Dato: 20. november 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Sevilla den 20 Nov 1862.

kjre Fru Kock!

Mellem mine Optegnelser kan jeg slet ikke finde hvorfra jeg sidst skrev Dem til og naar, men jeg synes det er grumme lnge siden og derfor skriver jeg nu uagtet det generer mig at De maa betale dette Skriveri, De veed, fra Spanien kan man hjem til Danmark ikke frankere Breve. Paa Gibraltar lste jeg "Dagbladet" for en heel Maaned, saae deri optaget eet af mine Breve til Bille hvori er fortalt om min Reise indtil Granada, De veed altsaa derfra lidt om mig, indtil da, nu vil derfra fortlle Dem videre, uagtet Resten af Opholdet i Maurernes gamle By bragte ikke de lyseste Stemninger, frst vare Priserne der saa opskruede at jeg i 9 Dage gav ligesaa meget ud, som jeg skulde have til den tre dobbeltlange Tid, dernst blev Jonas Collin syg, jeg maatte i Granada sge Lge til ham, og derpaa selv gaae tilsengs, Vandet oppe fra Alhambra bekom os ikke godt; endelig mistede jeg der min lille Guldkjde med alle mine Ordner ved, det var var et Pengetab af 100 Rdlr, men det kan erstattes, derimod faaer jeg aldrig den lille Nordstjerne 0ehlenschlger havde baaret og forret mig. Det Hele forsvandt pludseligt og har ikke vret at finde; saa ofte denne Sag kommer mig i Tanken bliver jeg ganske forstemt. Reisen over Sjerra nevada til Malaga var meget anstrngende; i otte Dage ventede vi saa paa et Farti der kunde bringe os til Gibraltar, endelig kom et ag i godt Veir naaede vi den / mgtige Klippe med dens vidunderlige Fstningsvrker, her oppe fra var et magelst Skue ud over Havet til den africanske Kyst, den syntes saa nr at jeg kunde see enkelte Huse i Ceuta; Bjergene lftede sig saa blaa, saa klare, hver Form var til at gjengive. Paa Gibraltar fandt jeg Brev fra den engelske minister Resident i Marokko Sir Drummond Hay, der indbd mig med min Reisekammerat at boe hos sig naar vi kom over til Tanger, det var en stor Behagelighed, og Opholdet der blev tilvisse Bouquetten af hele Reisen. Alt var saa nyt, saa eiendommeligt, vi kom fra Civilisationen over til Barbariet. Allerede ved Landingen fik vi Indtryk heraf. Kysten vrimlede med skrigende mauriske Unger, en Snees Jder sprang ud i Havet, de stade i Vand til Brystet, snappede hver et Stykke af vort Ti, ja snappe os selv med, fik os paa Skuldrene og baaret gjennem Brndingen. Mit Brev til Sir Drumond Hay var ikke indtruffet endnu da vi kom, Ingen vidste om vor Ankomst og vi maatte da paa egen Haand, omgivet af Maurer og Araber, sge Vei gjennem de smalle Gader, der var fyldt med vildudseende Mennesker, bepakkede Kameler og Muuldyr. I Ministerens Hotel fandt vi kun Secretairen, hele Familien var paa deres Landsted tre Mile ude i Bjergene ved Atlanterhavet; der bragtes os Muuldyr, og nu reed vi en magels interesant Tour, over vild Hede, hvor Aloerne stode som Kjmpetrer, hvor Myrter, Laurbr og Viftepalmer dannede Krattet. Villaen var som et frsteligt Slot. Hr Drummond Hay og hans Frue, Sster til Carstensen, modtoge os hjerteligt, vare under / hele Opholdet, der udstrakte sig til 8 Dage saa magelst gode og opmrksomme mod os; vi havde deiligt Fornemmelsen af at vre velkomne. Fire Dage bleve vi herude, saae kun Maurer og Araber, hele Husets Tyende hrte til disse. Collin var med paa en stor Jagt, her er Vildsviin og for ni Aar siden, var her endogsaa Jagt paa en Lve som havde fundet Vei lige op til Haven. Schakalerne hylede om Aften. Fire Dage bleve vi herude, fire inde i Byen hvor der en Dag var stort Markede. Mange Beboere fra en 100 Mile inde i Landet kom her og saae hist vilde og besynderlige ud. Drummond Hay frte Collin og mig op til Paschaen, vi vare forud mldte og alle hans Damer naurligviis frte til en anden Fli af Slotte end den hvor vi modtoges. Vi trakteredes med Thee og Sukkerbrd, Vagten stod opstillet og Paschaen modtog os i Slotsporten. Een Dag var jeg i Besg hos een af Tangers rigeste Jder; Huset udenpaa, var Fattigdom, indeni et lille Feeslot, med Fajance Gulv og slanke Marmor Siler; den unge Kone sad i sin Festdragt i Anledning af mit Besg, hun havde et guldbroderet grnt Fliels Skjrt, et rosenfarvet guldindvirket Belte, en Brocades Trie med kostelige Perler, kolosaie renringe og om Armene svre Guldringe, paa Hovedet laae et blaat Silkeklde med ni kostbare delsteene fori. Fra Tanger gik vi med fransk Krigsskib til Cadiz, om Natten stdte vi paa en Sandbanke, jeg foer op paa Dkket og tnkte nu var det forbi, men snart kom vi ls og naaede i Morgenstunden Cadiz der er ligesaa kjedelig, som den er reen og net. Herfra naaede vi for nogle Dage siden / paa jernbane til Sevilla, der er livlig og livsglad som Musikken i Rosinis Barbeer. Her er det magelse Alkazar, magels er imidlertid ikke det rette Udtryk, det netop rivaliserer med Alhambra; vel er Alcazar mindre, men det staaer i sin Heelhed, Guld og Farver ere som fra igaar. Deilige Billeder af Murillo er her at see, og Pladsen uden for mit Vindue pranger Tr ved Tr, fulde af Oranger; Luften er skinnende blaa, i 9 Maaneder er ikke faldet en Draabe Regn, men koldt er det, jeg gaaer Morgen og Aften i Vinterfrakke, det gjr ogsaa alle Byens Folk. I Cadiz traf jeg Seofficeren Hohlenberg, der som Pasageer gjr Reisen med eet af Melchiors Skibe frt af Capitain Harbou, i Dag mdte jeg ham igjen heroppe iSevilla hvorjeg da var hans Guide i Alcazars Sale og underfulde Smaahaver. Paa Sndag reiser Collin og jeg, om Gud vil det, til Cordova, derfra have vi en svr Reise 16 Timer Delegense og da 9 Timer paa Jernbanen, bare jeg faaer Krfter dertil, saa naae vi Madrid og der, hos vor danske Minister haaber jeg snart at finde Brev fra Dem. Ikke sandt? Hils Deres Brn, hils min egen lille Ven! Bring Conferentsraad Hauchs min hjertelige Hilsen og seer De noget til Fru Ingeborg Drevsen og til Mathilde rsted da lad de to hre lidt om hvad dette Brev meddeler. jeg lnges efter Vennerne hjemme, og nsker at Gud vil forunde mig at samles endnu engang med Dem Alle. Hils Deres Broder Capitain Peter Wulff, hans Frue og Dttre.

Hjerteligst H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 263, billed 6703-08)