Dato: 5. september 1860
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 5 Sept 1860.

Kre Professor!

Jeg lste for et Par Dage siden Deres Brev til Jonna; og blandt mange andre Ting deri, som forniede mig, var der Et, jeg var selvkjrlig nok, paa Danmarks og paa denne Kredses Vegne at glde mig over, og det var Deres Tilstaaelse af; at De lnges. Ja det begriber jeg saa godt; hvormeget Udlandet end paaskjnner og forguder Dem, De vil dog al tid fle, at det kun er af Danmark, De er Kjd og Blod. Jeg kom til at tnke derpaa, da jeg i Forgaars i Holmens Kirke ved Heibergs Begravelse hrte Martensenssrnukke Udvilding af Forholdet mellem Digteren og hans Fdreland; hvorledes Fdrelandet ei kunde undvre Digteren, for saa sank det ned i Raahed og materielle Nydelser, men hvorledes Digteren heller ikke kunde undvre Fdrelandet, ligesaalidt som Sangfuglen kan undvre Tret. - Martensens Tale maa De lse; - han talte ogsaa saa smukt om, hvor dansk H. havde vret som Digter. - Denne Jordefrd betog mig i hi Grad, baadeden fyldte Kirke, Hertzs Sang og Martensens Tale. Bladene have givet Beskrive1ser deraf, og jeg antager, De seer danske Blade, saa jeg vil ikke gjentage det. Bjrnstjerne B. sad i Stolen bag mig; og syntes ligesaa optaget, som jeg troer, alle andre var; Han har skrevet et langt Digt over Heiberg i Fdrelandet, men jeg forstaaer det ikke; det er ikke Sprogets Skyld, thi det er i rigtig dansk eller norsk Skriftsprog, hvilket bestyrker det, der blev sagt mig i Norge, at han oprindeligt skriver Alt saaledes, men at det derpaa af Andre bliver oversat i Norsk-Arabisk. - Hauch har skrevet et ret net Digt over Heiberg, men forresten har vi faaet en Syndflod af Vers fra Dilettanternes og Smaapoeternes store Hr; de myldre nok frem nu, da Tugtemesteren er borte! Fru Heiberg er meget nedtrykt; Mange troe, at hun ikke spiller i Vinter.

Med litteraire Frembringelser er det meget tyndt; jeg lser gamle Sager; Theatrene ere begyndte, det kgl. med Modstningerne, originalt anonymt; som Theodor nedriver til det Dybeste, men andre finde at indeholde endeel godt, formet med en mrkelig Ubehjelpsomhed; Thiele troede, det var af Scharling, da det skal minde meget om moderne Christendom. Casino har ogsaa leveret en original Anonymitet; Det er godt gjort; den saae jeg, og kan attestere dens grundige Keedsommelighed; hvorfor det naturligviis er dbt: det er skidt gjort. W. Wiehe gjr megen Lykke paa Casino. - Det kgl. Theater synes slet ikke at have gjort Andet for et Repertoire, end Indstuderingen af Modstningerne, saa det antages at maatte ride paa gamle fortrskede Sager; Berner siges at vre den, som er Chefens stetiske Consulent, men det er vel sdvanlig Theatersnak. - Theaterlgen staaer det for ieblikket heller ikke godt med; da han i flere Dage har lidt af en Byld paa Halsen, saa at han igaar Aftes endog maatte blive hjemme fra Forestillingen.

- Denne Kreds, - Deres egen -lever i det Hele ved det Gamle; Ingeborg har i lngere Tid vret paa Christinelund, hvortil Viggo ogsaa reiste i Forgaars; han har en Maaneds Forlov, og har gjort en 14 Dages Fodtour idet nordlige Sjlland; Valdemar og Pauline; have faaet nok en Sn, men desvrre har P. faaet sin gamle Sygdom efter Barselsengen, saa hun nok kommer til lnge at holde Sengen ; Valdemar er bleven Interessent i Papirfabrikken, han bestyrer, ved at have kjbt Actier til Belb 1/8 af Anlgs Capitalen; han har gjort et Par meget anstrngende Jagtreiser efter Ulve, Rensdyr og Bjrne, men uden at komme dem paa Skud. - Min Svigerfader er, Gud vre lovet, rask, og i ganske godt Humeur; Ungdommen blomstrer, men Sommeren er kun daarlig. Siden Hstens Begyndelse har det vret en, sjeldent af et Par Dage afbrudt, Regnperiode; jeg har aldrig oplevet et saadant Aar, og som Flge deraf kan den umaadeligt rige Afgrde, der iaar staaer paa Marken, enten ikke bjerges, eller kun i daarlig Tilstand, og Meget er allerede fordrvet; Stampe, som aldrig paa sin Gaard har seet saa riig en Afgrde, som iaar, er nrved at tabe Modet; - det ikke alene regner saagodtsom dagligt, men Regnskyllene ere tidt af en saadan Styrke og Vedholdenhed, at Marker paa lave Steder ere forvandlede til Ser, hvori Sden enten svmmer, eller staaer som er i Have. - Ved Ribe har tilmed vret en Vandflod, som har druknet endeel Creaturer og Faar, og den evige Regn har gjort, at mange Vandlb har dannet sig og skaaret sig Lb. - Har man i flere Aar vret ngstelig over Trken, saa er der nu kommet Vand nok! Ja i Sommer havde De med Grund kunnet klage over Climatet, om De havde vret hjemme; men det er nok eens over hele det Nordlige Europa, ja selv i Bhmen skal der kun vre 5-6 Graders Varme, saa de Reisende maae gaae med Vinterti, og i Viinegnene i Frankrig er Druen ikke lnger fremme, end den pleier at vre i Juli, saa der ventes total Misvxt. --

I politisk Henseende har her vret saa stille i denne Sommer, som jeg ikke i mange Aar har oplevet det; det kommer vist af, at Tyskland maa passe paa Vest og Syd, og derfor maa lade den lille Nabo i Nord have Fred saalnge. -

d. 6 Sept.

Fru Heiberg er blevet paa Bonderup, Fru Martensen er reist derud for at gjre hende Selskab. - Subscriptionen til Frederiksborg Slot er nu halvtredle Tnder Guld. - Canalen om Holmen er nu opfyldt et Stykke forbi Theatret. - Nei det er dog alt for galt, at jeg skal opvarte Dem med Efterretninger af den Natur, men det kommer af, at jeg ei kan levere interessantere, saa stille og roligt er her; - og det er jo i Grunden en Lykke. - Vinter-Sessionen er i fuld Anmarsch; 4 Theatre spille - Levinis paa Vesterbro er det 4de - og efterat Circus Rentz, der i denne Vinter-Sommer har vret Kjbenhavnernes Trst, er sluttet, er der nu Udsigt til i Nov. at faae Halvorsens beredne troup fra Klingenberg i Christiania herned; - det bliver pikant, thi Ktchen Rentz, hvis Flugt til Norge har vret et af Tidens Themata, er engageret ved den, tilligemed sin Mand Godefroy, egentlig Schrfig; De har vel erfaret denne interessante Begivenhed af Bladene?

- Hvor gaaer det med Eventyr og Historier? Kommer Aanden ikke over Dem? Poesien holder Hungersnd her; denne Tidsalder kan jo ei frembringe nogen Digter; begribeligviis maae derfor de Digtere, vi endnu have fra Digterperioden, gjre Fyldest for Nutidens Impotents, at det ikke skal gaae os, som Martensen sagde, at vi ikke skulle blive Barbarer. - De kan see, jeg har speculeret i Deres Lngsel efter Hjemmet, under andre Omsth: kunde jeg ikke vente, at denne lange Epistel med saa kort Indhold skulde blive lst af Dem; De maa tage til Takke med den gode Villie.

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost