Dato: 22. marts 1861
Fra: Maria Elisa Tang   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nørre-Wosborg den 22de Marts 1861.

Højtærede, kjære Hr. Professor.

Det var en Foraarshilsen som faa, da jeg i Søndags 8 Dage kom til min Mand, just som han havde modtaget Posten og med den Bogen fra Dem til mig, kjære Hr. Professor. Flere af Børnene som vare tilstede, hoppede, som om de vilde springe til Loftet, og der blev en Længsel efter Aftenen, for at vi samlede kunde nyde den. Fra Dem, fra Dem selv, ja det var en kostelig Gave, der mindede om, at De, for hvem den hele Verden ligger aaben, med al dens Fylde og Skjøndt og godt, som Deres rige Aand og store Hierte veed at tilegne sig, at de kan tænke paa den lille Kreds bag Heden nær ved det store Vesterhav. Ja jeg kan kun sige, hjertelig og inderlig Tak.

De tvende Fortællinger, Andegaarden og de Vises Steen, bragte de uforglemmelige 14 Dage, De vare her, os levende tilbage, og alle de andre berøre paa forskellig Maade Strengene i vort Hjerte, saa det klinger derinde, hvor det før var stille.

Gud give os Fred og Ro i Landet; Det seer truende ud, men Vor Herre har hjulpet hidtil og kan saa endnu; ingen Fjende kommer en Fodsbred længere, end Han vil. Og faa vi Fred, kjære Hr. Professor, saa tillad mig at minde Dem om Deres kjærlige Løfte igjen at see til os. Derom bede vi Alle og med de venligste Hilsner, Børnene min Søster, Wosborglillerne, ja mange her i Egnen, men først og sidst min egen kjære Mand og Deres med megen Højagtelse hengivne og forbundne.

E. Tang.

Tekst fra: Solveig Brunholm