Dato: 27. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 27 [-30] December 1861.

Kjre Fru Scavenius!

Deres Naade og Frken Luzia ere nu i Nizza, Julelysene have straalet for Dem paa Bordet, medens udenfor var sommerligt, med viftende Palmer, blomstrende Roser, gulgrnne Oranger; det er kun otte Maaneder siden jeg selv sad der, nu sidder jeg paa Holsteinborg, altsaa nr ved det kjre Basns, har her feiret min Juul, men den er ikke iaar fra Naturens Side saa vinterfestlig som ifjor, da laae Haven om Basns med skinnende Snee, Rimfrosten drssede fra Grenene; iaar er det, hvad Folk kalde "deiligt mildt Veir", det vil sige vaadt og graat, Skoven ligger saa sort, Markerne have et trist grnligt Skjr, vaade Draaber hnge paa de rde Br, Dagene ere korte, men tankefulde. Jeg havde tnkt paa, da jeg iaar ikke kom til Basns, at tilbringe Julen i Kjbenhavn, men saa fik jeg Brev fra Grevinde Holstein, saa hjerteligt og godt, at jeg endelig iaar, da jeg ikke kom til Basns, maatte kom[me] til dem paa Holsteinborg, jeg tog derimod og blev forleden hentet her til fra Sor. Her er hyggeligt og godt, jeg har Fornemmelsen af at vre velkommen, og Brnene ere sde og kjrlige. Juleaften var Tret tndt og hver af os havde sit Julebord, jeg fik en alforstor Mngde Presenter, mellem disse: "den lille Pige med Svovlstikkerne, efter mit eget Eventyr, en nydelig Statuette af Scherbeck, der i denne Juul er blevet til Salg. Igaar var Krebs med Kone og Sster fra Skjelskjr, i Dag er Grev Holstein paa Jagt paa Borreby. Wanda har jeg ikke seet i Julen, hun er blevet inde i Kjbenhavn, hvor hun er hos Prinds Christians og synes meget tilfreds. Om et Par Dage tager jeg til Kjbenhavn hvor jeg, om Gud vil, bliver til sidst i Mai. Jeg tnker i Sommer at flyve til Paris, og derfra ned i Pyrenerne, maaske ind i Spanien, men det bliver da frst ved Efteraarstid; jeg haaber lnge forud at have mdt og seet Dem og Frken Luzia. Opholdet derude i den milde lette Luft vil vre Dem velgjrende, glad og forfrisket vil De komme her tilbage naar Bgene springe ud. Alt gaar her hjemme sin vante Gang, dog til ingen Juul har Literaturen vret saa riig som denne, jeg aabnede den med mine "Eventyr og Historier" (5000 Exemplarer), som nu snart alle ere solgte ud, saa kom et Digt: Valkyrien, af en unvnt ung Forfatter. (Frederik Bgh, en Sstersn af Prsten Bldel) der er meget lovende og allerede har naaet et nyt Oplag. Christian Winther gav os en Brnebog med Billeder af Exner. Ploug et Bind Digte, der ere kraftige og friske, de til hans Kone ere dybtflte og skjnne. Flere Bind Fortllinger, meest af anonyme ere fulgte og den gamle Digter Hauch har overrasket med et Bind uendeligt deilige lyriske Digte, hvortil slutter sig et strre Digt om Waldemar og Tovelille; hele Oplaget (1400 Exemplarer) bleve strax udsolgte. Hertz har givet et Drama: en Cuurmethode, der ved det ypperlige Spil giver fuldt Huus, Paludan-Mller tre Digtninge; Goldschmidt et jdisk Drama, og endelig Frken Fibiger (den ldre) en Novelle "Magdalene". See det er jo enriig Jule-Hst. Fru Jerichau har i disse Dage solgt sit smukke Maleri: "HavFruen" til Wanda Zahrtmann for 1200 Rdlr, det er godt betalt, synes mig. Endelig have vi faaet udstedt en Indbydelse til et Monument for H.C. rsted, det skal udfres af Jerichau, de fire Indbydere ere "H.C. Andersen, Konferentsraad Forchhammer, Groserer Suhr og Excellensen Tillisch"; men vi behve en Sum af 20000 Rdlr. Studenterforeningen var meget heldig med sin Bazar til Indtgt for den nye Studenterforenings Bygning. Den indbragte ikke mindre end 4000 Rdlr. I Musikverdenen er ogsaa Liv. Den unge Vinding har udgivet en genial Composition ligesom Gade, hans kaldes: et Eventyr og man hrer i Toner hele den overtroiske Puslen og Raslen i de gamle Sale og ormstukne Mbler, Vinden Suser og Ilden gnistrer og Eventyret bruser fort. Den unnge Hartmann er frdig med sin Musik til "Mellem Fjeldene" og den ldre Hartmann arbeider paa Slutningen af "Ravnen".

Miss Dunlop har jeg seet, men ikke talt med i Kjbenhavn, vi mdtes forleden i Casino ved en Consert af Frken Grtner fra Gotha, men Miss Dunlop sad oppe og nede, saa at vi kun kunde nikke til hinanden, hun var der med Kammerherreinde Neergaard. Deres Naade veed at jeg samler paa Stereoskopbilleder fra Steder hvor jeg har vret, jeg eier kun eet eneste fra Nizza og et fra Via della cornice, tr jeg derfor bede Dem, om De i Nizza vil kjbe mig en fem Stykker, fEx Nizzas Havn og srligt Veien Della cornice, ikke transperante Billeder, men paa Papir, saaledes om jeg havde flere med paa Basns, de koste hver 1 Frank. Igaar bragte illustrerede Tidende en Nytaarshilsen fra mig, saaledes lydende.

1862.

Igjen et Aar udfolder sine Vinger,

Det flyver frem med Morgenrdens Glands;

Igjen vi sprge: hvad mon Aaret bringer?

Hvor falder Srgeflor, hvor Brudekrands?

#

Skal Krigsraab eller Fredens Hymne lyde?

Hvad meisler det i Verdens Marmorblok?

Hvad vil det reise og hvad vil det bryde?

Far hen hver Frygt! Vorherre hjelper nok.

#

Han er i gode og i tunge Dage

Det Hjerte vi os trygt tr hlde til;

Igjennem Mulmet vi til Klarhed drage;

Vort Liv er ei Tilfldigheders Spil!


Og hermed Lev vel! tak for det gamle Aar; gid et nyt og godt rulle op for os Alle. Vil Deres Naade bringe mig i venlig Erindring hos Comtesserne Moltke ligesom ogsaa hos Grevinde Moltke Ntchau, der nok ogsaa er i Nizza; mdes De med von Dnniges fra Mnchen, eller andre Venner af mig, ogsaa min Hilsen.

Deres Naades taknemlig hengivne

H.C. Andersen.

[Tilfielse i marginen s. 3:]

Min Adresse i Kjbenhavn er Nyhavn No 67.

[Udskrift:]

Madame

Madame de Scavenius ne Comtesse de Moltke.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost