Dato: 29. september 1857
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor 29de Sepbr 1857

Kjre Ven!

Tak for Deres hjertelige Brev og for den Venlighed, hvormed De ogsaa dennegang fandt vor Pavillon hyggelig, trods Dampene udenom den fra S, Grfter og Cloak! Vi har endnu, Gud skee Lov, holdt os friske - jeg regner ikke en lille - Rhe - men Frugt, mrker jeg, skal jeg hverken spise raa eller kogt. Deres Stemning eller rettere Nedstemning i denne Tid forstaaer jeg meget godt, det er Poesiens Hovedfactor i Dem, der overmander Deres Villie og behersker Dem istedetfor, som i Digtningens Perioder, at beherskes af Ideen. Den kan ligesaalet gjre Dem til Helt. Den har jo - med ren, Bermmelsen og U ddeligheden i Verden for ie mangfoldige Gange frt Dem over de dybeste Afgrunde paa Dampdmonens Vinger. Flyt det hieste Livsmaal kun en Tomme udenfor vor lille Planet og dens Dgnflueliv - og De farer som en Helteaand engang ligesaa freidig gjennem Hades-Regionerne, som nu gjennem vore Myretuer og Menneske-Bistader. Jeg er endnu af den Mening, at De kan vre Helt hvilket ieblik De vil med Phantasiens og Lidenskabens Energie. Det gjlder kun om at stille sig Livsmaalet paa det rette Sted paa eller udenfor vor lille Planet.

Alt er her omtrent som De saae det. I Anledning af Byens Prehestemarked holdtes der Raad i Sundhedscommissionen og det blev besluttet, at hverken Heste eller Ker maatte tilsle Torvet - Kerne vare farligst. Den executive Magt i Sundhedscomissionen drev det dog kun til, at baade Heste og Ker bleve paa Torvet, men skiftede Plads, saa at Hestene kom nrmest ved vrighedens Bolig og Kerne ved den vrige Commissions og de ringere Borgeres Boliger. See! det var dog et Foretagende!

- Om Udgravningen af den Sstump, der er bleven Sump, forhandles der nok med vedkommende Autoriteter til Faren er forbi og Alt kan blive ved det Gamle. Vi er conservative vi constitutionelle frie Borgere, naar det gjlder om at stte Noget i Vrk.

Jeg begynder nu at tnke paa en Vinterbestilling og har atter fremlagt Udkastet til min Levnetsbog til mulig Behandling, hvis jeg ikke som, saa tidt er skeet, skulde faae overveiende Kjrlighed til en anden Idee. Gid De nu ogsaa snart sad midt i en Production, der heelt kunde befrie Dem fra alle Sundheds eller Usundheds-Tanker! Nu kommer jo ogsaa Orion med sit Stjernesvrd og bekmper Naturndvendighedens vilde Tyr. Han bringer Kraft og Spnstighed i alle nordiske Nerver. Lad os hre fra Dem! Hjerteligst Hilsen fra os begge! Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter