Dato: 30. januar 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Bjørnstjerne Bjørnson
Sprog: dansk.

Kbh. 30/1 1862.

Kjære Ven!

Siden jeg sagde Dem Lev vel i Rom, har min Tanke tidt været hos Dem; ofte tænkte jeg paa at skrive men altid blev det udsat, jeg trøstede mig med at mine seneste Eventyr, naar disse kom i Deres Hænder, nok sagde Dem hvor kjær De er mig, hvor høit jeg skatter Dem, som Digter og Menneske! nu maa De have faaet min lille Bog og læst den, men tidligere har jeg hørt fra Dem; tak for Deres Brev! det var mig een af de bedste Julegaver; jeg fik det ude paa Landet hvor jeg paa Holsteinborg tilbragte Julen. Det er en gammel velvedligeholdt Gaard med al den Comfort Rigdom og Smag kan indføre; man fornemmer ikke Vinterens Tryk, alle Gange der er opvarmede og smykkede med Billeder og levende Blomster, Gaarden selv ligger i deilig Skov-Egn tæt ved Østersøen, Bølgerne rulle op mod Havens Gange, og ved denne Juletid var det endnu mildt Veir, Solen skinnede varmt, Træerne satte Knop og hver Dag kunde jeg, i Have og Mark, finde udsprungne Blomster. Inden Døre var hyggeligt og godt, som det altid er naar man føler sig, at være en velkommen Gjest; den ene af mine Stuer stødte op til Slotscapellet, saa at jeg fra min Sopha kunde høre Orgelspil og Psalmesang.

I denne Julens Festlighed fik jeg Deres kjære; inderligt velkomne Brev, der dog kostede en Deel Besvær med at faae læst; Papiret var saa tyndt, og Blækket saa blegt, jeg maatte underlægge et hvidt Blad for at faae Skriften frem og derpaa med et Forstørre1ses Glas samle Bogstaver og Ord; men Intet veed jeg gik tabt og det var som et heelt Solskin strømmede ud fra det herlige Brev; Jeg glædede mig ved at være saa smukt i Deres og Deres Kones Erindring, glædede mig ved Deres digteriske rige Virksomhed, som nu hele Norden faaer godt, af j med stor Længsel venter jeg paa den trestammede Digtning og paa at læse de friske, dybtfølte Sange, jeg alt i Rom hørte nogle af; jeg blev glad ved at see den Værd De tillægger mine Eventyr, navnlig "Dyndkongens Datter", og er nysgjerrig efter at vide hvor De stiller det nyeste, Dem tilsendte Eventyr: "Iisjomfruen ", dette sætter man nu her hjemme øverst, jeg derimod sammen med: "en Historie fra Klitterne", "Dyndkongens Datter", og "Sneedronningen"; naar De engang har mig i Tanke og Tid til at skrive, da faaer jeg vel Brev og et Par Ord om de sidste Eventyr. Fra Jonas Collin har jeg hjertelige og oprigtige Hilsener; han er flittig og bestandig i bedste aandelig Udvikling, ofte tale vi om Dem, kjære Hr Bjørnson; Gud veed om vi denne Sommer mødes; rimeligviis reiser jeg sidst i August til Spanien, besøger Valenzia, Granada, Cordova, Sevilla og Madrid; hele Vinteren vil jeg blive der.

Literaturens Juletræ herhjemme har været meget rigt; mellem de bedste Ting kommer unægtelig Hauchs lyriske Digte, der ere mærkelige ungdomsfriske og fulde af Poesi. Plougs Digte, især den Samling her findes til hans Kone, ere mageløse i Dybde og Inderlighed, man faaer et Indblik i to trofaste Hjerter, i et lykkeligt Familieliv. Hertz har givet et Lystspil en Cuurmethode, der ved Fru Heibergs og Wiehes udmærkede Spil altid giver fuldt Huusj en ganske ung Forfatter Hr Bøgh, Slægtning af Præsten Blædel, er meget lovende traadt op med et større Digt Valkyrien. Tag nu venlig tiltakke med dette ubetydelige Brev, og modtag endnu engang min Tak for det Hjertelag De ved vort korte Samliv i Rom, kom mig imøde med; De har idetmindste intet ret klart Billed af mig, jeg var saa nerveus og saa betaget af Sol-Varme og Misstemning at jeg ikke nok var mig selv, saaledes som jeg ønskede at opfattes af Dem. Hils Deres Kone og hver af mine Venner i det herlige Rom, Hr Ravnkilde især beder jeg faaer min Hilsen,

Deres trofast hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost