Dato: 15. juni 1860
Fra: Adolph Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 15 Juni 1860.

Høistærede Professor og kjære Andersen!

- Det var en smuk Hyldning, De fik i Rendsborg; det rislede mig ned af Ryggen, da jeg læste Deres Brev, thi jeg føler, at jeg har Part i Dem. Jeg meddeelte det strax til Familien her, og alle glædede sig derover; nu er Deres Brev paa Christinelund. Min Svigerfader yttrede saamen, om jeg ikke tænkte paa at meddele det til H. P. Holst. Det havde jeg allerede forud betænkt, og jeg gik derfor til ham, som næste Dag optog et Referat i Berlings Tidende. Dagbladet har havt et andet Referat, som baade var udførligere og smukkere. I Morgen venter jeg min Kone hjem fra Christinelund, hvor hun næsten hele Tiden har været hjemsøgt af en voldsom neuralgisk Hovedpine, der endog betydeligt har forstyrret hendes Nattesøvn. Paa Onsdag agter jeg at reise til Christiania, og har til denne Udflugt faaet en Permission af 5 Uger; Fanny Beutner tager derop med mig. Wilhelm Wiehe er kommet herned, han har været hos mig; hans Fader er borte. Gud veed ellers, hvordan det vil gaae med Casino, hvis oeconomiske Status er meget slet. - Her er alt ved det Gamle; min Svigerfader har det godt, og er i godt Humeur; han er iaar blevet en ivrig Havemand, der baade saaer, vander, afsauger Grene o. a. d., og det gjør han som 84aarig! - H. P. Holst bad mig fortælle Dem, at han i Helsingøer ved Kongernødet, hvortil han havde skrevet en Sang, blev slaaet til Ridder af Nordstjernen. Der var ikke andre Digtere, der lønnedes [med] nogen Udmærkelse.

- Jeg veed ikke, om De har Interesse for Præsten Nielsen ved Trinitatis Kirke, han som er gift med Gusta Schack. Han har faaet Typhus; sagdes i Morges at ligge for Døden, og i Eftermiddags at være død, uden at jeg dog veed, om det Sidste er paalideligt. - Forresten er her meget bart for Nyheder; og de politiske ere ikke fornøielige, jeg er i meget slet Humeur for det slesvig-holsteenske Felttog mod os, som nyelig har fundet Sted i de preussiske Kamre under Anførsel af Udenrigsministeren Schleinitz; og hvor man med stor Aabenhed har begyndt Slesvigs Erobring; før nævnede man kun Holsteen, man saae paa Kjødet og meente Flesket, men nu forlanger man sans façon baade Kjødet og Flesket!

Professor Meldahl har havt Bryllup; jeg gjorde Visit for et Par Dage siden; der er nydeligt. - Theodor sværmer for Tiden for Circus Rentz, navnlig dens nydelige og mageløst dresserede Heste. -

- Naar jeg tænker paa, hvor begjærlig jeg er efter at erfare Noget om Hjemmet, naar jeg er borte, vilde jeg gjerne meddele Saadant til Dem, - man tager jo saa let sin egen Maalestok, og maaler Andre med, - men: »mir fällt Nichts ein«! Ja kunde Politihistorier moere Dem, kunde jeg fortælle syv Lange og syv Brede om Svenskeren Steenberg, der her har maattet bekjende, at han er den, der har gjort de falske 5rdl Sedler, som have allarmeret saa meget, - foruden andre skjønne Sager, men jeg veed, det interesserer Dem ikke. - Held og Lykke paa Deres Reise!

Deres hengivne

Drewsen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost