Dato: 27. juli 1859
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

338. Fra Jonas Collin.

Kbhavn. 1859 Jul 27 Onsdag Eftm.

Kiære Andersen

En af Deres flittige Correspondenter er bleven syg. Dette har bestemt mig til at skrive disse Linier.

Min Svigersøn, Drewsen, fik, under et Besøg hos sin Broder i Høsterkiøb, i Søndags Formiddag et saa voldsomt Anfald af Cholorine, at hans Broder, efter Adolphs Opfordring, sendte et ridende Bud hertil i Søndags Formiddag med Begiering om at der strax maatte sendes en lukket Vogn ud for at hente ham. Brevet indeholdt tillige Ønsket om at Ingeborg vilde tage ud med Vognen; men hun vat forhindret, thi Brevet modtog hun paa Sengen, som hun om Løverdag Aften, hiemkommen fra et Besøg hos Margarethe Groth i Taarbek, havde maattet tye til,da hun under denne korte Landtour, havde været meget lidende af hendes gamle Svaghed Neuralgie, som paa Hiemtouren foraarsagede hende mange Smerter.

Roligheden og Opholdet i Sengen har restitueret hendes Helbred men en Deel Mathed er tilbage. Drewsen har naturligviis ligeledes maattet holde sig hiemme, og er ligeledes meget medtaget. At Vognen blev udsendt for at hente Drewsen, behøver jeg ikke at sige, men istedetfor Ingeborg fulgte Viggo med for at hente Faderen, som da han om Aftenen kom hertil, var saa afkræftet, at 2 af Sønnerne maatte hiælpe ham op ad Trappen; nu befinder han sig vel bedre, men maa dog ikke gaee ud.

Torsdag Formiddag.

Ingeborg synes nu at være aldeles restitueret; Adolph ikke ganske.

I Morges tiltraadte Minister Fenger en Embedsreise til Hertugdømmet Slesvig i Anl. af Inddigningsvæsenet. Han begynder Reisen i Jylland, hvor han besøger Steendalgaard og Nørre Vosborg.

Lev vel, kiære Andersen.

Deres faderlig hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost