Dato: 16. september 1862
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 16 Sept. 1862.

Kjre Andersen! .

Da De klager over Brevenes Faahed herfra Landet, tager De vel tiltakke med et nyt fra mig, skjndt jeg erkjender mig for en meget lidet interessant Correspondent. - Her er Alt omtrent ved det Gamle, med Viggos ine nsten ingen Forandring, saa at han endnu bestandig sidder i en mrk Stue; Ingeborg faaer Hjelp af Veninder med hans Pasning, frst af Marie Wanscher og nu af Fanny Beutner, der er kommet hjem fra Norge, og boer hos os, da hendes Forldre endnu ere i Meran, hvor Nanna bruger Druekuren. I Norge stod alt vel, Valdemar var kommet hjem fra en stor Jagttour i Bjergene i Gudbrandsdalen, og havde havt det Held at skyde et Rensdyr. - Nu vende vore Deserteurer lidt efter lidt tilbage; Linds flytte ind paa Tirsdag, og Gusta med Elna kommer hjem fra Silkeborg paa Lverdag; Helga bliver der lidt endnu. - Lector Vaupel, Justitsraad Wulff paa Vodrofgaard, og Grosserer Joseph Owen ere de notable Ddsfald i den senere Tid; Pastor Boyesens, Grundvigs Svigersns Dd for nogen Tid siden maa De vel have hrt; Dronningen tilsikkrede strax hans Enke 400 Rdl. aarligt. - - Theatret gjr ei gode Affairer; Dickens Stykke: landligt Coquetteri gjorde Fiasco, og rives strkt ned; Barberen trkker, og Fru Fossum c: Gerlach er iaar saa frisk som en Fisk; hun spiller og synger fortrffeligt; Ingeborg har abbonneret om Mandagen med Wanschers [. . .] Prindsesse Alexandras Forlovelse med Prindsen af Wales giver naturligviis Folk nok at tale om; men jeg har kun hrt Glde derover. - Her har ligget en engelsk Flaade paa Rheden, dog ikke for at bombardere os; Dampskibene gik idelige Toure dertil og Forholdet var meget cordialt. - - Kongen har vret ovre at aabne den jydske jernbane og der arbeides strkt paa den helsingerske, nu er Kongen ved den store Troppesamling ved Dannevirke. Ligeledes arbeides der strkt paa vor Bygning i Rosenvnget, som alle finde smuk og hensigtsmsig, men det maae jeg ei sige for Harald. - Den politiske Himmel seer mrk ud; i det preussiske Kammer har man ikke generet sig for ligefrem at sige, at det duer ikke med de Havne, de har; de maa have Kieler Haynen, ellers kan det ei bl[ive] til Noget med Flaaden; Ministeren var enig, og beklagede, at de ei havde den. Nu er der kommet to Noter, fra Preussen og sterig, hvori der forlanges saa urimelige og nrgaaende Ting, som Tysklands ringeste Fordringer til Danmark, at selv engelske og andre fremmede Blade erklre det dog at vre for galt, og at Danmark ved at gaae ind derpaa v1lde blive Vasal af Tyskland; samt at den hele Maneuvre gaaer ud paa at rane Kiels Havn fra os; (: det siger fEx Globe) og da dens nordre Kyst er slesvigsk, vil de have Slesvig med. Det har de dog hidtil skjult, og sagt Holsteen, hvor de meente Slesvig, men nu er ogsaa det Slr faldet, og Preussens Note gaaer ud paa Forandringer i Slesvig, fE. at Sprogsagen skal bringes tilbage til Tilstanden fr 1848! at Fllesforfatningen mellem Slesvig og Danmark skal hves, at hver Landsdeel skal vedtage en ny Fllesforfatning og ligeiigt reprsenteres der, etc. etc. altsammen Umueligheder og Danmarks Undergang. Efter et Te1egram i Morges har Ministeriet i Berlin erklret, at det ikke er sandt, at det tnker paa, i den nrmeste Tid at paafre Danmark Krig. (Nei naturligviis, frst skal de skaffe dem en Flaade!) - See her har De 3 Sider med Nyheder, da de klager over, at De Intet hrer fra Danmark og ikke seer danske Aviser. Fdre1andet har erklret Ministeriet Krig, fordi det ikke optrder kraftigt nok mod Tyskland.

sterig gaaer i Preussens Kjlvand i den Sag, da den er Midlet til at vinde eller tabe Popularitet, og det ikke vil lade sig distancere af Preussen. - Deres nye Barselstue har gaaet i denne Saison med Bifald. I Slutningen af Maaneden haaber jeg som sdvanligt at kunne gjre en lille Udflugt til Christinelund. -- I Morgen trder Nyrop op i Iphegenia. - Ligesaa daarlig, som Sommeren har vret med idelig Regn og Kulde, ligesaa smuk og varm er Eftersommeren og Efteraaret; Hsten er nsten tilendebragt, og bedre, end man ventede den. -- Qvitteringen paa Deres Indkomstskat har vret prsenteret, men kan vente, til De kommer hjem; De skal betale mellem 12 og 13 Rdlr quartaliter c: 12 Rd. 3 - altsaa 50 aarligt. - Nu er det over Midnat; jeg er trt af at samle Tidens Nyheder til Dem, derfor god Nat!

17 Sept 62.

Jeg slutter Brevet her i Retten, hvor der er temlig fredeligt. Tag Dem i agt for de spanske Piger, man siger, deres Elskere ere ei at spge med, forkjl Dem blot ikke, naar De bringer Serenader! Naturligviis kun fordi det saa er Landsens Skik, gjr De det. Put Fingeren i Jorden etc. etc.

Hils Jonas fra

Deres

A. Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost