Dato: 21. juni 1862
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn. 21.6.62.

Jo! Jeg har virkelig Lyst til at skrive, men det har hidtil ikke kunnet hjlpe, da Du holdt Dit Opholdssted saa godt skjult indtil for et Par Dage siden. Tak for Dine to Breve, de have forniet mig, blandt Andet fordi min for Tiden gldende Snegle-Iver bliver tilfredsstillet. Jeg kan vel nok, uden at vre paatrngende, bede Dig at tage Alt, hvad Du seer, stort og smaat, skidt og godt, da det Alt er af Interesse for mig. Du slipper langt nemmere ved Intet at gjre ved Sneglene men blot komme dem i trre sker forsynede med saa niagtige Angivelser af Localiteterne som muligt (dette er nemlig af stor Vigtighed). Det er for Tiden isr den danske Fauna, som beskjftiger mig, og det er jo aabenbart det naturligste og det, hvormed Videnskaben indtil videre er bedst tjent, at Naturforskere behandle deres eget Lands Dyre- og Planteverden, da Stoffet der er tilgjngeligere og egentligt overalt uudtmmeligt. Min danske Conchyliesamling hrer nu til de bedste her ere, og voxer hver Dag.-.

Svenskernes (under dette Navn gaae for Tiden baade Nordmndene og Svenskerne) Ophold har forskaffede mig en hel Del Fornielse, isr da jeg havde vret saa heldig at faae to srdeles vakkre og elskvrdige Gjster. Den ene, en stud.zool. Stolpe knuste Hjerter saa det stod efter, men han gjorde det saa ubevidst og nysseligt, at det var en Fornielse. Han selv grd, da han tog Afsked, og jeg, der ellers er lidt kluntet i den Retning, var ikke langt fra at gjre ham Selskab, da jeg saae det. Den anden, Lector i Naturvidenskaberne, Manfred Mustapha Floderus, er her endnu. Han er et ypperligt Menneske, hjertelig, fuld af Interesser, dannet og naturlig, men har Kone og Brn, og er derfor mindre farlig. Han studerer Skolevsenet her og reiser saa til Tydskland, hvor vi maaskee trffe ham. Min Fornielse blev for en stor Del spoleret ved et stadigt Ildebefindende. I Theatret blev jeg syg (3die Bnk i Galleriet, 40 Varme), kastede op om Natten, fik saa Cholera og sad en hel Dag paa Locum, fik derefter store Hmorrhoidal-Knuder i Endeskiven, som gjorde nedrigt ondt og ikke syntes om al den Vin og Punsch, jeg maatte drikke. To Ntter havde jeg Tandpine og i 14 Dage havde jeg gaaet med stadig Hovedpine, og naar saa dertil kommer forskjellige smaae rgrelser, saa maa Du indrmme, at der hrer en nsten Andersensk Taalmodighed til for ikke at gjre Indsigelser mod en saadan Behandling.

Veiret herhjemme er infamt; Regn og Blst aflse hinanden og storme af og til ls med forenede Krfter; koldt er det, og Solen er bleven borte. Jeg er glad over hver Dag der gaaer - af flere Grunde.

Din Ven

Jonas C.

Cl. Petersen fortalte mig forleden, at Bjrnson var i Mnchen og frst kom hjem nste Foraar over Paris.-.

Mens jeg husker det; det gaaer ikke an at lgge en Seddel med Angivelse af Findestedet ind i sken til de levende Snegle, thi saa spise de den; det maa helst skrives uden paa sken.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter