Tid paa Casino, Einar sagde igaar, at det trak svrt; - jeg selv duer ikke som Theater Referent - thi jeg har endnu ikke i denne Saison vret i noget af Theatrene -, men jeg lste i et af Bladene i Anl. af Deres Stykkes Opfrelse, at det var rigtigt at optage ldre solide Stykker, istdetfor de nye Dgnfluer, der opvartes med i den senere Tid. - Jeg vilde have meldt Dem Rollebestningen, men Aviserne, hvori det stod, ere borte; jeg husker at Wiehe var Aandernes Konge. -

- Alt er i det Hele her ved det Gamle. Viggo har i lngere Tid vret paa Christinelund, men hans ine ere daarlige, daarligere, end her i den sidste Tid [. . .] - Jeg fandt nu en Avis, hvori jeg seer, at (i Meer end Perler og Guld) var Chr. Schmidt Henrik, - Hagen Hjerterkonge - Fru B. Hansen Grethe; fleer nvnes ikke. Ildaanden skal have vret overdrevent forsynet med Ild; - men det gik dog godt. - Jacob Lund, - den - har ikke endnu sendt mig Lose Delbancos Calender, skjndt det er over 8 Dage siden, den udkom, saa jeg har endnu ikke lst Sommmergjkken, som De i sin Tid lste for mig. Jeg saae den srdeles rost i et af Bladene. - Andreas Aagesen har for nogen Tid siden havt Bryllup med Frken Thora Neergaard. -- I Litteraturen er der ikke kommet noget Srdeles Mrkeligt i denne Tid. - Hils Jonas fra

Deres hengivne

A. Drewsen,


[Fra Ingeborg Drewsen: ]

Min kjere Andersen!,

Naa, nu kommer De os da nrmere, og har forladt det dejlige Spanien! Vi have det her omtrent ved det gamle, kun er det desvrre daarligt med Viggos ine, i de sidste 14 Dage, har det vret daarligere end i flere Maaneder, det er saa trist, det gjr mig saa ondt for ham, han brer det godt, men naturligviis tager det jo dog paa hans Humeur. Jeg har vret en lille Tour ude hos Jonna, nogen Tid sammen med Viggo, han er der endnu, og bliver der nok noget endnu. Fra Christy Horneman skal jeg hilse, hun var meget glad over et Brev, hun havde faaet fra Dem. Ved Theatret gaaer det kummerligt, de tage alle de gamle Stykker op, Hejbergs Vaudeviller, som ikke tage sig rigtig ud nu, Slegtningene, Sndag paa Amager, Seer Jer i Speil og sligt; det gaaer tilbage Hakon. Et nyt Stykke har de givet, men det skal ikke vre morsomt, man siger det er af Madam Andersens Datter. Vi skal nu kjre ud til Strandmllen. Lev vel, min kjere Ven, hils Jonas fra mig, og fortl ham om sin stakkels syge Ven. Lev vel. &

Deres trofaste

Ingeborg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost