Dato: 19. august 1862
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 19 Aug 1862.

Kjre Andersen!

Tak for Deres Brev, som gldede os megetikke midst for de gode Efterretninger om Edvards. Nu have vi ogsaa faaet Varme her, og det var paa Tiden, om Sden skulde blive moden; en saa kold og vaad Sommer, som den, vi til den sidste Ugestid have havt, kan jeg ikke erindre at have oplevet; jeg vil blot bemrke, at vi hele Sommeren ikke have kunnet benytte de Bnke og Borde, vi have flyttet fra Haven i Amaliegade til dito paa sterbro, thi riaar vi en enkelt Eftermiddag til Kaffen forsgte derpaa, maatte vi strax pakke ind igjen; de stakkels Badehuus Eiere ere reent vk iaar. Desuagtet haaber man paa en god Hst; Rugen kommer ind i disse Dage, men desvrre er der almindelig Brand i Hveden, hvilket navnlig er slemt for Stampe, hvis Hovedsd det er. - Men til Anlgget af min nye Have har det kolde, fugtige Veir vret gunstigt, thi jeg har i Juli og Aug. kunnet plante ligesaagodt, som i Mai-Juni. Haven er ogsaa i god Stand, og vort Huus har nu faaet sit Skifertag, saa det staaer nu og seer ud. Vi ere meget glade over det, og det vinderogsaa almindeligt Bifald, isr er Marstrand uudtmmelig i at rose det. Han med Skovgaard og Hyen ere i disse Dage reiste til London til Udstillingen, hvorfra S. og H. gaae til Paris. -

- Det er ellers en underlig Tid ved det at de fleste af vor Familie er borte, vi leve meest med Fengers og Wanschers; dog besger Theodor os en Gang i mellem foruden den reglementerede Middagsdag, og Gottlieb med Edgar spiser her hver anden Dag; da Gusta med Dttre endnu ere paa Silkeborg. I denne Maaned, da vi ere saa lykkelige at have Jonna med hendes 4 Pigebrn her, er her Lystighed og Liv; desvrre har Viggos iensygdom gjort et Skaar i den; han ligger i mrk Stue, i flere Dage og Ntter med Iis paa inene, saa En bestandig maatte vre oppe at passe ham, - han faaer Igler, spanske Fluer etc. etc. - det er i de sidste Dage noget bedre med ham, og vi have Haab om, at den truede Afholdenhed fra at lse i Aar skal blive noget formindsket; paa Harald tynger Ansvaret for hans Bygninger; Einar lrer i et Skydeselskab at haandtere den nye Schweitserriffel; Ingeborg maa vre her og der og Straalemester tillige, thi hun maa dele sig mellem Stuen og Quisten. - Nu kan De saa omtrent stte Dem ind i Situationen for Tiden. - Linds leve et idyllisk Nrumsliv. - Igaar blev jeg overrasket i min Have ved Fru Thyberg, som var krbet under Hegnet, medens hendes Mand ventede udenfor, for at faae Anviisning til at see Fru Heibergs Sted; de havde det begge godt; fortl Jonas det. - Paa Toldboden ves Vandskilbning efter fransk Keisermaneer; jeg har ikke seet det, men illustreret Tidende har allerede bragt et Billede deraf; a propos, der klages meget over dette Blad, baade Indhold og Billeder.

Fra Litteraturen veed jeg Intet Mrkeligt at meddele; kun er i disse Dage kommet et smukt Digt fra Ploug over afdde unge Frue Bissen; specielt Deres Digter-Genius betrffende er heller ikke Noget kommet til min Kundskab; derimod er i disse Dage udkommet en Bog, der kjbes, lses og snakkes om meer end nogen anden dansk Bog; det er den grnne Bog; og den lykkelige, eller rettere den ulykkelige Forfatter er Kjbenhavns Communal Bestyrelse, Texten er Kjbenhavnernes Indkomster, ansat til Indkomstskat! - Da jeg forleden gik over Gl. Torv, stod en Fyr hos en af Valbykonerne og lste for hende i Bogen, til stor Opbyggelse for hendes Kyllinger, (om Forladelse de vare dog nok slagtede) saa det er meer, end Andersens Eventyr have kunnet opleve! - I Bogen staaer Hr. H. C. Andersen ansat til Indtgt aarligt 2500 Rd., og Skat 12 RdI. 3 quartaliter. -, Edv. C. (er maaske endnu i Montreux) til 3500 Rdl. og 17 Rdl. 3 , henholdsviis. - Alhambra er levet op igjen under Bruns Vinger, og det er det eneste Sted, hvor der fortiden kansees Comeedie.- Vilhelm Wiehe er ansat ved det kgl. Theater mned. 1200 Rdl. og 1ste Classe feu, hvilket frapperer, da Michael W. kun har 1000 Rdl.; Nyrop afslog at modtage det tilbudte Engagement (: om 1000 el. 1200 og l Cl f. husker jeg ikke) ligesom han havde tilbagesendt Rollerne i Vilhelm Tell og Iphegenia, fordi han ei turde spille dem; derfor blev jeg meget forundret ved i disse Dage at lse i Aviserne, at han skal optrde i begge disse Roller. - Det er rigtigtnok Skade, at De ei har lst Beretningerne om Festen i Flensborg, thi den var ligesaa storartet og smuk, som den var dansk; Studenter Sangforeningen gjorde rivende Lykke; kun ved Landgangen i Kiel var der smaa Drillerier fra Kielske Primaner. Den blev indbudt til Ascheffel, en Bye syd for Slesvig henimod Eideren, hvortil Bnderne selv befordrede den,- og med dem havde de den fornieligste Fest; der er intet, der har rgret Slesvigholsteneme meer, end netop dette; skjndt hele Lvefesten var dem forhadt, som en Brand i Nsen. De lavede ogsaa strax en Contra-Fest i Husum, og der ere adskillige Retssager anlagte, fordi de sparkede for strkt ud. -

Prinds Christian med Familie er reist, vistnok til Ostende, som Bladene melde, og det antages, at Alexandra bl[iver] Prindsesse af Wales. - Jonna var et Par Dage i Lyngby hos Fru Rrdam, og var ved den Leilighed hos Enkedronningen, som havde forlangt at see hende [. . . .] Hils Jonas og Edvards, hvis De endnu er med dem, fra

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost