Dato: 29. august 1860
Fra: Carl Joachim Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Milton Abbey. August 29. 60

Kire Herr Professor,

Jeg blev srdeles behagelig overrasket ved at modtage Deres kjrkomne af 15. ds.; skindt jeg husker ikke mere Stedet, thi Datum har jeg afklippet og sendt tilligemed Underskriften til min Nabo, Lord Portman, da hans Gemalinde fortalte mig, at Mylord havde lst med saa megen Interesse Deres sidste Vrk, og bragte mig til at rdme, ved at nvne den til mig saa srdeles hengiven giorte Dedication! Jeg forklarede hende, at hvor kjr end Forfatteren var mig, saa havde hans Partiskhed for mig giort, at han havde roest mig langt ud over min Fortieneste. - Jeg stod just og holdt denne Samtale over en Grav her, hvor jeg med 7 Mnd har gravet paa udi 3 Dage uden at faae noget Udbytte af Urner (saaledes som jeg fik forrige Aar) til Dato, men saa mange Flintesten, at jeg kan bygge 2 Huusmnds Huse deraf, som ogsaa vil staae D. V. til nste Foraar, saa at det vil blive antiquet-moderne Huse, skindt at bygge dem i Celtish Form vel knap vilde taales af den fattige Huusmand. De seer, at jeg efterligner vor allernaadigste Konge i at gaae efter Oldsager, mine ere desvrre altfor primitive, thi de gaae 2 a 300 Aar tilbage fr C. Jesum og give derfor ingen Ringe, etc., men kun Flintesteen. Lille David fra Dumbarton er min Adjudant, men han er bleven til en Goliath, for han er 6 Fod 4' og en herlig Fyr. - Maaskee nste Aar han gaaer at fange Lax i Lapland som hans Brdre og [paa] Hiemveien gister Kbhvh. Snnerne holde meget af Historien fra Klitterne og Anne Lisbeth. - Jeg har lst Deres Bog med megen Glde og [constaterer,] at De endnu vedligeholder Ungdommens fulde Friskhed. - Deres Ven Dickens er i England, for jeg lod foresprge fra Contoiret, og i the Office af hans Ugeblad All the year round sagde man, at Brev til ham vilde finde ham der. - Jeg er i denne Tid her paa mit Gods. Jeg bestrber mig at leve i Eftertiden i Steen og Mursteen, men da jeg har seet et Palais bygges og igien nedrives, saa gaaer min Mani ud paa at bygge hvert Aar 10 a 12 dobbelte Huusmandshuse paa det Solideste. Saadanne beskedne Bygninger rives ikke ned, thi de betale sig ikke og ere kun at ansee som Velgirenhed, men skindt jeg ingen Tak faaer af Efterverden, saa ville disse mine Bautastene staae i deres beskedne Former, mens Deres Runer ere ristede ind mellem Sagaer, der ville staae, saalnge Poesien slaar i Menneskenes Hierte, ved at kalde dem fra Egoisme til Erkjendelse af Alt delt og Alt Guddommeligt. Men naar man ikke kan vre den store Digter imellem Verdens Storheder, saa maa man vre tilfreds med at vre Bondehyttebygger. For Resten har jeg i Sinde at udsmykke skint etdeiligt Herrens Huus, som jeg mindes er nsten saa stort som vor strste Kirke i Kbhvn.

Saaledes har jeg givet Dem en Beskrivelse af min Virksomhed, der for Resten ogsaa finder sin strste Fylde i Cityen, Jeg maa derfor blive i Londons Nrhed, og naar De nogensinde vil komme til Roehampton ved Themsen, 7 Mile fra London, saa skal De faae et hyggeligt Vrelse, skindt den milde, venlige Aand, der srgede for Alle, nu i 9 Aar har vret unddraget mig. - For Resten er jeg bange, at jeg har vret altfor udfrlig i at snakke om mig selv. Fra Fru Jerichau navnlig har jeg ofte hrt om Dem. Skade, at De ikke kom til Italien. Det er imidlertid en Overgangsperiode, som, hvor interessant den er for Menneskeheden, dog er vel materiel til at give Digteren den Modtagelse eller Roe, som er ndvendig for at give os en anden Improvisator, der dog altid bliver Deres Mstervrk.

Jeg vidste, at De var paa Reise, derfor takkede jeg kun Bentley for Bogen, men nu engang tusind Tak, at De paa saa herlig en Maade har tnkt paa Deres aldeles hengivne og Agtelsesfulde

Hambro.

Min Pen er skrkkelig daarlig, bare De kan lse mig.

S. T. Herr Professor H. C. Andersen, Ridder af flere Ordner, Gent

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter