Dato: 29. juli 1858
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 29de Juli 1858

Kjre Ven!

Med Deres kjrlige Brev for mig fra Brunnen, tnker jeg idag at lslade en lille Brevdue, som kan trffe Dem i Dresden og tilkurre Dem en venlig Hilsen fra Bgeskoven og de grnne er. Vi har havt deilige, kun undertiden vel varme Sommerdage her i Sjlland; nu er her kun 13 i min Havestue. Her er Feriestilhed; men vi see endeel Fremmede. Det gldede os ret, at De fandt Dem saa oplivet og [og] forfriske t af Bjergluften og Reiselivet. Det er en sjlden Lykke saaledes at kunne flyve Verden igjennem og dog allevegne fle sig hjemme og i fortroligt Forhold baade til Naturen og til Menneskene. Paa den Maade kan De blive gammel, uden at ldes, og nsten virkelig optage Fuglenaturen i Dem. Vi Andre leve os mere og mere ind i Sneglenaturen. Bojesen, som jeg skal bringe Dem en venlig Hilsen fra, er vel fremdeles i Bedring, men hans Fremgang er liggende; kun ved Hjlp af en Rulleseng kan han kjre sig selvom i Stuen; han holder sig desuagtet aandelig livsfrisk og virksom. De finder ham neppe paa Benene i September, naar vi glde os til at see Dem her. Svanes har det godt og faae i denne Tid Besg af nogle Venner her fra Sor. Det er rigtignok i Nrheden af Viborg, Svanes boer. Landsbyen hvori de boe, hedder Hjermind. Et Besg af Dem vilde blive til stor Glde i Prstegaarden. Black er bleven const. Landphysicus i Veile Det er slemt at vi skal miste ham. Af Avisen har De vel seet, at Hall har overtaget Udenrigs-Portefeuillen og Andr er gaaet af; men Krieger bliver Finantsminister. Uagtet alle Indrmmelser til det tydske Forbund, kan vi vente Execution og al mulig Fjendskab fra den Kant. Man er imidlertid her frisk og freidig tilmode. Festerne i Anledning af Grundloven og i Frederits ved Landsoldatens Afdkning vidne om, at her er en Aand tilstede, som ikke vil lade sig kue af det tydske Overmod. Ved Theatret lader det til, at Hedt og hans Parti fremdeles faaer Magten. I Literaturen er der stille. Et Par nye Forfattere vil dog nok fremtrde, en Anonym, som De nok kjender noget til (jeg havde nvnt ham, men strg det over), og en Dodt fra det Holstenske, men dansk. - B. Bjrnsens Halte Hulda synes mig aldeles mislykket; han er, hvad jeg befrygtede, bleven Manirist og i ensidig Strben efter Sagaformens og den ravnorske Indesluttethed og Sammentrngthed er han nsten uforstaaelig, medens han vel neppe heller i vor Tid vil finde stor Sympathie for Sagatidens skumle Frndehvn og Mordbrandshistorier, hvis enkelte storartede og tragiske Trk allerede anskueligt nok fremtrde i Sagaerne, uden at kunne vinde i Betydning ved den dramatiske Behandling. - En skandinavisk Nytaarsgave til Udgangen af nste Aar forberedes af en Mag Phil. Kullberg fra Upsala som De nok kjender, og en dansk til Nytaar af G. Rode. - Kjender De en Mdlle Rosalie du Puget, som overstter os paa Fransk? mon hun har Dygtighed dertil? -

En Frken Lange og hendes Veninder, nogle unge Damer i Byen, som svrme for Dem, har jeg havt den Fornielse at gjre meget lykkelige ved at tildele dem Deres U dklipninger. Jeg kan behve et lille Magazin af disse Deres Vrker, til alle dem, der nu vil komme med Ansgninger. Kom nu selv frisk og glad med Bjergluft og ny Eventyrduft i Sindet her tilbage, naar Skoven staar i sin Efteraarspragt! De hjerteligste Hilsener fra os begge.

Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter