Dato: 17. juli 1859
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 17 Juli 59.

Kjre Ven!

Jeg har i al Magelighed - og uden, som De, at faae min Nse hudflettet - fulgt Dem til Klitterne og hrt Vesterhavet rulle. Jeg har ligeledes med Dem besgt den jvne vakkre Herre paa Nrre-Vosborg, som jeg saae med Datter her 2den Pintsedag og meget godt kunde lide. (Sig mig ved Leilighed hvad Prsten i Huusby hedder!) Hos Pastor Ingerslevs saae De da ogsaa et stakkels Idiotbarn. Det er kjrlige Mennesker, som stte megen Priis paa Dem. I Thisted har De vel besgt vor kjre Provst Paludan-Mller han og hans Kone hre til vore kjreste Venner. I Aalborg beder jeg Dem hilse Etatsraad Dahlstrm og hans Frue, som jeg har gjort et interessant Bekjendtskab med hos Martensens - ligeledes Fru rsted og Frken Mathilde rsted. Seer De Biskop Kierkegaards vil jeg da bede Dem hilse ham og Bispinden og Frken Knudsen!

Hav den Godhed forresten at omfavne alle vore flles gode Venner, som hnger os in effigie og har os paa deres Hylder eller i deres Dragkisteskuffer eller som i alt Fald sympathisere med de Ideer, vi - hver paa sin Viis - aande og leve i! Det er dog gldeligt, at her er saa megen smuk Kjrlighed i Folket - ikke sandt? Det seer De vist nu allevegne lige til Skagen. Medbring nu en rig Skat af Natur- og Menneskebilleder, af Folkesagn og Livspoesie fra Klitternes og Hedernes og de tilkommende Skoves og Kornmarkers Land, hvor De allerede &i Aanden seer Deres kjreJernbaner! Vi har det begge her ret godt, igrunden fortrffeligt - efter Alder og Leilighed - og vi har seet endeel Mennesker her - men nu bliver her snart stille, naar Alle reise bort i Ferietiden. Marstrand fuldfrte her i en halv Snes Dage mit Portrait til Sor Academie. Det blev af Alle, som saae det, fundet meget ligt og fortrffeligt udfrt. Det forniede os med det Samme at lre denne alvorlige og grundige Konstner niere at kjende; han er noget i Slgt med Holberg og hans Sands for det Komiske vidner derom. En vis streng Alvor er dog nok Grundlaget i ham. Han opfattede mig ogsaa mere alvorlig, end man pleier at see mig ved Theebordet, og deri mener jeg, han har seet rigtigt.

Nu lev fremdeles vel og hav en heldig Hst - baade udvortes og indvortes! De hjerteligste Hilsener fra os begge! Vi glde os til at see Dem paa Hjemreisen. Deres kjrligt hengivne

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter